ფილტრი

ვაკანსიები

კულინარიის შემსწავლელი კურსი სტაჟრებით და დასაქმებით. კურსის კოორდიანტორია მანუელ ბანდერა.

ID 45125

კულინარიის შემსწავლელი კურსი სტაჟირებით

თანამედროვე კულინარია,კვების ტექნოლოგიები.

კურსის კოორდინატორია მანუელ ფაუნდეს ბარანდა.
ბი დი სი აკადემია გთავაზობთ ყველაზე პრესტიჟულ და მოთხოვნადი სპეციალობის შესწავლას როგორიც არისთანამედროვე კულინარია, კვების ტექნოლოგიები .

კურსის კოორდინატორია მანუელ ფაუნდეს ბარანდა.

კურსი გათვლილია მათთვის ვისაც სურვილი აქვს პროფესიონალურ დონეზე შეისწავლოს მზარეულის პროფესია. კურსი მოიცავს როგორც ადგილობრივ ასევე უცხოურ სამზარეულოს სამზარეულოს სტრუქტურას, კერძების მომზადებას, ჰიგიენურ ნორმებს და ა.შ

კვების ობიექტების სახეები და კლასიფიკაცია;

კერზების მომზადების ტექნოლოგიური ჯაჭვი.

პროდუქტების შენახვის და დამუშავების წესები.

სამზარეულოს ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები;

სამუშაო იარაღებისა და თანამედროვე მანქანა-დანადგარების შერჩევა, მომზადება, გამოყენება, მოვლა და უსაფრთხოება.

კერძების მომზადების ტექნოლოგიური ჯაჭვი და პროდუქტების მიღების და შენახვის წესები , სტანდარტები, მარკირება, სანიტარული და უსფრთხოების ნორმების დაცვა სამზარეულოში. 

საკვები პროდუქტების სახეები, შემადგენლობა;

საკვები პროდუქტების პირველადი დამუშავება (გაწმენდა, გარეცხვა, დადაფასოება), მათი შენახვის წესები. 

შენახვის პირობები.

სანელებლები და მათი კლასიფიკაცია (ქვეყნების მიხედვით);

ქართული სამზარეულოს ისტორია, წარმოშობა, სხვა ქვეყნის სამზარეულოების გავლენები და რეგიონალური თავისებურებები;

რეგიონული სამზარეულოები და მათი სპეციფიკა;

ქართული სამზარეულოს ცივი დ აცხელი კერძების მომზადება მზა რეცეპტური სა და ტექნოლოგიური ბარათის საფუძველზე: მსოფლიო კულინარიული ხელოვნების საფუძვლები და მათი თავისებურებები.

მსოფლიო სამზარეულოს მარტივი სტრუქტურის კერძების რეცეპტურის საფუძველზე მომზადება.

კერძის თვით ღირებულების გამოთვლა.

სხვა და სხვა კვების ობიექტების კლასიფიკაცია;

გაიცემა განვლილი კურსის დამადასტრებელი სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.

სრული კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები გაივლიან სტაჟირებას ქალაქის ყველაზე პრესტიჟულ რესტორნებში,

წარმატებული მსმენელები დასაქმდებიან.

მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.

ტრეინინგი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობას.

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელები უზრუნველყოფილი იქნებიან პრაქტიკებით რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით.

დაგვიკავშირდით:

მის:აღმაშენებლის 172
ტელ: 251-47-30/593 000 684/5(93) 25-25-08 e-mail: [email protected]
www.bdc-center. 

განთ. 12 მარტი 13:05

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

საბუღალტრო, საგადასახადო საქმე + Oris-ის კურსი.

ID 45124

საბუღალტრო, საგადასახადო საქმე + Oris-ის კურსი მოიცავს ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესწავლას. 

ყურადღება გამახვილდება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით წარმოებულ სამეურნეო ოპერაციებზე, საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად კორექტირებაზე.

პირველი დონე 1.

ბუღალტერია: მიზნები, საჭიროება, დანიშნულება, აუცილებლობა, პრინციპები, მოთხოვნები; 2. ბუღალტერიის სპეციფიკა დარგების მიხედვით; 3. საბუღალტრო დოკუმენტები: სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერები, ელ.ზედნადები, ანგარიშ-ფაქტურა, ინვოისი, ხელშეკრულება, მიღება -ჩაბარების აქტი, საბანკო ამონაწერი, ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები; 4. საგადასახადო კანონმდებლობის გაცნობა, საქართველოში მოქმედი გადასახადები; 5. საცდელი ბალანსი: აქტივები, ვალდებულებები, კაპიტალი, ბალანსისი ფორმულა, დებიტორებისა და კრედიტორების ცნება, საცდელი ბალანსისი შედგენის წესი (ამოცანები); 6. ბუღალტრული ანგარიშები და ანგარიშზე მუშაობის მექანიზმი: ბუღალტრული ანგარიშის გახსნა, ანგარიშების აქტიური-პასიურობის დადგენა-გამოცნობა, საბალანსე და არასაბალანსე ანგარიშები, ბრუნვებისა და ნაშთების გამოყვანა, ანგარიშის დახურვა (მოცანები) ანგარიშთა გეგმა; 7. ბუღალტრული გატარებები: სამეურნეო ოპერაციის შინაარსის გაშიფვრა, მარტივი და რთული გატარებები, ბუღალტრული გატარების წაკითხვა (ამოცანები); 8. საბოლოო ბალანსის შედგენა: საბოლოო ბალანისის შედგენის თამიმდევრობა (ამოცანები); 9. საშემოსავლო გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (მოცანები); 10. მოგების გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (ამოცანები); 11. დღგ: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, სავალდებულო და ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია, საგადასახადო შეღავათი, დღგ-ს გაანგარიშება (ამოცანები); 12. ქონების გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (ამოცანები); 13. მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესისი რეგისტრაცია; 14. საბუღალტრო დოკუმენტებთან მუშაობა: დიკუმენტების აწყობა-დალაგება თარიღებისა და სხვა ნიშნების მიხედვით, ყოველთვიური დაკუმენტების დალაგება და მემორიალური ორდერის დადება; 15. RS.GE. ელ. ზედნადების შევსება, გაგზავნა, დადასტურება ან უარყოფა, საიტიდან დოკუმენტების ამობეჭდვა; 16. ORIS: პროგრამის ინსტალაცია-დეინსტალაცია, ახალი ორგანიზაციის შექმნა, ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები, ბუღალტრული გატარებები, სამეურნოე ოპერაციები, მონაცემთა ასლების აღება, პროგრამის გადატანა სხვა კომპიუტერზე და ა.შ;. 

მეორე დონე 1.

ფულადი საშუალებების აღრიცხვა: სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა, ბანკის ოპერაციების აღრიცხვა; 2. სასაქონლო-მატერიალური მარაგების აღრიცხვა: LIFO, FIFO საშუალო შეწონლის მეთოდები; 3. მოთხოვნების (დებიტორების) აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო 4.ვალდებულებების (კრედიტორების) აღრიცხვა (სესხების გარდა) ((პრაქტიკული სამუშაო); 5. შემოსავლების აღრიცხვა (მოცანები) შემოსავლების სახეები, ხელფასისი სახით მიღებული შემოსავლები, ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები; 6. ხარჯების აღრიცხვა ((პრაქტიკული სამუშაო): ხარჯების დალაგება რეალური საქმიანობიდან გამომდინარე და საგადასახადო კოდექსისი მიხედვით; 7. დღგ-ს აღრიცხვა; 8. საშემოსავლო გადასახადის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 9. მოგების გადასახადის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 10.შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის მეთოდები: საკასო მეთოდი, დარიცხვის მეთოდი; 11.ბუღალტერიის აწყობა-დალაგება: ახლად შექმნილ სუბიექტებში, უკვე არსებულ სუბიექტებში; 12.თვითღირებულების გაანგარიშება და კალკულაცია (პრაქტიკული სამუშაო ); 13. შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის მეთოდები: საკასო მეთოდი, დარიცხვის მეთოდი; 14. სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 15. ხელფასის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 16. RS.GE. გადასახადების დეკლარირება; 17. ბიუჯეტირება; 18.ORIS: პროგრამის ინსტალაცია-დეინსტალაცია, ახალი ორგანიზაციის შექმნა, ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები, ბუღალტრული გატარებები, სამეურნოე ოპერაციები, მონაცემთა ასლების აღება, პროგრამის გადატანა სხვა კომპიუტერზე და ა.შ;. კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა სტაჟირება გაიაროს საბუღალტრო ორგანიზაციაში სადაც სტაჯირების პროგრამა ორიენტირებულია პრაქტიკული უნარ–ჩვევების სწავლებაზე. წარმოების, ვაჭრობის, მიწოდების, და მომსახურების საწარმოთა ფინანსური აღრიცხვის საფუძველზე. გაიცემა სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.წარმატებულ მსმენლი შესძლებელია დასაქმდეს. 

,,ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი’’კორპორაციულ კლიენტებს ვთავაზობთ მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში (დროის დაზოგვის მიზნით) თქვენთვის სასურველ საათებში.

მის:აღმაშენებლის 172
ტელ: 251-47-30/593 000 684/5(93) 25-25-08 e-mail: [email protected]

განთ. 12 მარტი 13:05

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

საბანკო საქმის შემსწავლელი კურსი + სტაჟირება - თბილისი, რეგიონები

ID 45118

"ევროპის აკადემიური ცენტრი" თბილისში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ქუთაისში აცხადებს მიღებას საბანკო საქმის შემსწავლელ კურსზე.

ევროპის აკადემიური ცენტრი ფლობს ISO სერტიფიკატს (ISO 9001) ტრენინგებისა და პროფესიული გადამზადების კურსების შემუშავება განხორციელებაში. ჩვენ ორიენტირებულები ვართ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სწავლებაზე. ამასთანავე, მუდმივად ვთანამშრომლობთ დამსაქმებელთა კორპუსთან, რათა შევისწავლოთ მათი მოთხოვნები და შევძლოთ ამ მოთხოვნების პრაქტიკული რეალიზაცია.

საბანკო საქმის ინტენსიური სწავლების პროგრამის მიზანია მსმენელთა კვალიფიციური გადამზადება და დასაქმება საბანკო სექტორში. იგი მთლიანად აგებულია საბანკო დაწესებულებებში კადრების შერჩევის არსებული მოთხოვნების და სპეციფიკის შესაბამისად.

პროგრამა მოიცავს:

 • საქართველოს საბანკო სისტემა და მოქმედი საბანკო კანონმდებლობა;
 • ნაღდ ფულთან და ფასეულობებთან დაკავშირებული ოპერაციები;
 • შიდასაბანკო, ბანკთაშორისი ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების სისტემები;
 • საბანკო ანგარიშების სახეები და მათი გახსნის თავისებურებანი;
 • საბანკო დეპოზიტები, მასზე პროცენტის დარიცხვის მეთოდები; მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებები; ამოცანები ანაბრებზე
 • უნაღდო ანგარიშსწორების ინსტრუმენტები: საგადახდო დავალება; საინკასო დავალება; დოკუმენტალური აკრედიტივი; დოკუმენტალური ინკასო; საბანკო პლასტიკური ბარათები; საბანკო და სამგზავრო ჩეკები;
 • დისტანციური საბანკო მომსახურება (ინტერნეტ ბანკი, მობაილ ბანკინგ და სხვ.)
 • ** საკრედიტო პროდუქტების მიმოხილვა; სესხების გაცემის პროცედურა; რისკების მართვა;
 • საბანკო და სადაზღვევო კომპანიების ურთიერთობა;
 • მიკროსაფინანსო დაწესებულებების და საკრედიტო კავშირების საქმიანობა;
 • ბანკების ოპერაციები ფასიან ქაღალდებთან; სავალუტო ოპერაციები; ბლუმბერგის ელექტრონული სავაჭრო სისტემა; 
 • მომხმარებელთან შეხვედრისა და ურთიერთობის ზოგადი სტანდარტები; შეფერხების მოგვარების სტანდარტები; პრობლემური სიტუაციების მოგვარების სტანდარტები; სატელეფონო მომსახურების ზოგადი სტანდარტები; 
 • საბანკო პროდუქტების გაყიდვის მეთოდები


კურსის ფარგლებში მსმენელებისთვის მასტერკლასებს ჩაატარებენ საქართველოში წამყვანი ბანკებიდან მოწვეული სპეციალისტები:

 • დავით პიტიურიშვილი (თიბისი ბანკი) - "პრობლემური სესხების მართვა" "ეფექტური გაყიდვები";
 • გელა აბრამიშვილი (ფინკა ბანკი) - "ბიზნეს სესხების ანალიზი";
 • ნათია ქისტიშვილი (ბაზის ბანკი) - "ბიზნეს სესხების გაცემის პროცედურები";
 • ხათუნა ხანიშვილი (თიბისი ბანკი) - "საბანკო პროგრამა ALTA Software".


პროგრამის წარმატებით გავლის შემდეგ მსმენელებს ექნებათ შესაძლებლობა დასაქმდნენ საბანკო და საკრედიტო დაწესებულებებში შემდეგ პოზიციებზე:

 • მოლარე; 
 • მოლარე-ოპერატორი;
 • ანგარიშების მართვის მენეჯერი;
 • განვადების მენეჯერი;
 • საკრედიტო ექსპერტი;
 • პრობლემური სესხების მართვის ოფიცერი;
 • კლიენტთა მომსახურების ოფიცერი;
 • საინფორმაციო ოფიცერი;
 • ქოლ ცენტრის ოპერატორი.


სასწავლო კურსის მსმენელებს უფასოდ გადაეცემათ სასწავლო ლიტერატურა და მასალები.

კურსი აგრეთვე მიზნად ისახავს გააცნოს მსმენელს გასაუბრების და ტესტირების პრინციპები, აღნიშნული კურსის ფარგლებში განიხილება გასაუბრებისას კანდიდატის შეფასების მეთოდები; IQ-ს ტესტი და მათემატიკური უნარები. პროგრამის ფარგლებში მსმენელი დაეუფლება რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილების პროფესიულ დონეზე შედგენას; აგრეთვე ინდივიდუალურად განიხილება თითოეული მსმენელის თვითპრეზენტაცია, რომელსაც დიდი ყურადღება ეთმობა საბანკო სფეროში მუშაობის დასაწყებად.

კურს უძღვება მრავალწლიანი პრაქტიკის მქონე ტრენერი, მისი მომზადებული ძალიან ბევრი მსმენელი დასაქმებულია საბანკო და არასაბანკო საფინანსო დაწესებულებებში. 

კურსის ხანგრძლივობა: 7 კვირა + სტაჟირება 
სასწავლო გრაფიკი: კვირაში 2-ჯერ, 2 სთ;
კურსის ღირებულება: 350 ლარი.

ლიტერატურა და პირველადი დოკუმენტაცია გადმოგეცემათ საჩუქრად. კურსის განმავლობაში ჩატარდება შუალედური და შემაჯამებელი ტესტირება. კურსის ბოლოს გაიცემა "პროფესიული განვითარების ევროპული ინსტიტუტის" სერტიფიკატი.

რეგისტრაციისათვის შეავსეთ განაცხადის ფორმა: https://goo.gl/6Dm2MH

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ქ. თბილისი, კოსტავას 67 
ტელ: (+995 32) 2 238 234; 599 334 700 

ქ. ქუთაისი, წერეთლის ქ. 13 (ქუთაისის უნივერსიტეტის პირველი სართული) 
ტელ: (+995 431) 236060, 598 802227 

ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის 3ა 
ტელ: (+995 422) 293 293, 592700066

ვებ-გვერდი: http://www.pdcgeo.ge
ელ-ფოსტა: [email protected] 
Facebook: https://www.facebook.com/www.pdcgeo.ge.Tbilisi

განთ. 10 მარტი 14:58

ბოლო ვადა 10 აპრილი 00:00

Oris, 1C და ბალანსის შემსწავლელი კურსები - თბილისი, რეგიონები

ID 45111

"ევროპის აკადემიური ცენტრი" თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში აცხადებს მიღებას საბუღალტრო პროგრამა "Oris"-ის, "1C"-ისა და "ბალანსი"-ს შემსწავლელ კურსებზე.

ევროპის აკადემიაური ცენტრი ფლობს ISO სერტიფიკატს ტრენინგებისა და პროფესიული გადამზადების კურსების შემუშავება განხორციელებაში. ჩვენ ორიენტირებულები ვართ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სწავლებაზე. ამასთანავე, მუდმივად ვთანამშრომლობთ დამსაქმებელთა კორპუსთან, რათა შევისწავლოთ მათი მოთხოვნები და შევძლოთ ამ მოთხოვნების პრაქტიკული რეალიზაცია. 

პროგრამა Oris-ის საშალებით თქვენ შეძლებთ ყველა ოპერაციის შესრულებას და სრული საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოებას, სწავლების პროცესში.
1C-ბუღალტერია" - მთლიანად მოიცავს ორგანიზაციების საბუღალტრო აღრიცხვისთვის საჭირო ოპერაციების ასახვასა და მონაცემთა ანალიზის შესაძლებლობებს, სხვადასხვა სფეროსთვის დამახასიათებელი თავისებურებების გათვალისწინებით.

"ბალანსი" - 1C-ის ბაზაზე შექმნილი ახალი საბუღალტრო პროგრამა, რომლითაც შესაძლებელია საბუღალტრო აღრიცხვისთვის ყველა საჭირო ოპერაციის ასახვა. პროგრამაში შესაძლებელია ბანკის ამონაწერის იმპორტი, RS.ge-დან ანგარიშ-ფაქტურებისა და სასაქონლო-ზედნადებების იმპორტი.

პროგრამა Oris:

კურსის ხანგრძლივობა: 10 საათი
სასწავლო გრაფიკი: კვირაში 2-ჯერ, 1:30 საათი;
კურსის ღირებულება: 180 ლარი; ინდივიდუალურად: 220 ლარი.

კურსის დასრულების შემდეგ ჩატარდება შემაჯამებელი ტესტირება, რომლის საფუძველზეც გაიცემა "ევროპის აკადემიური ცენტრის" ორენოვანი სერტიფიკატი.
დაწვრილებით ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე - https://goo.gl/9Bmlh4 

პროგრამა 1C:

კურსის ხანგძლივობა: 12საათი
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 350 ლარი.

კურსის დასრულების შემდეგ ჩატარდება შემაჯამებელი ტესტირება, რომლის საფუძველზეც გაიცემა "ევროპის აკადემიური ცენტრის" ორენოვანი სერტიფიკატი.
დაწვრილებით ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე - https://goo.gl/RO1CFn 

პროგრამა "ბალანსი" (განახლებული 1C ბუღალტერია 8.3 ვერსია):

კურსის ხანგძლივობა: 12 საათი
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 350 ლარი.
კურსის დასრულების შემდეგ ჩატარდება შემაჯამებელი ტესტირება, რომლის საფუძველზეც გაიცემა "ევროპის აკადემიური ცენტრის" ორენოვანი სერტიფიკატი.

რეგისტრაციისათვის შეავსეთ განაცხადის ფორმა: https://goo.gl/6Dm2MH

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ქ. თბილისი, კოსტავას 67 
ტელ: (+995 32) 2 238 234; 599 334 700 

ქ. ქუთაისი, წერეთლის ქ. 13 (ქუთაისის უნივერსიტეტის პირველი სართული) 
ტელ: (+995 431) 236060, 598 802227 

ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის 3ა 
ტელ: (+995 422) 293 293, 592700066

ვებ-გვერდი: http://www.pdcgeo.ge
ელ-ფოსტა: [email protected] 
Facebook: https://www.facebook.com/www.pdcgeo.ge.Tbilisi

განთ. 10 მარტი 13:34

ბოლო ვადა 10 აპრილი 00:00

ტრენინგი - საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობა

ID 45094

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში, იწვევს სათემო ორგანიზაციების/საინიციატივო ჯგუფების წარმომადგენლებსტრენინგების - "საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭირვალობა და ანგარიშვალდებულება" პირველ რაუნდში მონაწილეობის მისაღებად

ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს მიაწოდოს ინფორმაცია და პრაქტიკული რჩევები შემდეგი საკითხების შესახებ:

 • საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის მნიშვნელობა; კავშირი ორგანიზაციის ეფექტურობასთან
 • ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის ძირითადი პრინციპები და განვითარების ფაზები
 • მონაწილეობის მცნება და მისი დონეები
 • ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის პრაქტიკული ინსტრუმენტები


ტრენინგები ჩატარდება სამ რაუნდად, თითოეული რაუნდი მოიცავს 8 ერთდღიან ტრენინგს. ტრენინგების რაუნდები გამოცხადდება შემდეგი გრაფიკით: 

 • I რაუნდი - 2018 წლის მარტი-აპრილი
 • II რაუნდი - 2018 წლის ოქტომბერი-ნოემბერი
 • III რაუნდი - 2019 წლის მარტი-აპრილი


თითოეული რაუნდის დასრულების შემდგომ, გამოცხადდება საგრანტო კონკურსი საქართველოში მოქმედი სათემო ორგანიზაციებისათვის და ჯგუფებისთვის, მათი გამჭირვალობის და ანგარიშვალდებულის გაუმჯობესებაზე მიმართულ პროექტებზე. ტრენინგი მიზნად ისახავს მიაწოდოს მონაწილეებს საჭირო ინფორმაცია და ცოდნა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. 

თითოეული ტრენინგი არის 1 დღიანი და გამოცხადებული I რაუნდით გათვალისწინებული 8 ტრენინგის ჩატარება დაგეგმილია 2018 წლის მარტი - აპრილის თვეებში, 4 სხვადასხვა ქალაქში. ტრენინგების დასრულების შემდგომ, მაისის თვეში გამოცხადდება ზევით აღნიშნული საგრანტო კონკურსი. შერჩეულ მონაწილეებს აუნაზღაურდებათ მგზავრობის ხარჯები საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობისათვის (ავტობუსი, სამარშრუტო ტაქსი, მატარებელი, ტაქსი და ბენზინის ხარჯი არ ანაზღაურდება). მონაწილეებისთვის ასევე უზრუნველყოფილი იქნება კვება ტრენინგის განმავლობაში. სასტუმროში ღამისთევის ხარჯს პროექტი არ ანაზღაურებს, ამიტომ მონაწილეები ტრენინგებზე გადანაწილდებიან რეგიონების მიხედვით. 

I რაუნდის ტრენინგების გადანაწილების საორიენტაციო სქემა შემდეგია: 

 • 29 მარტი, თელავი - კახეთი;
 • 30 მარტი, თელავი - კახეთი;
 • 12 აპრილი, ქუთაისი - იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი/ქვემო სვანეთი, გურია და აჭარა
 • 13 აპრილი, ქუთაისი - იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი/ქვემო სვანეთი, გურია და აჭარა
 • 19 აპრილი, თბილისი - შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი
 • 20 აპრილი, თბილისი - შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი
 • 3 მაისი, ზუგდიდი - სამეგრელო/ზემო სვანეთი
 • 4 მაისი, ზუგდიდი - სამეგრელო/ზემო სვანეთი


ტრენინგი იწყება 10:30 საათზე და მთავრდება 18:30 საათზე.

გაითვალისწინეთ: ტრენინგზე ადგილები შეზღუდულია! თითოეულ ტრენინგზე მონაწილეობას მიიღებს სხვადასხვა სათემო ორგანიზაციების/ჯგუფების მაქსიმუმ 18 წარმომადგენელი. 

ტრენინგის მონაწილეთა რეგისტრაციის ვადაა 12 მარტიდან - 23 მარტის ჩათვლით. დაგვიანებული განაცხადები არ მიიღება! 

მონაწილეებს შეარჩევს პროექტის ორგანიზატორთაგან დაკომპლექტებული საბჭო განაცხადების განხილვის საფუძველზე. დაშვებულია ტრენინგში მონაწილეობისთვის ერთი ორგანიზაციის/ჯგუფის მიერ ერთზე მეტი მონაწილის გამოგზავნა/დარეგისტრირება. თუმცა საბოლოოდ, მონაწილეთა შერჩევისას, უპირატესობა მიენიჭება ორგანიზაციის მიერ პირველად დასახელებულ წარმომადგენელს.

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ შეავსონ შემდეგი განაცხადის ფორმა (იხ. ბმული ან: https://form.jotform.me/80672032991458)

ტრენინგი ტარდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებისათვის არსებული გარემოს გაუმჯობესებას, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებას, ბენეფიციართა მიმართ მათი ანგარიშვალდებულების გაზრდასა და სხვა მონაწილეებთან კავშირების გაფართოებას.

პროექტს ახორციელებს კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS) და ოთხი ქართული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC). 

მოწვევა ტრენინგში "საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭირვალობა და ანგარიშვალდებულება"მონაწილეობისთვის.

განთ. 10 მარტი 11:34

ბოლო ვადა 23 მარტი 00:00

სალექციო კურსი - ქალაქის ურბანული და ეკოლოგიური განვითარება

ID 45091

"კავკასიურმა სახლმა" დაიწყო განაცხადების მიღება სალექციო კურსში "ქალაქის ურბანული და ეკოლოგიური განვითარება" მონაწილეობის მისაღებად.

ბოლო კვლევების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას ქალაქის ეკოლოგია და ურბანული განვითარება წარმოადგენს. ქაოტური მშენებლობა, საგზაო და სატრანსპორტო სისტემა, ჰაერის დაბინძურება და საჯარო სივრცეების არარსებობა არის ის საკითხები, რომლებიც თბილისის მოსახლეობისთვის გამოწვევად იქცა. სალექციო კურსი აღნიშნული საკითხების განხილვას დაეთმობა. კურსის მიზანია თბილისში მცხოვრებ ახალგაზრდებს საფუძვლიანი ცოდნა მისცეს ურბანული განვითარებისა და ეკოლოგიური საკითხების შესახებ, აამაღლოს მათი ცოდნის დონე დედაქალაქში არსებული პრობლემების შესახებ, და ამგვარად, ხელი შეუწყოს მათ სამოქალაქო ჩართულობას.

სალექციო კურსის ფარგლებში ჩატარდება 10 ლექცია, რომლებსაც წაიკითხავენ დარგის სპეციალისტები. ასევე, პროექტის მონაწილეებს საშუალება ექნებათ, შეხვდნენ ეკოლოგიის და ურბანული განვითარების თემაზე მომუშავე საჯარო მოხელეებს. კურსის დასრულების შემდეგ, სალექციო კურსის მსმენელები მონაწილეობას მიიღებენ კონკურსში, სადაც ფოტო ნამუშევრის და/ან ესეს საშუალებით წარმოადგენენ საკუთარ ხედვებს ურბანული განვითარების და/ან ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ. გამარჯვებულები დასაჩუქრდებიან სიმბოლური პრიზებით.

სალექციო კურსი დაიწყება 10 აპრილს და დასრულდება 10 მაისს. ლექციები გაიმართება კვირაში ორჯერ 19:00-21:00 სთ.ზე

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • ასაკი: 20-35წელი;
 • სამიზნე ჯგუფი: სტუდენტები, მკვლევრები, რომელთაც სურთ შეიძინონ/გაიღრმავონ ცოდნა ურბანული განვითარების და ეკოლოგიის საკითხებზე.
 • სააპლიკაციო პროცედურა


დაინტერესებულმა პირებმა შეავსეთ განაცხადის ფორმა შემდეგ მისამართზე: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqKomCXGmwc4zv0m3nTXg1oxIPgMGPOuyKF2hDn7YHBowKtA/viewform

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 25 მარტი, 2018 წ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით თამარ ქავთარაძეს ელ-ფოსტაზე: [email protected] ან ნომერზე: 577744470

ლექციების კურსი ტარდება "კავკასიური სახლისა" და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია "International Alert"-ის პროექტის "ახალგაზრდული სამოქალაქო დიალოგის ინიციატივა" ფარგლებში.

განთ. 10 მარტი 11:13

ბოლო ვადა 25 მარტი 00:00

სტუდენტური სასწავლო-პრაქტიკული ვიზიტი ევროკავშირში

ID 45011

"ევროპის აკადემიური ცენტრი" გთავაზობთ სტუდენტურ სასწავლო-პრაქტიკულ ვიზიტს ევროკავშირში: ბრიუსელი-ჰააგა-ამსტერდამი.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებსა და სტუდენტებს! 

ვიზიტი განხორციელდება 25.03.2018 - 30.03.2018 პერიოდის განმავლობაში, ისეთ მნიშვნელოვან ევროპულ უწყებებთან როგორებიცაა:

 • ჩრდილო-ატლანტიკური კავშირის ორგანიზაცია (NATO)
 • ევროპარლამენტი
 • *ვროკომისია
 • მსოფლიო ბანკი
 • ევროპის რეგიონალური კომიტეტი (COR)
 • *ვროპის რეგიონების ასამბლეა (AER)
 • მუდმივმოქმედი საარბიტრაჟო სასამართლო
 • ევროპის ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტი
 • ევროკავშირის მართლმსაჯულების თანაშრომლობა
 • გაეროს მექანიზმი სისხლის სამართლის საეთაშორისო სასამართლოსთვის
 • ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაცია


ჩვენ არ შემოვიფარგლებით ჩამოთვლილი საეთაშორისო ინსტიტუტებით და მუდმივად ვცდილობთ გავაღრმავოთ საერთაშორისო ურთიერთობები რათა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ჩვენი ქვეყნის ევროპასთან დაახლოებასა და განვითარებაში.

მონაწილეობის საფასური: 880 ევრო

საფასურში შედის:

 • საცხოვრებელში განთავსება 
 • ავიაბილეთები
 • ჯგუფის ხელმძღვანელის თანხლება
 • ექსკურსია
 • საერთაშორისო სერტიფიკატი


საფასურში არ შედის შიდა გადაადგილება. 

პროექტში გამგზავრების მსურველები დაგვიკავშირდით: 032 2238 234, 599 334 700 ან გამოგვიგზავნეთ CV ელფოსტაზე: [email protected]

განთ. 8 მარტი 12:47

ბოლო ვადა 25 მარტი 00:00

გიდის შემსწავლელი კურსები

ID 44986

საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაცია ("Georgian Association of Young Guides") "ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლთან" - პარტნიორობით აცხადებს მიღებას გიდის შემსწავლელ 2018 წლის გაზაფხულის კურსებზე.

 • ტრენინგის ხანგრძლივობა შეადგენს 1 თვეს / 10.04-10.05.2018
 • ლექციები ჩატარდება კვირაში 3 - ჯერ (ორშაბათი. ოთხშაბათი, პარასკევი.)
 • ლექციის ხანგრძლივობა 2 საათი,
 • განაცხადების მიიღება - 20 მარტამდე 2018 წ,
 • ტრენინგს გაუძღვებიან - ტურისტული გიდების ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის (WFTGA ) მიერ სერთიფიცირებული ტრენერი ლაშა ბერეკაშვილი #LashaBerekashvili
 • მოწვეული ღვინის ტურის პროფესიონალი გიდი და ტრენერი მაკა თარაშვილი ( WSET 2 -3 LEVELS ; Assistant Sommelier at Georgian Sommelier Association; WFTGA ) #MakaTarashvili
 • ტრენინგები ჩატარდება "ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლის" ოფისში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე ქ. ქუთაისი, გოგებაშვილის ქ.#25
 • ტრენინგ-კურსის ღირებულება 250 ლარი 
 • სტუდენტებზე იმოქმედებს 20 % ფასდაკლება!
 • სასწავლო კურსი შეუძლია გაიაროს ყველა მსურველმა და ნებისმიერი პროფესიის ადამიანმა.


რეგისტრაციისათვის მოგვწერეთ ელექტრონულ ფოსტაზე [email protected] 
ან დარეკეთ ნომერზე: 555534949

ჯგუფის დაკომპლექტების ბოლო ვადაა 30 მარტი.

ტრენინგ კურსის თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად, კურსის ღირებულების 50% უნდა ჩაირიცხოს არაუგვიანეს 30 მარტისა.

შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:

ააიპ "საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაცია"
ს.ს. "ვითიბი ბანკი"
ბანკის კოდი: UGEBGE22
მიმღების ანგარიში: GE43VT9800000023603608

გადახდის დროს მიუთითეთ: გიდის ტრენინგ-კურსის თანხა.

ტრენინგის მიზანია პროგრამის მსმენელებს განუვითაროს გიდის უნარ-ჩვევები, მისცეს შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, გააცნოს ტურის ორგანიზებისთვის საჭირო რესურსები, შესაძლებლობები და მათი დასაქმების ხელშეწყობა! ასევე ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანების პროფესიული სტანდარტების ამაღლება!

ტრენინგ-პროგრამის თეორიული კურსი: 

ტურიზმის ექსკურსიის არსი; გიდის განმარტება და უნარები; ექსკურსია მძღოლის ფუნქციები, გიდის ქცევა, მეტყველების კულტურა და მიკროფონის გამოყენება; საქართველოს ტურისტული ღირსშესანიშნაობების პრეზენტაციის და გადმოცემის ხერხები, იმერეთში არსებული ტურისტული ღირსშესანიშნაობების გეოგრაფიული მდებარეობა და არქიტექტურა; ტურისტული მარშუტების შედგენა; ტურისტულ სააგენტოებთან და სხვა ორგანიზაციებთან ურთიერთობა.

ღვინის ტურის ტრენინგ-პროგრამის თეორიული და პრაქტიკული კურსი: 

ტრენინგზე ასევე ვისაუბრებთ ღვინის დაჭაშნიკების ძირითად ეტაპებზე (თვალი, ანუ ღვინის გარეგნობა, სურნელი, გემო, დაბოლოება და სხვ.) გავეცნობით ღვინის დახასიათების სისტემურ მეთოდს, ასევე გავივლით ღვინის შეფასების კრიტერიუმებს. გავსინჯავთ რამდენიმე სახის ღვინოს, ვეწვევით საოჯახო ღვინოს მარანს იმერეთში.

ტრენინგ-პროგრამის პრაქტიკული კურსი:

გიდის პრაქტიკული ტრენინგ კურსი ჩატარდება - წინასწარ შერჩეულ მუზეუმებში, ქუთაისის საფეხმავლო და სატრანსპორტო მარშრუტებზე -
სერტიფიცირების გავლა:

სწავლების მესამე ეტაპზე გიდები გაივლიან ზეპირ და წერით ტესტირებას, რის შემდეგაც წარმატებული კურსდამთავრებულები მიიღებენ ორენოვან სერთიფიკატს. ტრენინგში მონაწილეობას მიიღებს 15-20 მსმენელი. ჯგუფის დაკომპლექტებისას უპირატესობა მიენიჭებათ დასავლეთ საქართველოს ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს.

მიზნობრივი ჯგუფი: სტუდენტები, რომლებზეც ვრცელდება 20 % ფასდაკლება!

ტრენინგის დაწყებამდე ღია კარის დღე ჩატარდება 30 მარტს ქუთაისში "ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლის ოფისში" 14:00 საათზე, გოგებაშვილის ქუჩა № 25

საკონტაქტო მონაცემები:

ააპ. საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაცია 
მობილური: 555 53 49 49
ელ-ფოსტა: [email protected]

ჩვენი ფეისბუქ გვერდია: საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაცია.

განთ. 7 მარტი 16:53

ბოლო ვადა 30 მარტი 00:00

ბანკის მოლარე-ოპერატორის კურსი სტაჟირებით

ID 44950

ბიზნეს აკადემია აცხადებს საბანკო სექტორისთვის საბანკო საქმის მიმართულებით დამწყები პირების მომზადებას სტაჟირებით უახლესი საბანკო სისტემით ALTA (software) B6-ით.

მომზადება მიმდინარეობს თიბისი ბანკის და საქართველოს ბანკის მიერ გამოცხადებული ვაკანსიების სტანდარტების დაცვით. მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს. 

ძირითადი მოსამზადებელი პოზიციაა უნივერსალური მოლარე-ოპერატორი.

მოსამზადებელი პროგრამა შემოტანილია კომერციული ბანკებიდან და გათვლილია 

1. თიბისი ბანკის ვაკანსიებისთვის:

** მოლარე/მოლარე-ოპერატორი
** უნივერსალური მოლარე-ოპერატორი
** გაყიდვების კონსულტანტი
** განვადების მენეჯერი 

2. საქართველოს ბანკის ვაკანსიებისთვის:

** Express მოლარე-ოპერატორი 
** უნივერსალური მოლარე-ოპერატორი
** სატელეფონო ცენტრი ოპერატორი
** განვადების მენეჯერი

(თი-ბი-სი ბანკის და ბანკი რესპუბლიკას გაერთიანების პროცესში ბიზნეს აკადემიაში 200-მდე დამწყები მოლარე-ოპერატორი და ოპერატორი მოამზადა და კვალიფიკაცია გაიარა).

ბიზნეს აკადემიის მიერ გადამზადებული სხვადასხვა განათლების მქონე პირების 60% დღეს თი-ბი-სი ბანკის თანამშრომლები არიან. ბიზნეს აკადემიის საბანკო საქმის მოსამზადებელი პროგრამით გადამზადებული მსმენელების 40 % თიბისი ბანკის თანამშრომელია, 35 % საქართველოს ბანკის, 5 % -ბანკი კრედო, 5 %-ლიბერთი ბანკი, 2 %-ვითიბი ბანკის. 

ბანკის უნივერსალური მოლარე-ოპერატორის პოზიციისთვის მოსამზადებელი პროგრამის მოკლე მიმოხილვა. 

** სალარო /საოპერაციო დღის გახსნა
** ფიზიკური პირების მომსახურება
** ყველა საბანკო ანგარიში: მიმდინარეო, მულტისავალუტო/საბარათე ანგარიშების გახსნა, სერვისების ჩართვა და საბანკო ოპერაციების შესრულება
** ანგარიშებზე ოპერაციების წარმოება
** შეგროვების ოპერაციები ანგარიშებზე
** საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო თანხების გადარიცხვები
** იურიდიული პირის ანგარიშების გახსნა
** იურიდიული პირების ანგარიშებზე ნაღდი და უნაღდო ოპერაციები
** საფულე ჩეკის წიგნაკების გაცემა-რეგისტრაცია
** საფულე ჩეკის წიგნაკით თანხების გაცემა
** საანაბრე ანგარიშების გახსნა, კონკრეტული მიზნობრიობის მქონე ანგარიშები
** ფასიანი ქაღალდები
** საბანკო გადარიცხვები ქვეყნის შიგნით
** გადარიცხვები ქვეყნის გარეთ
** 55 დღიანი საკრედიტო ბარათზე ლიმიტის განსაზღვრა/დამტკიცება/გაცემა
** 55 დღიანი საკრედიტო ბარათის %-ის დათვლა
** საბუთების ფორმირება
** დებეტური მემორიალური ორდერით, კლიენტის ანგარიშიდან საკომისიოების ჩამოჭრა
** დიჯიპასის საკომისიო/გატარება
** ბიზნეს ბარათის საკომისიო/ გატარება
** ყველა საბანკო ტრანზაქცია, რომელიც ბანკის ფიზიკური თუ იურიდიული პირის ოპერატორის ფუნქცია-მოვალეობაა

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. კურსს უხელმძღვანელებს, საბანკო სექტორში 10 წლიანი გამოცდილების მქონე მენეჯერი. კურსის დასრულებამდე თითოეული მსმენელის რეზიუმე რეკომენდაციით გადაიგზავნება ძირითად კომერციულ ბანკებში.

მოსამზადებელი კურსი-სტაჟირებით ხანგრძლივობაა -ხუთი კვირა.
მოსამზადებელი ლექციები ჩატარდება კვირაში 3-ჯერ.
სტაჟირება-2 კვირა . კვირაში 4-ჯერ.
ლექციის ხანგრძლივობა: 2 სთ (აკ. სთ)
ერთი შეხვედრა = ორი ლექცია.
კურსის ღირებულება: 290ლარი.

თანხის გადახდა II ლექციისთვის. შესაძლებელია თანხის 2 ნაწილად გადახდა. 

კურსზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს: 

ნაკადი N1- 11:30სთ
ნაკადი N2- 13:30 სთ

კურსის დაწყების თარიღი იხ. ჩვენს facebook-ის გვერდი: https://www.facebook.com/biznesakademia

სავაკანსიო მოსამზადებელ ეტაპზე რეგისტრაციისთვის, გადმოაგზავნეთ რეზიუმე (СV) ელ.ფოსტაით [email protected]. კურსის დასახელებაში მიუთითეთ "სავაკანსიო მოლარე-ოპერატორი და ნაკადი N". დარეგისტრირებული მსმენელი მიიღებს 24 სთ-ში ელ.შეტყობინებას. კურსის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე SMS შეტყობინებას.

მოსამზადებელი კურსის ითვალისწინებს 100%-მდე დასაქმების პერსპექტივას.

"ბიზნეს აკადემია"
საკონტაქტო ტელეფონი: (+995 790)458582
მენეჯერი: (+995 555)678545
მისამართი: მარჯანიშვილის N21, მე-4 სართული N 15

განთ. 7 მარტი 12:32

ბოლო ვადა 7 აპრილი 00:00

ტრენინგი - კორპ. სოც. პასუხისმგებლობა, სექტორთაშორისი თანამშრომლობა

ID 44879

"საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი", ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში, იწვევს სამოქალაქო და სათემო ორგანიზაციებს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის და სექტორთაშორისი თანამშრომლობის თაობაზე ტრენინგში მონაწილეობისთვის. 

სრული ინფორმაცია ტრენინგის შესახებ იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში.

ტრენინგის მონაწილეთა რეგისტრაციის ვადაა 5 მარტიდან 26 მარტის ჩათვლით. დაგვიანებული განაცხადები არ მიიღება!

განთ. 6 მარტი 11:53

ბოლო ვადა 26 მარტი 00:00

საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა მიგრაციის საკითხებზე

ID 44835

საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა მიგრაციის საკითხებზე.

"საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა მიგრაციის შესახებ" ორგანიზებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ორი პროექტის ფარგლებში, "მიგრაციის მართვის მდგრადობის ხელშეწყობა საქართველოში" - ENIGMMA 2 და "აზერბაიჯანთან პარტნიორობა მობილობისთვის" განხორციელების მხარდაჭერა" - MOBILAZE. ორივე პროექტი ხორციელდება აზერბაიჯანსა და საქართველოში მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) მიერ, მიგრაციის მართვაში ჩართული აზერბაიჯანისა და საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებებთან მჭიდრო თანამშრომლობით. საზაფხულო სკოლა გაიმართება აზერბაიჯანში 2018 წლის 1-7 ივლისში.

აკადემიური წრის საერთაშორისო ექსპერტები ევროკავშირიდან, აზერბაიჯანიდან და საქართველოდან წაიკითხავენ ლექციებს და უხელმძღვანელებენ სტუდენტებს საზაფხულო სკოლაში. საერთო ჯამში, 50-მდე აზერბაიჯანელი და ქართველი სტუდენტი, რომლებიც აზერბაიჯანში, საქართველოში და საზღვარგარეთ სწავლობენ მედიის, საერთაშორისო სამართლის/მიგრაციის სამართლის, ეკონომიკის, დემოგრაფიის და სოციალურ და პოლიტიკური მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე, შეძლებენ მონაწილეობა მიიღონ საზაფხულო სკოლაში. აზერბაიჯანსა და საქართველოში მიგრაციის საკითხებზე მომუშავეები ახალგაზრდა პროფესიონალებს ასევე შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება. ერთ კვირიანი საზაფხულო სკოლა მონაწილეებს სთავაზობს მულტიდისციპლინურ და ინოვაციურ აკადემიურ და კვლევაზე ორიენტირებულ ლექციებს, სემინარებს და პროექტებს საქართველოში, აზერბაიჯანში, ევროკავშირსა და მსოფლოში მიგრაციის მდგომარეობასთან და პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. სწავლებასთან ერთად განხორციელდება კვლევა, პრაქტიკული სავარჯიშოები და ინტერაქტიული დისკუსიები.

ზემოთ ხსენებული დისციპლინების სტუდენტები, სახელმწიფო დაწესებულებებსა და სამოქალაქო ორგანიზაციებში მიგრაციის თემებზე მომუშავე ახალგაზრდა პროფესიონალები უფლებამოსილები არიან მონაწილეობა მიიღონ. ყველა სტუდენტისთვის, ყოველგვარი საფასურის გარეშე, უზრუნველყოფილი იქნება საცხოვრებელი, მგზავრობის ხარჯები დაიფარება პროექტების მიერ. მონაწილეობისთვის არაა დაწესებული საფასური. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შემდეგი ინფორმაცია.

საზაფხულო სკოლა ღიაა მხოლოდ საქართველოს და აზერბაიჯანის მოქალაქეებისთვის. საზაფხულო სკოლა ინგლისურ ენაზე წარიმართება, შესაბამისად ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა სავალდებულოა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით შემდეგ აღწერილობას.

შევსებული აპლიკაცია, შესაბამის დოკუმენტებთან ერთად, შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე: [email protected]

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 მარტი.
 

განთ. 5 მარტი 14:09

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

ტრენინგები პიარში

ID 44816

"ხატია კომუნიკაცია" კანადური გამოცდილების მქონე პიარ-სააგენტოა. მისი მისიაა დაეხმაროს კომპანიებს იყვნენ გამორჩეულები ბაზარზე, აიმაღლონ რეპუტაცია, გააღრმავონ ურთიერთობები კომპანიით დაინტერესებულ მხარეებთან და გააუმჯობესონ გაყიდვები. პიარ-სააგენტო ორი წელია, რაც ბაზარზეა და წარმატებით დაიმკვიდრა თავი. "ხატია კომუნიკაცია" ემსახურება მცირე და მსხვილ, როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ ბიზნესებს. მეტი ინფორმაციისათვის გაეცანით პიარ-სააგენტოს ვებ-გვერდსhttps://www.khatia.co/

ტენინგების შესახებ:

მუშაობის პროცესში პიარ-სააგენტო ახალ გამოცდილებებს იძენს და ავლენს საჭიროებებს, რომლებისთვისაც მზადება ნებისმიერი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტისათვის მნიშვნელოვანი და გამოსადეგი იქნება. ამ მომენტისათვის "ხატია კომუნიკაცია" გთავაზობთ ერთდღიან ტრენინგებს შემდეგ თემებზე:

 • ივენთ მენეჯმენტი
 • რეპუტაციის მართვა
 • კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა
 • შემომავალი მარკეტინგი
 • კვლევა პიარში
 • ახალი ტექნოლოგიები
 • საინტერესო ქეისების განხილვა
 • ტრენდები პიარში.


გაიცემა სერტიფიკატი. 

გაეცანით დეტალებს და დროულად დარეგისტრირდით: https://www.khatia.co/courses

განთ. 5 მარტი 12:10

ბოლო ვადა 5 აპრილი 00:00