ID 45320
დირექტორი - აწარმოე საქართველოში

კონტაქტი

სამინისტრო

hr.gov.ge

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

ბოლო ვადა: 14 აპრილი

კომენტარი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - "აწარმოე საქართველოში" დირექტორის თანამდებობაზე

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - "აწარმოე საქართველოში" არის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შექმნილი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. 

სააგენტოს მიზნებია: 

 • ადგილობრივი კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესება; 
 • ბიზნესის წამოწყებისა და განვითარების ხელშეწყობა; 
 • დამწყები და მოქმედი მეწარმეებისათვის, ასევე სხვა დაინტერესებული პირებისათვის, მეწარმეობის განვითარების მიმართულებით სახელმწიფო ხელშეწყობის პროგრამების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 
 • მეწარმეებისათვის, ასევე სხვა დაინტერესებული პირებისათვის სამეწარმეო კულტურის განვითარებაში ხელშეწყობა; 
 • ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის განვითარების მიზნით საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება და ამ მიზნით შესაბამის უწყებებთან და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
 • ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაცია; 
 • პოტენციური ინვესტორი კომპანიების იდენტიფიცირება და ინვესტორებთან ურთიერთობა; 
 • პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. 


სააგენტოს დირექტორი:

 • ახორციელებს სააგენტოს მართვას და წარმოადგენს მის ინტერესებს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან ურთიერთობაში;
 • უზრუნველყოფს სააგენტოზე დაკისრებული ამოცანების შესრულებას, კოორდინაციას უწევს სააგენტოს გამგებლობის სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებს;
 • კანონმდებლობით დადგენილი წესით განკარგავს სააგენტოს სახსრებს;
 • ახორციელებს ზედამხედველობას სააგენტოს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ მოვალეობის შესრულების მიმდინარეობაზე, მათი საქმიანობის კანონიერებასა და მიზანშეწონილობაზე; კანონით დადგენილი წესით ახორციელებს სააგენტოს თანამშრომლების საქმიანობის სამსახურებრივ ზედამხედველობას;
 • მოქმედებს სააგენტოს სახელით და წარმოადგენს მას, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ; კომპეტენციის ფარგლებში დებს ხელშეკრულებებს სააგენტოს სახელით;
 • შეიმუშავებს სააგენტოს სამოქმედო გეგმასა და პრიორიტეტებს;
 • თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს თანამშრომლებს;
 • სამინისტროსთან შეთანხმებით განსაზღვრავს სააგენტოს საშტატო განრიგსა და სახელფასო ფონდს;
 • განსაზღვრავს სააგენტოს თანამშრომლების დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და წახალისების ზომებს;
 • თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს.


თანამდებობრივი სარგო: 3500 ლარიდან 7000 ლარამდე
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი 

კანდიდატს მოეთხოვება: 

 • უცხოეთში მიღებული ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი (MBA) ან უცხოეთში მიღებული მაგისტრის ხარისხი მომიჯნავე სპეციალობებში;
 • არანაკლებ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის, 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ბიზნეს სექტორში და მენეჯერად მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება; 
 • ინგლისური ენის C2 დონეზე ცოდნა; 
 • უპირატესობა მიენიჭება მეტი უცხო ენის ცოდნას. 


საკონკურსო თემატიკა: 

 • საქართველოს კანონი "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ";
 • საქართველოს კანონი "მეწარმეთა შესახებ";
 • საქართველოს კანონი "ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ"; 
 • საქართველოს კანონი "საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ";
 • საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის დადგენილება №365 "აწარმოე საქართველოში" სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ";
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2014 წლის 4 აპრილის №1-1/90 ბრძანება "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აწარმოე საქართველოში დებულების დამტკიცების შესახებ".


კონკურსის ეტაპები: 

 • განცხადების გადარჩევა
 • ზეპირი დავალება 
 • გასაუბრება.


განაცხადები მიიღება 10 დღის განმავლობაში, მხოლოდ დასაქმების სამთავრობო პორტალის hr.gov.ge მეშვეობით.

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან. 

შეკითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ: [email protected]