ფილტრი

ტენდერები

1000 ლარი

სწრაფი საკრედიტო შეთავაზება Whatsapp: +33 7 80 99 30 81

ID 1321

მე მსურველს შეუძლია უზრუნველყოს ფულადი სესხები $ 1000-დან $ 20,000,000-მდე ყველას, ვისაც ნაღდი ფული სჭირდება და შეუძლია ამ სესხის პროცენტით დაფარვა.

  გთხოვთ დამიკავშირდეთ დამატებითი ინფორმაციისთვის.
Whatsapp: +33 7 80 99 30 81
ელ.ფოსტა: [email protected]

განთ. დღეს 14:15

ბოლო ვადა 13 აპრილი 2022 00:00

საგრანტო კონკურსი გაცვლითი პროგრამის მონაწილეთათვის

ID 1320

აშშ-ის საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილება აცხადებს 2021 წლის საგრანტო კონკურსს გაცვლითი პროგრამის მონაწილეთათვის (ალუმნებისთვის). პროგრამის დაფინანსების შემთხვევაში, აშშ-ის საელჩო ფინანსურ მხარდაჭერას სთავაზობს ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამის მონაწილეებს სხვადასხვა აქტივობებისათვის.

Funding Opportunity Title: Alumni Grants Program

Program Funding Opportunity Number: DOS-GEO-21-004-012521

CFDA Number: 19.900

სააპლიკაციო ვადები

გთხოვთ, განაცხადები გამოაგზავნოთ მითითებულ თარიღებამდე:

22 მარტი, 2021

1 ივნისი, 2021

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ალუმნებზე გაიცემა ინდივიდუალური გრანტები შემდეგი მიმართულებებით:  დემოკრატიისა და დასავლური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, გენდერული თანასწორობა და სოციალური ინკლუზია, კიბერ განათლება და კიბერუსაფრთხოება, საგანმანათლებლო სისტემების გაძლიერება, ხარისხიან ზოგად განათლებაზე წვდომის ზრდა, ეკონომიკური განვითარება და მეწარმეობის ხელშეწყობა.

პროექტზე მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა შეადგენს 15,000 აშშ დოლარს. საპროექტო განაცხადი უნდა იყოს მორგებული ადგილობრივი თემების რეალურ საჭიროებებზე და ჰქონდეს გაზომვადი შედეგები. პროგრამის ფარგლებში აპლიკანტებს შეუძლიათ ითანამშრომლონ შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის საჯარო და კერძო სექტორთან, და/ან ადგილობრივ ორგანიზაციებთან.

მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე ან საქართველოში მაცხოვრებელ  ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო და პროფესიული გაცვლითი პროგრამების მონაწილეებს (https://alumni.state.gov/list-exchange-programs).  სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამის მონაწილეებს შეუძლიათ ერთი საერთო პროექტის წარდგენა.

პროექტის მაქსიმალური ხანგრძლივობა არის ერთი წელი. სამშენებლო, სარემონტო, საქველმოქმედი და მოგებაზე ორიენტირებული პროექტები ამ პროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება. იმ შემთხვევაში, თუ გაცვლითი პროგრამის რამდენიმე მონაწილე გაერთიანდება საერთო პროექტის გარშემო, მოთხოვნილი თანხა მაინც არ უნდა აჭარბებდეს დასაშვებ 15,000 აშშ დოლარს.  შემომტანი აპლიკანტი უნდა იყოს ინდივიდუალურად ალუმნი ან ალუმნების ჯგუფი, მაგრამ გამარჯვების შემთხვევაში, საგრანტო ხელშეკრულება შესaძლებელია გაფორმდეს პროექტის პარტნიორ ორგანიზაციასთან.

გრანტის ფარგლებში გამოცემული ყველა ბეჭდური თუ ვიზუალური მასალა წინასწარ უნდა შეთანხმდეს საელჩოს შესაბამის განყოფილებასთან.

განაცხადი:

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს. განაცხადები, რომლებიც არ დააკმაყოფილებს კონკურსის განცხადებაში არსებულ ყველა მოთხოვნას,  არ განიხილება კომიტეტის მიერ.

სავალდებულო დოკუმენტაცია:

 • SF424
 • SF424A
 • შევსებული ალუმნი გრანტის განაცხადის ფორმა
 • აპლიკანტისა და პროექტში მომუშავე ძირითადი გუნდის CV/რეზიუმეები
 • პარტნიორი ორგანიზაცი(ებ)ის თანხმობის წერილი, პროექტში მათი როლისა და პასუხისმგებლობების მითითებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 • თანადაფინანსების თანხმობის წერილი თანხისა და ხარჯების კატეგორიის მითითებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 • პროექტის აქტივობების საჭიროებებიდან გამომდინარე ოფიციალური ნებართვის წერილები

დამატებითი მოთხოვნები:

 • განაცხადი ცხადად და მკაფიოდ უნდა პასუხობდეს კონკურსის მიზნებსა და მოთხოვნებს
 • ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე
 • ბიუჯეტი უნდა წარმოადგინოთ აშშ დოლარში
 • ყველა გვერდი უნდა იყოს დანომრილი
 • Microsoft Word დოკუმენტის ფორმატირებისას გამოიყენეთ 1.0-იანი დაშორება, შრიფტი Times New Roman, ზომა – 12.
 • RAR და ZIP ფორმატები არ მიიღება. იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული წერილის მოცულობა აღემატება 6MB-ს, სავალდებულო დოკუმენტები გადმოაგზავნეთ რამდენიმე ელექტრონულ წერილად.

ბიუჯეტი:

განმცხადებელმა უნდა წარადგინოს დეტალური ბიუჯეტი და ბიუჯეტის განმარტება. ბიუჯეტის მუხლები უნდა იყოს მაქსიმალურ დეტალებში გაწერილი. ბიუჯეტი უნდა გაიწეროს აშშ დოლარში და საბოლოო საგრანტო ხელშეკრულებაც გაფორმდება აშშ დოლარში.

პერსონალი: პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელფასები და ჰონორარები (მათ შორის აპლიკანტი ალუმნის). ბიუჯეტი უნდა შეიცავდეს საშემოსავლო გადასახადს. გთხოვთ, დეტალურად აღწერეთ ყველა იმ კადრის ხელფასი, ვინც უშუალოდ ჩართული იქნება პროექტში, მათი პროექტზე დახარჯული დროის პროცენტულობების მითითებით.

მგზავრობა: მგზავრობისა და მგზავრობასთან დაკავშირებული დღიური ხარჯებიც წინასწარ უნდა აისახოს ბიუჯეტში. ის შეიძლება მოიცავდეს მძღოლის ხელფასს, მანქანის დაქირავებისა და საწვავის ხარჯებს. თუ პროექტი ითვალისწინებს საერთაშორისო მგზავრობას, საჭიროა ამ მგზავრობის აუცილებლობისა და მნიშვნელობის დასაბუთება. ასეთ შემთხვევაში, გრანტიორი ვალდებულია შეიძინოს მოგზაურობის დაზღვევა და ასლი წარადგინოს საელჩოში.

მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგება: ჩამოთვალეთ და აღწერეთ ყველა ის ტექნიკა, ნივთი და მასალა, რაოდენობისა და ფასის მითითებით, რისი შესყიდვაც პროექტის განსახორციელებლად არის საჭირო.

სხვა პირდაპირი ხარჯები: აღწერეთ ყველა სხვა ხარჯი, რაც უშუალოდ პირდაპირ კავშირშია პროექტთან, მაგრამ არ ჯდება სხვა ხარჯვით კატეგორიაში.

ამ პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსების არსებობა არ არის სავალდებულო.  თანადაფინანსება გულისხმობს საელჩოს გარდა ყველა სხვა ორგანიზაციის წვლილს პროექტში და, არსებობის შემთხვევაში, დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი ბიუჯეტში.

ცალკე აღწერეთ განმცხადებლის და/ან პარტნიორი ორგანიზაციის წვლილი, რომელიც გულისხმობს ისეთ არა-ფულად თანამონაწილეობას, როგორიცაა  მოხალისეობრივად შესრულებული სამუშაო ან უფასოდ დათმობილი ფართი.

კვება: ღონისძიებებისთვის და კონფერენციებისთვის ფურშეტისა და კვების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს პროექტისთვის მოთხოვნილი თანხის 10%-ს.

ბიუჯეტი უნდა შეიცავდეს დღგ-სა და საშემოსავლო გადასახადს. კონკურსის საბოლოო ეტაპზე, თუ გრანტი გაფორმდა პარტნიორ ორგანიზაციაზე, გრანტი თავისუფლდება დღგ-სგან შესაბამისი პროცედურების გავლის შედეგად.

ბიუჯეტის შეზღუდვები: ალუმნი პროგრამის ფარგლებში აკრძალულია შემდეგი სახეობის აქტივობები და ხარჯები, და ასეთების არსებობის შემთხვევაში კომიტეტი განაცხადს არ განიხილავს:

 • ადმინისტრაციული ხარჯები, როგორიცაა ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასები, ოფისის ქირა და ოპერაციული ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს მოთხოვნილი თანხის 30%-ს;
 • სამშენებლო და სარემონტო ხარჯები;
 • ალკოჰოლური სასმელები და გასართობი აქტივობები (მაგ. დიჯეის მოწვევა დახურვის ცერემონიისთვის);
 • საქველმოქმედო საქმიანობები და მოსახლეობისთვის სოციალური მომსახურების პირდაპირ გაწევა;
 • პოლიტიკური საქმიანობის განხორციელება;
 • კონკრეტული რელიგიური საქმიანობების მხარდაჭერა;
 • ფონდების მოზიდვის კამპანიები;
 • სამეწარმეო კაპიტალი, კომერციული საწარმოები, ან პროექტში მონაწილეობის საფასურის დაწესება;
 • ინდივიდუალური სტიპენდიები;
 • პროექტები პიროვნული განვითარებისთვის;
 • არსებული პროგრამების იდენტური პროგრამები.

პროგრამის კოორდინირება

პროგრამას ადმინისტრირებას უწევს აშშ-ის საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილება.

საგრანტო აპლიკაციასთან დაკავშირებული შეკითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, მიმართოთ შეკითხვით კოორდინატორებს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected]

გრანტს აფორმებს, ხელს აწერს და ადმინისტრირებას უწევს აშშ-ის საელჩოს გრანტების ოფიცერი. საგრანტო ხელშეკრულება არის ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც ელექტრონულად გადაეგზავნება გრანტის მიმღებს გასაცნობად და ხელმოსაწერად. გრანტის მიმღებს პროექტისთვის ფინანსური ხარჯვის დაწყება შეუძლია მხოლოდ ხელმოწერილ საგრანტო ხელშეკრულებაზე მითითებული პროექტის დაწყების თარიღის შემდეგ.

განაცხადის დაფინანსების შემდეგ, სახელმწიფო დეპარტამენტი არ იღებს მომავალი დამატებითი დაფინანსების ვალდებულებას. გადაწყვეტილებას გრანტის განახლების, დაფინანსების გაზრდის ან პროექტის ვადის გაგრძელების შესახებ იღებს სახელმწიფო დეპარტამენტი.

კონკურსის გამოცხადებით სახელმწიფო დეპარტამენტი არ იღებს გრანტების გაცემის ვალდებულებას, არც განაცხადის შემოტანისას გაწეული ხარჯების დაფარვის ვალდებულებას.

გადახდის მეთოდი: ყველა გადახდა განხორციელდება ელექტრონული გადარიცხვით. გადარიცხვების რაოდენობა განისაზღვრება საგრანტო ხელშეკრულებაში.

გთხოვთ, საპროექტო განაცხადი ელექტრონულად გადააგზავნოთ შემდეგ მისამართზე [email protected] და სათაურში დაურთოთ პროგრამის სახელწოდება (Alumni Program).

ანგარიშგება

გრანტიორებს მოეთხოვებათ ფინანსური და პროგრამული ანგარიშების ჩაბარება საელჩოსთვის საგრანტო ხელშეკრულებაში მითითებული ანგარიშგების სიხშირისა და ვადების გათვალისწინებით.

სააპლიკაციო ვადები

გთხოვთ, განაცხადები გამოაგზავნოთ მითითებულ თარიღებამდე:

22 მარტი, 2021

1 ივნისი, 2021

აპლიკანტს შეუძლია განაცხადი შემოიტანოს ორივე ვადაზე, არაუმეტეს ერთი განაცხადისა თითო ჯერზე.

პროექტებზე საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ვაშინგტონში, ამიტომ განხილვის ტექნიკურმა პროცესმა შეიძლება გასტანოს ორ თვემდე. პირველადი შედეგები აპლიკანტებს ეცნობებათ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

განთ. 10 თებერვალი 15:57

ბოლო ვადა 22 მარტი 00:00

2021 წლის დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამა

ID 1319

პროგრამის აღწერა

აშშ-ის საელჩო საქართველოში აცხადებს 2021 წლის დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის შესარჩევ კონკურსს. აშშ-ის მთავრობის ინიცირებით პროგრამა 1994 წელს შეიქმნა და იგი ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის, ასევე პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ტერიტორიაზე მყოფ აშშ-ის საელჩოებს ადგილობრივი დემოკრატიული ინიციატივების დაფინანსების საშუალებას აძლევს.

პროგრამას განიხილავს და პროექტებს შეარჩევს დემოკრატიის მცირე გრანტების კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობს აშშ-ის მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე. კომისიის შემადგენლობაში ასევე არიან საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილების უფროსი და აშშ-ის მისიის ადგილობრივი სამთავრობო სააგენტოების წარმომადგენლები.

პროგრამის მიზნები:

დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების კომისიის მიზანია, დააფინანსოს სპეციფიკური პროექტები, რომლებიც ხელს უწყობს დემოკრატიას, აძლიერებს დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბების პროცესს და ზრუნავს მოქალაქეთა განათლებაზე საქართველოში. გრანტის მიღება შეუძლიათ საქართველოში დაფუძნებულ და რეგისტრირებულ არაკომერციულ, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უმაღლესი განათლების ინსტიტუტებს და მედია ორგანიზაციებს.

გრანტის მაქსიმალური რაოდენობა თითოეულ პროექტზე 50,000 აშშ დოლარია.

საპროექტო განაცხადი უნდა ეხებოდეს მოცემული თემებიდან ერთ–ერთს მაინც:

 • ეკონომიკური ზრდა:
 • სასოფლო ეკონომიკური განვითარება/მეწარმეობის განვითარება
 • ტურიზმის განვითარება/სტუმარ-მასპინძლობის სექტორის მენეჯმენტი
 • ზოგადი განათლება (იხილეთ ქვემოთმოცემული განმარტება)
 • გენდერული თანასწორობა და სოციალური ინკლუზია:
 • ქალების გაძლიერება
 • ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ჩართულობა
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ჩართულობა/ინკლუზიური განათლება
 • ბავშვთა უფლებების დაცვა და ბავშვთა კეთილდღეობა
 • სამოქალაქო ჩართულობა და ინფორმირებული მოქალაქეები:
 • ჟურნალისტური განათლება და პროფესიონალიზმი
 • ტრენინგი მედიაწიგნიერებასა და მაღალი ხარისხის მქონე დამოუკიდებელი მედია კონტენტის წარმოებაში
 • ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და ადვოკატირება
 • კიბერუსაფრთხოება, სტრატეგიული კომუნიკაციები და ციფრული დიპლომატია

შენიშვნა: ზოგადი განათლება ახლადგამოცხადებული პრიორიტეტული მიმართულებაა 2021 წლის დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამაში. ზოგადი განათლების სფეროში წარმოდგენილი პროექტები, შესაძლოა, მოიცავდეს 1-12 კლასების დონეზე საჯარო სკოლების გაძლიერება-განვითარებას მასწავლებელთა ტრენინგების და პროფესიული განვითარების მეშვეობით; ასევე ინოვაციურ პროგრამებს სტუდენტებისთვის, რაც მოიცავს სასკოლო ბიბლიოთკებს, სამეცნიერო და ენების ლაბორატორიებს და სხვადასხვა დამატებით შემეცნებით აქტივობებს.

ინფორმაცია ფედერალური გრანტის შესახებ

მოქმედების პერიოდი: 12 თვემდე

საპროექტო განაცხადების მიღება: 2021 წლის 27 იანვრიდან – 2021 წლის 15 მარტის ჩათვლით

მოსალოდნელი გრანტების რაოდენობა: დამოკიდებულია მოთხოვნილი საერთო ბიუჯეტის რაოდენობაზე

გრანტის მოცულობა: თითოეული პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტია 50,000 აშშ დოლარი.

პროგრამის დაწყების მოსალოდნელი პერიოდი: 2021 წლის სექტემბერი

დაფინანსების ინსტრუმენტი: გრანტი

პროგრამის ხანგრძლივობა: შემოთავაზებული პროგრამები უნდა დასრულდეს ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ან უფრო ადრე.

ინფორმაცია პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ:

საპროექტო განაცხადის შემოტანა შეუძლიათ ქვემოთ ჩამოთვლილ ორგანიზაციებს:

საქართველოში დარეგისტრირებული არაკომერციული, არასამთავრობო ორგანიზაციები

• უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუტები

• საქართველოში რეგისტრირებული დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაციები.

საყურადღებო ინფორმაცია

სააპლიკაციო დოკუმენტაცია მიიღება მხოლოდ ZIP არქივის ფორმით. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ რომ RAR ფორმატში დაარქივებული დოკუმენტაცია არ მიიღება.

ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან, მოიპოვონ „Unique Entity Identifier (UEI)“ და დარეგისტრირდნენ საგრანტო მენეჯმენტის სისტემაში: (https://sam.gov/SAM/). განმცხადებლები, რომლებიც არ დააკმაყოფილებენ ზემოაღნიშნულ მოთხოვნას, არ განიხილებიან დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამისათვის.

 თანადაფინანსება: პროექტის ბიუჯეტის თანადაფინანსება არ არის სავალდებულო მოთხოვნა.

განაცხადების შეტანის და საპროექტო ანკეტის წარდგენის შესახებ ინფორმაცია

განცხადების შეტანის ფორმა და შინაარსი: გთხოვთ, ყურადღებით მიჰყევით ქვემოთ ჩამოთვლილ ინსტრუქციებს. საპროექტო განაცხადები, რომლებიც ვერ დააკმაყოფილებს პროგრამის კრიტერიუმებს, არ მიიჩნევა სრულყოფილად და განხილვისთვის შესაფერისად.

საპროექტო ანკეტის შინაარსი

გთხოვთ, დარწმუნდეთ:

მოთხოვნაგარკვევითესადაგებადაფინანსებისშესაძლებლობისმიზნებსადაამოცანებს

• ყველა წარმოდგენილი დოკუმენტი არის ინგლისურ ენაზე

• ყველა ბიუჯეტი არის წარმოდგენილი აშშ დოლარში და არ შეიცავს დამატებითი ღირებულების გადასახადს (დღგ). გთხოვთ გადმოაგზავნოთ სააპლიკაციო ფორმა შემდეგ ელ-ფოსტაზე: [email protected]

გთხოვთ, გამოაგზავნეთ ერთი დასრულებული განაცხადის ელექტრონული ფორმა ელ-ფოსტაზე: [email protected] გთხოვთ, მიუთითოთ პროგრამის სახელწოდება – 2021 Democracy Commission  გამოგზავნილი წერილის სათაურში (subject line).

პროგრამაში მონაწილეობისთვის სავალდებულოა შემდეგი დოკუმენტების გამოგზავნა:

ქვემოთ მოთხოვნილი განცხადების ფორმები ხელმისაწვდომია მენიუში მარჯვენა მხარეს:

სავალდებულო განცხადების ფორმები:

 • SF-424 (ფედერალური დახმარების საანკეტო ფორმა–ორგანიზაციებისთვის)
 • SF-424A (საბიუჯეტო ინფორმაცია არასამშენებლო პროგრამებისთვის)
 • SF-424B (დამატებითი ფორმა არასამშენებლო პროგრამებისთვის)
 • პროექტის საანკეტო ფორმა
 • პროექტის გუნდის ლიდერის რეზიუმე
 • სარეკომენდაციო წერილები

საინფორმაციო დღე:

23 თებერვალს, 18:00 საათზე, საელჩოს ფეისბუქის გვერდზე გაიმართება ონლაინ კითხვა-პასუხის სესია.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა 15 მარტი, 2021, 18:00.

განთ. 10 თებერვალი 15:45

ბოლო ვადა 15 მარტი 00:00

ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა სოფლად

ID 1316

პროგრამის შესახებ:
სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“ განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში.

პროგრამა ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს და ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დონორი ორგანიზაციის, დანიის სართაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) დაფინანსებით.

მიზნები:
სტიმული მიეცეს სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარებას და ბიზნესში ჩართულობას.

მოხდეს რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის და კერძო სექტორის გაძლიერება.

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-რეალიზაციის ჯაჭვში განხორციელდეს ინვესტიციები. შედეგად, გაუმჯობესდება ახალგაზრდა მეწარმეების სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები.

ამოცანები:
ახალგაზრდებზე მორგებული დაფინანსების მოდელების შექმნა, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს წამოიწყონ ბიზნეს საქმიანობა და ამავდროულად მოახდინონ საკუთარი გეგმების რეალიზება.

დაფინანსების მიღებამდე და დაფინანსების პროცესში მათი სწორი ტექნიკური დახმარებით უზრუნველყოფა, რათა განხორციელდეს გეგმების სწორი ფორმაცია.

დაფინანსების შემდგომი დახმარება, რათა გეგმების განხორციელების პროცესში გაუმკლავდნენ გამოწვევებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.apma.ge

განთ. 26 იანვარი 10:28

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2022 00:00

ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან

ID 1315

პროექტის შესახებ:
შვედეთის მხარდაჭერით საქართველოში ახალი პროექტი „ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან“ დაიწყო. პროექტს ახორციელებს „ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი“ (EPRC) სააგენტო „აწარმოე საქართველოსთან“ თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, მათი ცნობადობის გაზრდა ევროპის ბაზარზე და ინტერნაციონალიზაციის ახალი შესაძლებლობების შექმნა. პროექტის ჯამური ბიუჯეტი 2,3 მილიონი აშშ დოლარია და იგი 3 წლის განმავლობაში გაგრძელდება.

პროექტის ბენეფიციარები:

პროექტში ჩაერთვება 100 კომპანია, რომლებიც მუშაობენ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ბიზნეს კონსალტინგის, ინტერიერის დიზაინის-არქიტეტურის და ორი ახალი, პროექტის ფარგლებში შერჩეული, მიმართულებით. დამატებითი პრიორიტეტული სფეროების შერჩევის კრიტერიუმებია - დასაქმების, განვითარებისა და ინტერნაციონალიზაციის მაღალი პოტენციალი. პროექტში ასევე ჩაერთვება სააგენტო „აწარმოე საქართველოს“ 500 ბენეფიციარი კომპანია არასასოფლო-სამეურნეო სფეროებიდან.

როგორ დაეხმარება პროექტი ბიზნესკომპანიებს - პროექტის ძირითადი კომპონენტები:
კვლევა და ანალიტიკა - პროექტზე მომუშავე გუნდი კვლევების და ანალიზის შედეგად გამოავლენს საქართველოში მოქმედ მცირე და საშუალო ბიზნესის ახალ სექტორებს, პროდუქტებს და სერვისებს, რომლებსაც გააჩნიათ განვითარების, ზრდისა და ინტერნაციონალიზაციის შესაძლებლობები. ამ კომპანიებისთვის შეიქმნება ის სავალდებულო მოთხოვნები, რომელსაც ეს ორგანიზაციები უნდა აკმაყოფილებდნენ სერთიფიცირებისა და ლიცენზიის მისაღებად.

კომპანიების ტექნიკური დახმარება, პირდაპირი სწავლება და კონსულტაციები - პროექტის ფარგლებში შეირჩევა 100 კომპანია, რომელიც მიიღებს სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერას, მათ შორის, მცირე გრანტებს. პარალელურად, საქართველოში ამ კომპანიებისთვის ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები ჩაატარებენ სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებასა და მასტერკლასებს. პროექტის ბენეფიციარი 100 კომპანიიდან 60 შერჩეული ორგანიზაცია გაივლის სასწავლო კურსს შვედეთში.

სააგენტო „აწარმოე საქართველოს“ საექსპორტო საქმიანობის მხარდაჭერა - აწარმოე საქართველოს 500 ბენეფიციარ კომპანიას (არა სასოფლო-სამეურნეო მცირე და საშუალო ბიზნეს კომპანიები), შესაძლებლობა მიეცემა სპეციალური სასწავლო პროგრამის საშუალებით, გაიღრმაონ ცოდნა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების და ეფექტური მართვის საკითხებში. ასევე, ეს კომპანიები ყოველწლიურად მონაწილეობას მიიღებენ მცირე და საშუალო ბიზნესის გამოფენა - გაყიდვაში.

ქართული კომპანიების ცნობადობის გაზრდა - ქართული ბიზნესის საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზების მიზნით, განახორციელდება 2 მედია ტური შვედეთსა და საქართველოში, რომელშიც მონაწილეობსაც მიიღებს 20-მდე შვედი და ქართველი ჟურნალისტი.


პროექტის ფარგლებში მოხდება ვებ-გვერდის www.tradewithgeorgia.com განვითარება და პოპულარიზაცია ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.


პროექტის განხორციელების ვადა - პროექტი 2018 წლის ნოემბრიდან 2021 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში განხორციელდება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: https://www.facebook.com/pg/GEclose2EU/posts/?ref=page_internal

განთ. 26 იანვარი 10:19

ბოლო ვადა 1 ოქტომბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდასაჭერად

ID 1313

პროგრამის შესახებ :

სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“ განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში.

პროგრამა ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს და ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დონორი ორგანიზაციის, დანიის სართაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) დაფინანსებით.

 

მიზნები :

 • სტიმული მიეცეს სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარებას და ბიზნესში ჩართულობას.

 • მოხდეს რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის და კერძო სექტორის გაძლიერება.

 • სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-რეალიზაციის ჯაჭვში განხორციელდეს ინვესტიციები. შედეგად, გაუმჯობესდება ახალგაზრდა მეწარმეების სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები.

 

 

ამოცანები :

 • ახალგაზრდებზე მორგებული დაფინანსების მოდელების შექმნა, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს წამოიწყონ ბიზნეს საქმიანობა და ამავდროულად მოახდინონ საკუთარი გეგმების რეალიზება.

 • დაფინანსების მიღებამდე და დაფინანსების პროცესში მათი სწორი ტექნიკური დახმარებით უზრუნველყოფა, რათა განხორციელდეს გეგმების სწორი ფორმაცია.

 • დაფინანსების შემდგომი დახმარება, რათა გეგმების განხორციელების პროცესში გაუმკლავდნენ გამოწვევებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდსhttp://danida.apma.ge

 

განთ. 18 იანვარი 13:52

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2022 00:00

საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა (ENPARD III)

ID 1312

უნიკალური ნომერი: 000087

 

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) საქართველოში, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში, ახორციელებს პროექტს „საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა (ENPARD III)“.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2018 – 2022 (III ფაზა)

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სტრუქტურულ და სისტემურ ცვლილებებს სოფლის განვითარების გზაზე არსებული ბარიერების დასაძლევად. გარდა ამისა, დახმარება მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების მომსახურების გაუმჯობესებას და ეფექტური, მდგრადი და მრავალფეროვანი სერვისების მიწოდებას.

პროექტის ფარგლებში UNDP მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასა და სათემო ორგანიზაციებთან, და კერძო სექტორთან. მოსალოდნელი შედეგები:

 • საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის, და ამასთან დაკავშირებული სხვა პროგრამების, განხორციელების მართვის გაუმჯობესება.

 • სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირება, დასაქმებისა და სერვისების ზრდა.

 • გარემოს დაცვის გაუმჯობესება, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ზომების გატარება, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის მისაღწევად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა.

 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების მართვის გაუმჯობესება.

 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირება, გარემოს დაცვის გაუმჯობესება, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ზომების გატარება, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის მისაღწევად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 • საკონტაქტო პირი: სოფო ჭიჭინაძე
 • ელ-ფოსტა: [email protected]
 • ტელ: (+995) 599 196 907

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.ge.undp.org

განთ. 18 იანვარი 13:47

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2022 00:00

სოციალური მეწარმეობა სომხეთსა და საქართველოში

ID 1287

პროექტის შესახებ:

სოციალური მეწარმეობა სომხეთსა და საქართველოში (SEAG) - ეს არის პროექტი, რომელიც მიმდინარეობს “ევროკავშირი ახალგაზრდობისთვის” (EU4Youth) ინიციატივის ფარგლებში და მას ახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაცია მერსი ქორფსი (Mercy Corps) და მისი პარტნიორები: საქართველოს ბიზნეს-საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია (ABCO) და სომხეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია “განვითარების პრინციპები” (DP) .

პროექტის მთავარი მიზანია 18-29 წლის ახალგაზრდების სამეწარმეო პოტენციალის გაძლიერება და დასაქმება სოციალური მეწარმეობის სფეროში. პროექტი უნიკალურ შანს აძლევს ახალგაზრდებს COVID-19 პანდემიის შემდგომ პერიოდში განავითარონ არსებული ან დაიწყონ ახალი ბიზნესი, ჩამოაყალიბონ მიზანზე ორიენტირებული სოციალური საწარმო, მიაღწიონ მის მდგრადობას და ამავდროულად უზრუნველყონ არსებული სოციალური პრობლემების მოგვარება.

პროექტის პრიორიტეტია თანამშრომლობა ახალგაზრდების მოწყვლად ჯგუფებთან და იმ საწარმოებთან, რომლებიც ყველაზე მწვავე სოციალურ და გარემოსდაცვით საკითხებზე მუშაობენ.

საქართველოში პროექტი ხორციელდება კახეთის, ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ ტრენინგებსა და სხვა საქმიანობებში ჩართულობა ახალგაზრდებს საშუალებას მისცემს გაიუმჯობესონ ცოდნა და გამოცდილება ბიზნესის დაგეგმვაში, ბიზნეს გეგმების შედგენასა და ფინანსურ აღრიცხვაში, პროდუქციის წარმოებიასა და მის მარკეტინგში. ისინი შეძლებენ გაიგონ მეტი სოციალური საწარმოების ამოცანებსა და მიზნებზე. ხოლო, ის ახალგაზრდული სოციალური საწარმოები, რომლებიც გაიმარჯვებენ საგრანტო კონკურსში, მიიღებენ ფინანსურ მხარდაჭერას იმისათვის, რომ შეძლონ თავიანთი სოციალური საწარმოს საქმიანობის გაფართოვება და უზრუნველყონ დასახული სოციალური მიზნის მიღწევა. დამატებით, გამარჯვებული სოციალური საწარმოების მდგრადობისთვის მათ მენტორობას გაუწევენ საქართველოში არსებული ბიზნესები, ფინანსური ინსტიტუტები და ბიზნესში მოღვაწე სხვადასხვა ორგანიზაციები.
პროგრამის შედეგად დაფინანსებული იქნება მინიმუმ 12 საწარმოს პროექტი.

საგრანტო თანხა დამოკიდებულია აპლიკანტის საპროექტო წინადადებაზე. ქვე-პროექტის საშუალო ბიუჯეტი შეადგენს 16000 ევროს.

დაინტერესებულ ორგანიზაციებს შეიძლება ჰქონდეთ შემდეგი სახის იურიდიული ფორმა:

- არაკომერციული (არამომგებიანი) იურიდიული პირი;
- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება;
- სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება;
- ამხანაგობა;
- სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი;
- ინდივიდუალური მეწარმე.

აუცილებელია, რომ სოციალური საწარმო მდებარეობდეს და/ან თავის საქმიანობას ახორციელებდეს კახეთის, ქვემო ქართლის ან სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში.
მხარდაჭერა განხორციელდება საგრანტო კონკურში გამარჯვებული იმ სოციალური საწარმოებისთვის, რომელთა საქმიანობა
მოიცავს:


- სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, სასოფლო-ტურიზმის, მომსახურების სფეროს, ვაჭრობის და ა.შ. განვითარებას;
- სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების და/ან კონკურენციის გაუმჯობესებას;
- კომერციული და/ან სოციალური ინფრასტრუქტურის აღდგენას (როგორიცაა: გზები, ხიდები, წყლის სისტემები, ქარხნები,
სათბურები, რეკრიაციული ზონები);
- ეკონომიკურ დივერსიფიკაციას, განვითარებას და ადგილობრივი აქტივობების და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას;
- იმ ეკონომიკური და სოციალური აქტივობების ხელშეწყობას რაც მიმართულია ქალების, ახალგაზრდების და შშმ პირების
კეთილდღეობისკენ;
- ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვას;
- ონლაინ ბიზნეს აქტივობების განვითარებას;
- ბუნებრივი რესურსების და გარემოს დაცვას და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციას.

პროგრამის შედეგად დაფინანსებული იქნება მინიმუმ 12 საწარმოს პროექტი.

საგრანტო თანხა დამოკიდებულია აპლიკანტის საპროექტო წინადადებაზე. ქვე-პროექტის საშუალო ბიუჯეტი შეადგენს 16000 ევროს.

განთ. 29 სექტემბერი 2020 09:55

ბოლო ვადა 1 ივლისი 2022 00:00

საგრანტო კონკურსი ფერმერული მეურნეობების მხარდასაჭერად

ID 1265

ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინიციატივა (FSI) არის 3-წლიანი პროექტი (2018-2021), რომლის მიზანია სოფლად სიღარიბის შემცირება, სოფლის მეურნეობაში ჩართული მცირე მეწარმეების კონკურენტუნარიანობისა და შემოსავლების ზრდით.

პროექტის შედეგად შერჩეულ რეგიონებში მცირე ფერმერები გაიუმჯობესებენ ბაზარზე პოზიციას და მათი შემოსავალი გაიზრდება. აღნიშნული მიღწეულ იქნება პროდუქტიულობის ზრდით, პროდუქციის დივერსიფიკაციითა და ბაზრებზე უკეთესი ხელმისაწვდომობით.

 • პროექტის სამიზნე რეგიონები: კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი.

 

ბიზნეს გეგმის სააპლიკაციო ფორმა

პროექტში მონაწილეობის ზოგადი წესები და ხარჯების მიზნობრიობა

 

განთ. 29 ივლისი 2020 11:37

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი - თანასწორი, ინკლუზიური და უსაფრთხო სამუშაო საქართველოში

ID 1196

ქალთა ფონდი საქართველოში იწყებს ახალ, ორწლიან პროექტს „თანასწორი, ინკლუზიური და უსაფრთხო სამუშაო საქართველოში“.

პროექტი მიზნად ისახავს გენდერული თანასწორობის საკითხების ადვოკატირებას ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე - სამუშაო ადგილებზე გენდერული დისკრიმინაციის აღმოფხვრისათვის, თანაბარი ანაზღაურებისათვის, უსაფრთხო და ჯანმრთელი სამუშაო პირობების შესაქმნელად.

პირველ ეტაპზე, ფონდი ჩაატარებს ტრენერთა ტრენინგს, რომელიც ადგილობრივ ექსპერტებს გადაამზადებს ქალთა უფლებებსა და შრომით უფლებებზე.

პროექტი დაფინანსებულია ევროკომისიის მიერ (ევროპული ინსტრუმენტი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისთვის საქართველოში) და განხორციელდება პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად - WECF Georgia, ქვემო ქართლის მედია, ორგანიზაცია უფლებებისა და განათლებისათვის.

განთ. 11 მარტი 2020 16:06

ბოლო ვადა 13 თებერვალი 2022 00:00