ID 44937
ოპერაციების ასისტენტი

კონტაქტი

აზიის განვითარების ბ

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

ბოლო ვადა: 21 მარტი

კომენტარი

აზიის განვითარების ბანკი (ADB) არის საერთაშორისო განვითარების ფინანსური ინსტიტუტი, რომლის სათავო ოფისი მანილაში, ფილიპინებში მდებარეობს და 67 წევრ ქვეყანს აერთიანებს, საიდანაც 48 აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონიდანაა. ADB-ის მიზანია სიღარიბის შემცირება და რეგიონის მდგრადი ეკონომიკურ განვითარების მხარდაჭერა. განვითარებადი წევრი ქვეყნების დახმარებისთვის ADB-ის ძირითადი ინსტრუმენტებია დიალოგი, სესხები, სააქციო კაპიტალში ინვესტირება, გარანტიები, გრანტები და ტექნიკური მხარდაჭერა. 

ADB-ში დასაქმებულნი არიან მხოლოდ მისი 67 წევრი ქვეყნის მოქალაქეები.

ეს პოზიცია განსაზღვრულია მუდმივი წარმომადგენლობისთვის საქართველოში (GRM) ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის ფარგლებში (CWRD). CWRD პასუხისმგებელია კლიენტებთან ურთიერთობების შენარჩუნებასა და ADB-ის დახმარების გაცემის საკითხებზე ცენტრალური და დასავლეთ აზიის რეგიონის ქვეყნებში. მუდმივი წარმომადგენლობა საქართველოში აღასრულებს ქვეყანასთან პარტნიორობის სტრატეგიას და ახდენს ADB-ის ოპერაციების კოორდინირებას საქართველოში.

იხილეთ ორგანიზაციული სტრუქტურა აქ.

პოზიციის დასახელება: ოპერაციების ასისტენტი

პოზიციის ნომერი: PN 18109 
პოზიციის დონე: AS4
დასაქმების ტიპი: ადგილობრივი
პოზიციის ადგილმდებარეობა: მუდმივი წარმომადგენლობა საქართველოში 
ხელშეკრულების ტიპი: სტანდარტული

სამუშაოს მიზანი:

ოპერაციების ასისტენტი ასრულებს ოფისის ადმინისტრაციული ფუნქციების სრულ სპექტრს, მათ შორის ოფისის ზოგად ადმინისტრირებას, საკანცელარიო და ლოგისტიკურ მხარდაჭერას, პროექტის ჯგუფების მხარდაჭერას, CMS და eOps-ის წარმოებას, ასევე სხვა მსგავსი ამოცანების შესრულებას საქართველოში მუდმივი წარმომადგენლობის (GRM) მოთხოვნით. პირი, რომელიც დაიკავებს ამ პოზიციას, ანგარიშვალდებული იქნება შესაბამისი საერთაშორისო და ადგილობრივი უფროსი პერსონალის წინაშე. 

პასუხისმგებლობები:

** ოფისის მდივნის მოვალეობის ეფექტურად შესრულება, შემოსული ზარების მონიტორინგი, გარე და შიდა ზარების დროული გადამისამართება; შემოსული სატელეფონო ზარების გადამისამართება შესაბამის თანამშრომლებთან ან შეტყობინების ჩანიშნვა; შემოსული კორესპონდენციის დახარისხება და შესაბამის თანამშრომლებთან გადამისამართება; შემოსული და გასული კორესპონდენციის ზედმიწევნით აღრიცხვა; პასუხის გაცემის გაკონტროლება დათქმულ ვადაში; აზიის განვითარების ბანკის (ADB) სათავო ოფისიდან შემოსული და გასაგზავნი დიპლომატიური ფოსტის მიღება და მომზადება.
** ხელმძღვანელობისთვის განკუთვნილი ყველა სახის კორესპონდენციისა და დოკუმენტაციის სათანადო მომზადების, ფორმატირების, დროული წარდგენის უზრუნველყოფა ADB-ის სტანდარტებისა და სახელმძღვანელოების შესაბამისად.
** შემომავალი ფოსტის აღრიცხვის, სათანადო განაწილებისა და შესაბამისი თანამშრომლებისთვის მათ შესახებ ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა, ასევე გამავალი ფოსტისა და ფაქსის დროული გაგზავნა.
** eTRIP სისტემაში მივლინებების მომზადება და ADB ინსტრუქციების შესაბამისი თანხმობის დროულად მიღება; eTRIP სისტემაში GRM თანამშრომლებისთვის მივლინებების მომზადება, ტურისტულ სააგენტოსთან და სათავო ოფისის შესაბამის დეპარტამენტთან შეთანხმებით. 
** პროექტის ჯგუფების ხელშეწყობა ყოველდღიურ საქმიანობაში პროექტის ეფექტური ადმინისტრირებისა და დამუშავების უზრუნველყოფის მიზნით; ანგარიშების, ოფიციალური წერილებისა და მემორანდუმების მომზადება და ფორმატირება.
** ADB-ის შიდა სისტემებთან, მათ შორის კონსულტანტების მართვის სისტემასთან და eOps-თან მუშაობა და მუშაობის უნარების შენარჩუნება.
** უფროსი პერსონალის შეხვედრებისა და მისიების დაგეგმვისას განრიგის და კალენდარში შესაბამისი ჩანაწერების ეფექტურად და დროულად წარმოება. 
** შეხვედრების კოორდინირება, შესაბამისი მასალის მომზადება და დარიგება; მოთხოვნისამებრ შეხვედრის ოქმის წარმოება; შეხვედრების ოთახების დაჯავშნა და სტუმრების მისაღებად მომზადება და ვიდეოკონფერენციების ორგანიზება. 
** ფაილების დაარქივება არსებული სისტემის შესაბამისად დოკუმენტაციის ნებისმიერ დროს მარტივად მოსაძიებლად; GRM ელექტრონული არქივის, დოკუმენტაციის დასკანერების ჩათვლით, მართვა. 
** სხვა ოპერაციების ასისტენტების ჩანაცვლება მათი არ ყოფნიოს ან საჭიროების შემთხვევაში. 
** მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორის, საერთაშორისო და ადგილობრივი უფროსი პერსონალის მიერ მოთხოვნილი სხვა დავალებების შესრულება. 

შესაბამისი გამოცდილება და მოთხოვნები:

** მინიმუმ 5-წლიანი შესაბამისი პროფესიული გამოცდილება, სასურველია საერთაშორისო ორგანიზაციაში. 
** ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკაში ან შესაბამის დარგში.
** კომუნიკაციის კარგი უნარი ინგლისურ და ქართულ ენებზე.
** სწრაფი ბეჭდვის, მემორანდუმების შედგენისა და რედაქტირების კარგი უნარები.
** მაღალი დონის კომპიუტერული უნარები, განსაკუთრებით Microsoft Word, Excel, Power Point; და ელექტრონული ფოსტის პროგრამა Outlook ცოდნა.
** განსხვავებული კულტურისა და ეროვნების პირებთან მუშაობის უნარი.
** პრიორიტეტების განსაზღვრისა და სამუშაო დატვირთვის მართვის უნარი სამუშაოს ზოგადი განრიგის, მითითებებისა და სტანდარტული პრაქტიკის ფარგლებში; და დავალებების დროული შესრულება.

იხილეთ ADB-ის კომპეტენტურობის ჩარჩოს ბმული 1-7 დონის ადმინისტრაციული თანამშრომლებისთვის.

ზოგადი ინფორმაცია: შერჩეული კანდიდატი ინიშნება საწყისი 3 წლის ვადით.

ADB თანამშრომლებს სთავაზობს კონკურენტულ ანაზღაურებას და სრულყოფილი სარგებლის პაკეტს. ფაქტობრივი ხელფასი დამოკიდებული იქნება ADB-ის სტანდარტებსა და გამოთვლაზე შერჩეული პირის კვალიფიკაციისა და გამოცდილების გათვალისწინებით.

ეს ვაკანსია ადგილობრივი პოზიციაა. იგი ღიაა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის.

ADB-ის მიზანია უზრუნველყოს ყველა კანდიდატის პატივისცემა და ინკლუზიურ გარემოში მუშაობის თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფა. ADB წაახალისებს ყველა კვალიფიციურ კანდიდატს შემოიტანოს განაცხადი რასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური და კულტურული კუთვნილების, სქესის, სექსუალური ორიენტაციისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მიუხედავად. განსაკუთრებით ვთხოვთ ქალებს, რომ შემოიტანონ განაცხადი. 

გაითვალისწინეთ, რომ ფაქტობრივი კომპეტენცია და ხელფასი დამოკიდებულია შერჩეული კანდიდატის კვალიფიკაციაზე.

განაცხადის შესავსებად მიჰყევით ამ ბმულს.