ფილტრი

ტენდერები

სოციალური მეწარმეობა სომხეთსა და საქართველოში

ID 1287

პროექტის შესახებ:

სოციალური მეწარმეობა სომხეთსა და საქართველოში (SEAG) - ეს არის პროექტი, რომელიც მიმდინარეობს “ევროკავშირი ახალგაზრდობისთვის” (EU4Youth) ინიციატივის ფარგლებში და მას ახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაცია მერსი ქორფსი (Mercy Corps) და მისი პარტნიორები: საქართველოს ბიზნეს-საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია (ABCO) და სომხეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია “განვითარების პრინციპები” (DP) .

პროექტის მთავარი მიზანია 18-29 წლის ახალგაზრდების სამეწარმეო პოტენციალის გაძლიერება და დასაქმება სოციალური მეწარმეობის სფეროში. პროექტი უნიკალურ შანს აძლევს ახალგაზრდებს COVID-19 პანდემიის შემდგომ პერიოდში განავითარონ არსებული ან დაიწყონ ახალი ბიზნესი, ჩამოაყალიბონ მიზანზე ორიენტირებული სოციალური საწარმო, მიაღწიონ მის მდგრადობას და ამავდროულად უზრუნველყონ არსებული სოციალური პრობლემების მოგვარება.

პროექტის პრიორიტეტია თანამშრომლობა ახალგაზრდების მოწყვლად ჯგუფებთან და იმ საწარმოებთან, რომლებიც ყველაზე მწვავე სოციალურ და გარემოსდაცვით საკითხებზე მუშაობენ.

საქართველოში პროექტი ხორციელდება კახეთის, ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ ტრენინგებსა და სხვა საქმიანობებში ჩართულობა ახალგაზრდებს საშუალებას მისცემს გაიუმჯობესონ ცოდნა და გამოცდილება ბიზნესის დაგეგმვაში, ბიზნეს გეგმების შედგენასა და ფინანსურ აღრიცხვაში, პროდუქციის წარმოებიასა და მის მარკეტინგში. ისინი შეძლებენ გაიგონ მეტი სოციალური საწარმოების ამოცანებსა და მიზნებზე. ხოლო, ის ახალგაზრდული სოციალური საწარმოები, რომლებიც გაიმარჯვებენ საგრანტო კონკურსში, მიიღებენ ფინანსურ მხარდაჭერას იმისათვის, რომ შეძლონ თავიანთი სოციალური საწარმოს საქმიანობის გაფართოვება და უზრუნველყონ დასახული სოციალური მიზნის მიღწევა. დამატებით, გამარჯვებული სოციალური საწარმოების მდგრადობისთვის მათ მენტორობას გაუწევენ საქართველოში არსებული ბიზნესები, ფინანსური ინსტიტუტები და ბიზნესში მოღვაწე სხვადასხვა ორგანიზაციები.
პროგრამის შედეგად დაფინანსებული იქნება მინიმუმ 12 საწარმოს პროექტი.

საგრანტო თანხა დამოკიდებულია აპლიკანტის საპროექტო წინადადებაზე. ქვე-პროექტის საშუალო ბიუჯეტი შეადგენს 16000 ევროს.

დაინტერესებულ ორგანიზაციებს შეიძლება ჰქონდეთ შემდეგი სახის იურიდიული ფორმა:

- არაკომერციული (არამომგებიანი) იურიდიული პირი;
- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება;
- სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება;
- ამხანაგობა;
- სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი;
- ინდივიდუალური მეწარმე.

აუცილებელია, რომ სოციალური საწარმო მდებარეობდეს და/ან თავის საქმიანობას ახორციელებდეს კახეთის, ქვემო ქართლის ან სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში.
მხარდაჭერა განხორციელდება საგრანტო კონკურში გამარჯვებული იმ სოციალური საწარმოებისთვის, რომელთა საქმიანობა
მოიცავს:


- სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, სასოფლო-ტურიზმის, მომსახურების სფეროს, ვაჭრობის და ა.შ. განვითარებას;
- სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების და/ან კონკურენციის გაუმჯობესებას;
- კომერციული და/ან სოციალური ინფრასტრუქტურის აღდგენას (როგორიცაა: გზები, ხიდები, წყლის სისტემები, ქარხნები,
სათბურები, რეკრიაციული ზონები);
- ეკონომიკურ დივერსიფიკაციას, განვითარებას და ადგილობრივი აქტივობების და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას;
- იმ ეკონომიკური და სოციალური აქტივობების ხელშეწყობას რაც მიმართულია ქალების, ახალგაზრდების და შშმ პირების
კეთილდღეობისკენ;
- ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვას;
- ონლაინ ბიზნეს აქტივობების განვითარებას;
- ბუნებრივი რესურსების და გარემოს დაცვას და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციას.

პროგრამის შედეგად დაფინანსებული იქნება მინიმუმ 12 საწარმოს პროექტი.

საგრანტო თანხა დამოკიდებულია აპლიკანტის საპროექტო წინადადებაზე. ქვე-პროექტის საშუალო ბიუჯეტი შეადგენს 16000 ევროს.

განთ. გუშინ 09:55

ბოლო ვადა 1 ივლისი 2022 00:00

15000 ლარი

მცირე საგრანტო პროგრამა

ID 1286

მცირე გრანტის მიზანია ხელი შეუწყოს:

- ინოვაციების დანერგვას, ტესტირებას ან გაუმჯობესებას მათი შემდგომი კომერციალიზაციისთვის;
- ინოვაციებით და ტექნოლოგიებით დაინტერესებული სუბიექტების საერთაშორისო ტექნოლოგიურ და ინოვაციურ ეკოსისტემაში ინტეგრაციას და მათი კომერციული პოტენციალის გაზრდას;
- ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას;
- ადგილობრივი ინოვაციური და/ან ტექნოლოგიური პოტენციალისა და ეკოსისტემის გაძლიერებას.
- პროტოტიპის შექმნის დაფინანსება

პროტოტიპის გრანტით ფინანსდება კომერციალიზაციის პოტენციალის მქონე ინოვაციური პროდუქტის სერვისის პროტოტიპის შექმნა. გრანტის მიზანია შესაძლებელი გახადოს დაფინანსება საწყისს ეტაპზე, რათა პროექტის გუნდსჰქონდესშესაძლებლობა შექმნას პირველადი პროტოტიპი და შემდგომში იზრუნოს პროდუქტის/სერვისის განვითარებაზე. აღნიშნული ასევე დაეხმარება გუნდს კარგად მოემაზდოს უფრო დიდი დაფინანსების მოპოვებისთვის.

ჩვენ ვაფინანსებთ

პროტოტიპირებას, რაც გულისხმობს ინოვაციური პროექტებისთვის მოწყობილობების და კომპიუტერული პროგრამების შექმნას (15 000 ლარამდე თითოეული პროექტისთვის).

აღნიშნული პროგრამა თქვენთვისაა:

თუ მუშაობთ ინოვაციურ მოწყობილობასა ან/და პროგრამაზე, ხართ საქართველოში რეგისტრირებული მეწარმე სუბიექტი ან აპირებთ დარეგისტრირებას, ვინაიდან ფიზიკური პირის საგრანტო განაცხადის გამარჯვების შემთხვევაში, მის მიერ მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაცია სავალდებულოა საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმებამდე.

დაფინანსება შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი მიმართულებით:

- მასალები

- მომსახურების შეძენა

დაფინანსება არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი მიმართულებით:

- მარკეტინგი და PR;

- საბრუნავი და ძირითადი საშუალებებისათვის;

საგრანტო დაფინანსების მოსაპოვებლად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია წლის ნებისმიერი დროის მონაკვეთში.

საგრანტო განაცხადების მიღებიდან 1 თვის ვადაში სააგენტო იღებს გადაწყვეტილებას.

პროტოტიპის საგრანტო განაცხადი ფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

ა) პროექტის გუნდის კომპეტენცია;

ბ) ბაზრის მოცულობა/მასშტაბი/შესაძლებლობა;

გ) კონკურენტული უპირატესობა;

დ) პროდუქტი/ტექნოლოგია;

ე) დრო/შემოსავალი

საგრანტო დაფინანსების ადმინისტრირებას, დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევას და დაფინანსებული პროექტების მონიტორინგს ახორციელებს სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო.

პროექტის დაფინანსების შემთხვევაში, სააგენტო გრანტის მიმღებს ავანსის სახით ურიცხავს პროექტის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხის 90 პროცენტს. დარჩენილი 10 პროცენტის გადარიცხვა მოხდება გრანტის მიმღების მიერ წარმოდგენილი ფინანსური და პროგრამული ანგარიშების შემოწმების შემდეგ, დადებითი დასკვნის შემთხვევაში.

გთხოვთ, განაცხადის შევსებამდე გაეცნოთ „სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს 2020 წლის 9 მარტის N13 ბრძანებით დამტკიცებულ მცირე გრანტის გაცემის წესს“ და საგრანტო პროგრამის პირობებს, ასევე პორტალის სახელმძღვანელოს, რომელიც განთავსებულია მოცემულ ვებ გვერდზე.

განთ. გუშინ 09:48

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

სამედიცინო პერსონალის შესაძლებლობების გაძლიერება გურიისა და აჭარის რეგიონში

ID 1285

2020 წლის 1 ივლისიდან, ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყო 6 თვიანი პროექტი: „სამედიცინო პერსონალის შესაძლებლობების გაძლიერება, ინდივიდუალური დაცვის და მოსახლეობის უსაფრთხოების ეფექტური მექანიზმების განხორციელება გურიისა და აჭარის რეგიონებში კოვიდ-19 პანდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით ".

პროექტის მიზანია პირველადი და მეორადი ჯანდაცვის დაწესებულებების და სამედიცინო პერსონალის შესაძლებლობების გაზრდა COVID19-ზე ეფექტური რეაგირების და დაავადების გავრცელების პრევენციის მიზნით, აჭარის და გურიის რეგიონებში.

პროექტის ამოცანები:

 • პროექტი გააძლიერებს ჯანდაცვის ცენტრებისა და მათი პერსონალის შესაძლებლობებს, როგორც ინდივიდუალური დაცვის, ასევე მოსახლეობის უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების მიმართულებით, რათა ჯანდაცვის მუშაკები გახდნენ მოსახლეობის საიმედო წყარო COVID19-სგან დასაცავად.

 • ქეა ჩეხეთსა და „ქეა საერთაშორისო კავკასიაში"-ს შორის მჭიდრო კოორდინაციით, პროექტი მიაწოდებს ჯანდაცვის ცენტრებს საჭიროებაზე დაფუძნებულ ინდივიდუალურ დამცავ საშუალებებს და მისცემს სპეციალურ რეკომენდაციებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის უახლესი მითითებების საფუძველზე.

 • პროექტი უზრუნველყოფს საავადმყოფოების ინფორმირებულობას ორგანიზაციული და ტექნიკური პროცედურების შესახებ, COVID19-ის პრევენციის მიზნით.

 • სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით (ბროშურები, ვიდეო რგოლები, სოციალური და რეგიონალური მედია) პროექტი გაზრდის ადგილობრივი მოსახლეობის და მოწყვლადი ჯფუფების ხელმისაწვდომობას უსაფრთხოების ზომების დაცვის და რისკების კომუნიკაციის შესახებ.

პროექტს ახორციელებს „ქეა საერთაშორისო კავკასიაში" ქეა ჩეხეთთან და ადგილობრივ პარტნიორთან, „საქართველოს სამედიცინო ჯგუფი"-თან ერთად.

პროექტი მჭიდროდ თანამშრომლობს ცენტრალურ, რეგიონალურ და ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებთან, უწყებათაშორის ორგანოებთან და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, რათა საქმიანობები სრულად შეესაბამებოდეს ეროვნულ ან რეგიონულ სტრატეგიებს.

საინფორმაციო ბროშურა COVID-19 ვირუსის პრევენციისთვის

განთ. 16 სექტემბერი 12:11

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

ეთიკური სტანდარტების ხელშეწყობა ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენებაში

ID 1282

ხელოვნურ ინტელექტს აქვს პოტენციალი მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი სახელმწიფო ადმინისტრაციის რეფორმას, გადაწყვეტილებების მიღების და სერვისების მიწოდების კუთხით. თუმცა, მისი გამოყენება დაკავშირებულია გარკვეულ გამოწვევებთან არასაკმარისი გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების, მონაცემთა ზედამხედველობის მექანიზმების, სიზუსტის და სამართლიანობის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, ისეთ ქვეყანაში, როგორიცაა საქართველო, რომელსაც არ აქვს საკმარისი ზედამხედველობის მექანიზმები სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ და სადაც სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა კვლავ საეჭვოა, გადაწყვეტილების მიღებაში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება შეიძლება მოხდეს პირადი ცხოვრების უფლების ხელყოფით.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული სახის ამომცნობი სისტემის გამოყენება საჭიროებს შესწავლას და შეფასებას. სისტემის ექსპლუატაცია დაიწყო 2017 წლის ივნისში, და მუშაობს 400 CCTV სათვალთვალო კამერის მეშვეობით, რომლებიც დამონტაჟებულია საქართველოს დიდ ქალაქებში, მათ შორის დედაქალაქ თბილისში. გარდა ამისა, თბილისის მერია განიხილავს თბილისის მეტროს სისტემაში სახის ამომცნობი ბიომეტრიული კამერების დანერგვას და ამ ტექნოლოგიის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემაში გამოყენებას. ამრიგად, მნიშვნელოვანია ამ საკითხის სიღრმისეული გამოკვლევა, კერძოდ, საქართველოს საჯარო უწყებების მიერ სახის ამომცნობი ტექნოლოგიების გამოყენების, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. გარდა ამისა, აუცილებელია სამთავრობო ინსტიტუტების წარმომადგენლების, ფართო საზოგადოების და სხვა დაინტერესებულ მხარეების ცნობიერების ამაღლება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების და მისი შედეგების შესახებ. რაც მთავარია, საკითხის სიახლიდან გამომდინარე, აუცილებელია მათი ინფორმირება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებასთან დაკავშირებული ეთიკის და გამჭვირვალობის სტანდარტების შესახებ. ასევე, IDFI მიიჩნევს, რომ ძალზედ მნიშვნელოვანია ამ მხრივ შესაძლებლობების გაძლიერება და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ჩართულობის მხარდაჭერა.

პროექტის მიზნები

ამ პროექტის საშუალებით, IDFI მიზნად ისახავს, საჯარო უწყებების მიერ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების საკითხებში მეტი გამჭვირვალობისა და ეთიკური სტანდარტების შემუშავების და დანერგვის ხელშეწყობას.

ამ მიზნით, IDFI:

- შეისწავლის და დაადგენს ძირითად გამოწვევებს საჯარო უწყებების მიერ ხელოვნური ინტელექტის/სახის ამომცნობი სისტემების გამოყენების თვალსაზრისით (შინაგან საქმეთა სამინისტროზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით);

- ხელს შეუწყობს საჯარო უწყებების მიერ ხელოვნური ინტელექტის/სახის ამომცნობი ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხებში მეტი გამჭვირვალობისა და ეთიკური სტანდარტების შემუშავებას და დანერგვას.

- ხელს შეუწყობს ამ საკითხის საჯარო განხილვას;

- იმუშავებს ამ საკითხის შესახებ ყველა შესაბამისი დაინტერესებული მხარის ცნობიერების ამაღლებაზე.

პროექტის აქტივობები

აღნიშნული მიზნების მისაღწევად, IDFI განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:

1) საწყისი სამუშაო შეხვედრა სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებთან, რომლებიც იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

2) მეთოდოლოგიის განახლება, ინფორმაციის მოთხოვნების გაგზავნა და (საჭიროების შემთხვევაში) ინტერვიუების ჩატარება.

3) საქართველოს საჯარო უწყებების მიერ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების კვლევა - შეგროვებული მონაცემების საფუძველზე, IDFI მოამზადებს კვლევას საჯარო უწყებების მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების შესახებ, რამდენად იცავენ ისინი ეთიკის და გამჭვირვალობის სტანდარტებს და არსებობს თუ არა ამ პროცესში ანგარიშვალდებულების რაიმე მექანიზმი.

4) პოლიტიკის რეკომენდაციების და ეთიკის და გამჭვირვალობის სტანდარტების შემუშავება - გამოვლენილი გამოწვევების საფუძველზე, IDFI შეიმუშავებს პოლიტიკის რეკომენდაციებს, ამ მიმართულებით საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის გათვალისწინებით.

5) შემდგომი სამუშაო შეხვედრა - ძირითადი დასკვნების და რეკომენდაციების შემუშავების შემდგომ, IDFI ჩაატარებს მეორე სამუშაო შეხვედრას ყველა შესაბამისი საჯარო უწყების წარმომადგენლებთან.

6) დასკვნითი კონფერენცია - სამუშაო შეხვედრის დასრულების შემდეგ, IDFI დაასრულებს კვლევასა და რეკომენდაციებს. მომზადების შემდეგ, დოკუმენტები ითარგმნება და დაიბეჭდება.

7) ტრენინგის ჩატარება შესაბამისი საჯარო უწყებებისთვის, რომლებიც იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს - IDFI ჩაატარებს პრაქტიკულ ტრენინგს, საჯარო უწყებების წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ხელოვნური ინტელექტის, სახის ამომცნობი და ავტომატური გადაწყვეტილების მიმღები სისტემების გამოყენების ეთიკის და გამჭვირვალობის სტანდარტების შესახებ.

8) საკითხის შესახებ ცნობიერების ამაღლება - საჯარო მოხელეებზე მორგებული ტრენინგის გარდა, IDFI მოამზადებს ინფორმაციულ ბროშურას ფართო საზოგადოებისთვის, რათა მოხდეს მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ შემდეგ გვერდს:

https://idfi.ge/ge/promoting-greater-transparency-and-ethical-standards-of-using-artificial-intelligence-in-georgia

განთ. 9 სექტემბერი 11:18

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში

ID 1271

ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG) სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში ახორციელებს პროექტს „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“.

პროექტი ინოვაციური სოციო-ეკონომიკური მოდელების დანერგვით, თეთრიწყაროს რეგიონში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. უფრო კონკრეტულად, RDFG ხელს შეუწყობს სოფლის მდგრად განვითარებას თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირების, სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებით და დაბალანსებული, თანამონაწილეობითი და ინკლუზიური განვითარების სტრატეგიის შემუშავებით.

პროექტის მიზანია ევროკავშირის „ლიდერ“ მიდგომის საფუძველზე ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) შექმნა, რომელიც ჩამოყალიბდება ფუნქიონალურ ერთეულად და, ინტეგრირებული ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების მეშვეობით, წვლილს შეიტანს სოფლად ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაში;

თემის მიერ ინიცირებული თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების ადგილობრივი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება;

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური განვითარების დივერსიფიცირებული შესაძლებლობების შექმნა მეწარმეობაზე ორიენტირებული ფინანსური მექანიზმების, დასაქმების მოდელებისა და ინოვაციური, გარემოსთან ადაპტირებული ტექნოლოგიების დანერგვით.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საკონტაქტო პირი: ნელი რევაზიშვილი
ელ-ფოსტა: [email protected]
ტელ: (+995) 598 658 884

ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG) მუშაობს, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და მათთვის ცხოვრების მძიმე პირობების შემსუბუქების მიზნით. ორგანიზაციის მისიაა დაიცვას და პატივი სცეს ადამიანთა ღირსებას ყოველგვარი მიკერძოებისა და დისკრიმინაციის გარეშე, რასაც მდგრადი თემისა და პასუხისმგებლიანი მთავრობის არსებობით აღწევს. ორგანიზაციის პრიორიტეტული მიმართულებებია: სოციო-ეკონომიკური განვითარება, მშვიდობის მშენებლობა და საგანგებო სიტუაციების მართვა. ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტებს შემდეგი პრინციპების დაცვით: გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების ჩართულობა, მოქალაქეთა ინტერესების დაცვა/ადვოკატირება და ინოვაცია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.rdfg.ge

განთ. 7 აგვისტო 20:57

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი სოფლის განვითარების მხარდასაჭერად ახალქალაქში

ID 1270

ევროკავშირის მხარდაჭერილი პროექტის “სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში” ფარგლებში საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) და ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი აცხადებს რიგით მეორე საგრანტო კონკურსის პირველ ეტაპს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში.

საგრანტო კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას, ახალქალაქის განვითარების ჯგუფის მიერ შემუშავებული, 2018 – 2020 წწ. ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიით განსაზღვრული ამოცანებისა და პრიორიტეტების შესაბამისად, მათ შორის:

 • ადგილობრივი შემოსავლის გაზრდა და ადგილობრივი ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა.
 • სოციალური ინტეგრაციის გაუმჯობესება განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში.
 • ადგილობრივი ტურიზმის პოტენციალის გაფართოება, ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის კონსერვაციას და მხარდაჭერა.
 • მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის დანერგვა.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი განაცხადები უნდა შეესაბამებოდეს ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას და ხელს უწყობდეს მის განხორციელებას. სტრატეგიით განსაზღვრული პრიორიტეტების, მიზნებისა და ამოცანების, ასევე სავარაუდო აქტივობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ვებგვერდზე (https://akhalkalakilag.ge/).

საგრანტო კონკურსი მოიცავს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულს და მის ფარგლებში შემავალ ყველა თემსა და სოფელს. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია როგორც ფიზიკურ პირს/პირთა ჯგუფს, ასევე საქართველოში რეგისტრირებულ ნებისმიერ იურიდიულ პირსა და სახელმწიფო უწყებას/მის წარმომადგენლობებს, რომელიც თავის საქმიანობას ახორციელებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

მოთხოვნილი საგრანტო თანხა:

 • მინიმალური საგრანტო თანხა შეადგენს – 1 000 ლარს
 • მაქსიმალური საგრანტო თანხა შეადგენს – 150 000 ლარს
 • საშუალო საგრანტო თანხა შეადგენს – 50 000 ლარს
 • თანადაფინანსება სავალდებულოა ყველა განმცხადებლისთვის შემდეგი პროცენტულობით:
 • კომერციული საწარმოები (შპს, კერძო მეწარმეები და ა.შ.) – მინიმუმ 35%
 • მუნიციპალური და სახელმწიფო ორგანიზაციები – მინიმუმ 35%
 • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები – მინიმუმ 20%
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასოციაციები, და სხვა ორგანიზაციები – მინიმუმ 15%
 • ადგილობრივი სათემო ჯგუფები და ფიზიკური პირები – მინიმუმ 15%

თანადაფინანსებად ჩაითვლება, როგორც საკუთარი ფინანსური თანამონაწილეობა ასევე მესამე მხარისგან (ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან) მოზიდული თანხები. დაინტერესების შემთხვევაში იხილეთ ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია და საგრანტო სახელმძღვანელო, ხოლო საგრანტო განაცხადის წარმოსადგენად გთხოვთ შეავსოთ ინტერესთა გამოხატვის ონლაინ ფორმა. გაცნობებთ, რომ აღნიშნიშნულ საგრანტო კონკურსში პრიორიტეტი მიენიჭება მცირე და საშუალობიუჯეტიან პროექტებს. ასევე გთხოვთ გაითვალისწინოთ წინა საგრანტო კონკურსით მხარდაჭერილი ინიციატივების თემატიკა და მდებარეობა, რომ თავიდან ავიცილოთ საპროექტო იდეების დუბილება.თემატიკა და მდებარეობა, რომ თავიდან ავიცილოთ საპროექტო იდეების დუბილება.

განმცხადებლებს ტექნიკური კონსულტაციების მიღება ასევე შეეძლებათ, საგრანტო კონკურსის დახურვამდე, GIPA-სა და ახალქალაქის განვითარების ჯგუფის ოფისში. დამატებითი ინფორმაციისათვის, მსურველებს შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ ნომერზე: +995 599199746 ან/და მოგვწეროთ  [email protected]. საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებული ყველა სახის ინფორმაცია, განთავსდება ევროკავშირის ENPARD პროგრამის ოფიციალურ ვებგვერდზე http://enpard.ge/ ახალქალაქის განვითარების ჯგუფის ვებგვერდზე: https://akhalkalakilag.ge/.

პროექტს “სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში” ახორციელებს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სოფლის მეურნეობის განვითარების და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი (DRDVE/GIPA). პროექტის პარტნიორები არიან მერსი ქორფსი, ELVA საზოგადებრივი ჩართულობა და დასავლეთ კორკის განვითარების პარტნიორობა. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში

განთ. 7 აგვისტო 20:54

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი ფერმერული მეურნეობების მხარდასაჭერად

ID 1265

ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინიციატივა (FSI) არის 3-წლიანი პროექტი (2018-2021), რომლის მიზანია სოფლად სიღარიბის შემცირება, სოფლის მეურნეობაში ჩართული მცირე მეწარმეების კონკურენტუნარიანობისა და შემოსავლების ზრდით.

პროექტის შედეგად შერჩეულ რეგიონებში მცირე ფერმერები გაიუმჯობესებენ ბაზარზე პოზიციას და მათი შემოსავალი გაიზრდება. აღნიშნული მიღწეულ იქნება პროდუქტიულობის ზრდით, პროდუქციის დივერსიფიკაციითა და ბაზრებზე უკეთესი ხელმისაწვდომობით.

 • პროექტის სამიზნე რეგიონები: კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი.

 

ბიზნეს გეგმის სააპლიკაციო ფორმა

პროექტში მონაწილეობის ზოგადი წესები და ხარჯების მიზნობრიობა

 

განთ. 29 ივლისი 11:37

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2021 00:00

მცირე გრანტი იურიდიული პირებისთვის

ID 1239

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგანტო იწყებს მცირე გრანტების პროგრამას იურიდიული პირებისთვის.

მცირე გრანტის მიზანია ხელი შეუწყოს:

 • ინოვაციების დანერგვას, ტესტირებას ან გაუმჯობესებას მათი შემდგომი კომერციალიზაციისთვის;

 • ინოვაციებით და ტექნოლოგიებით დაინტერესებული სუბიექტების საერთაშორისო ტექნოლოგიურ და ინოვაციურ ეკოსისტემაში ინტეგრაციას და მათი კომერციული პოტენციალის გაზრდას;

 • ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას;

 • ადგილობრივი ინოვაციური და/ან ტექნოლოგიური პოტენციალისა და ეკოსისტემის გაძლიერებას;

პროტოტიპის გრანტით ფინანსდება კომერციალიზაციის პოტენციალის მქონე ინოვაციური პროდუქტის/სერვისის პროტოტიპის შექმნა, უკვე არსებული პროტოტიპის ტესტირება, დახვეწა ან/და გაუმჯობესება.

პროტოტიპი არის პროდუქტის პირველადი/ადრეული ნიმუში, რომელიც შექმნილია პროდუქტის კონცეფციის, ფუნქციური შესაძლებლობების გამოსაცდელად.

პროტოტიპირების მიმართულებით მცირე გრანტის საგრანტო პროექტი ფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

ა) პროექტის ინოვაციურობა;

ბ) პროექტის კომერციალიზაციის პოტენციალი;

გ) პროტოტიპის გამართული გეგმა/ნახაზი;

დ) საგრანტო პროექტის განმახორციელებელი ინდივიდის/გუნდის კომპეტენცია, გამოცდილება და მოტივაცია.

საგრანტო პროგრამის ფარგლებში ფუნდამენტური კვლევის პროექტები, ასევე პროდუქტის წარმოებასთან დაკავშირებული საპროექტო წინადადებები არ დაფინანსდება.

საგრანტო დაფინანსების მოსაპოვებლად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია წლის ნებისმიერი დროის მონაკვეთში.

საგრანტო განაცხადების მიღებიდან თვის ვადაში სააგენტო იღებს გადაწყვეტილებას.

საგრანტო დაფინანსების ადმინისტრირებას, დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევას და დაფინანსებული პროექტების მონიტორინგს ახორციელებს სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო.

პროექტის დაფინანსების შემთხვევაში, სააგენტო გრანტის მიმღებს ავანსის სახით ურიცხავს პროექტის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხის 95 პროცენტს. დარჩენილი 5 პროცენტის გადარიცხვა მოხდება გრანტის მიმღების მიერ წარმოდგენილი ფინანსური და პროგრამული ანგარიშების შემოწმების შემდეგ, დადებითი დასკვნის შემთხვევაში.

გთხოვთ, განაცხადის შევსებამდე გაეცნოთ „სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს 2020 წლის 16 მარტის N16 ბრძანებით დამტკიცებულ მცირე გრანტის გაცემის წესს“ და საგრანტო პროგრამის პირობებს, ასევე პორტალის სახელმძღვანელოს, რომელიც განთავსებულია მოცემულ ვებ გვერდზე.

განთ. 25 მაისი 15:37

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი სოფლის განვითარებისთვის

ID 1238

პროგრამის მიზნებია

 • სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სტიმულირებას, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ეკონომიკურ დევერსიფიკაციას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.

 • გარემოს დაცვისა და კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული გამოწვევების დაძლევა და ბუნებრივი რესურსების ეფექტიანად გამოყენება.

პროგრამის ამოცანებია

 • სოფლად ეკონომიკისა და კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა;

 • სოციალური პირობებისა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

 • გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის გაუმჯობესება.

  პროგრამა ითვალისწინებს იმ ბიზნეს საქმიანობების ფინანსურ მხარდაჭერას, რომლებიც ემსახურება შესაბამის მუნიციპალიტეტებში ეკონომიკური დივერსიფიკაციის მიზნების მიღწევას.

პროგრამის განხორციელების გეოგრაფიული არეალია შემდეგი მუნიციპალიტეტები: ქედა, ხულო, ბორჯომი, ახალქალაქი, თეთრიწყარო, ყაზბეგი, ლაგოდეხი და დედოფლისწყარო.

თანადაფინანსების მოცულობა

 • სააგენტოს თანადაფინანსება ერთ ბენეფიციარზე განსაზღვრულია არანაკლებ 20,000 და არაუმეტეს 340,000 ლარით, თუმცა პოტენციური ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილ თითოეულ პროექტზე არაუმეტეს 170,000 ლარით, რომელიც არ აღემატება წარმოდგენილი პროექტის ჯამური ღირებულების 80%-ს.

 • განახლებადი ენერგიების და ენერგოეფექტური პროექტებისთვის, რომლებიც ითვალისწინებს თერმულ იზოლაციას ან სითბო/სიცივის გენერირებას ძირითადად განახლებადი ენერგიების მეირ, დაფინანსდება შემდეგი პირობებით: სააგენტოს თანადაფინანსების მინიმალური ოდენობა შეადგენს 1,500 ლარს, ხოლო მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 30,000 ლარს, რომელიც არ აღემატება წარმოდგენილი პროექტის ჯამური ღირებულების 80%-ს.

ბენეფიციარის თანამონაწილეობა

 • თანადაფინანსების გაცემის წინაპირობას წარმოადგენს ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი პროექტის დამატებითი წყაროს არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 • ბენეფიციარის თანამონაწილეობის წყაროს წარმოადგენს მხოლოდ ფულადი სახსრები პროექტის ჯამური ღირებულების არანაკლებ 20%-ის ოდენობით, ამასთან არსებული ძირითადი საშუალებები (მხოლოდ უძრავი ქონება) ბენეფიციარის თანამონაწილეობად განიხილება თუ ბენეფიციარი წარმოადგენს ფიზიკური პირ(ებ)ის მიერ პროგრამაში განაცხადის წარმოდგენამდე არაუმეტეს ერთი წლით ადრე რეგისტრირებულ მეწარმე იურიდიულ პირს, რომელსაც საკუთრებაში გააჩნია ძირითადი საშუალებები გარდა განახლებადი ენერგიების და ენერგოეფექტური პროექტებისა.

  პროგრამის ბენეფიციარი

 • პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქე მეწარმე ფიზიკურ და იურიდიულ პირს

 • პროექტის განსახორციელებლად შერჩეული უძრავი ქონება აქვს საკუთრებაში ან/და მიღებული აქვს იჯარით/აღნაგობით, რომელიც რეგისტრირებულია სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში“ (იჯარის/აღნაგობის დარჩენილი პერიოდი თანადაფინანსების ხელშეკრულების გაფორმების დღისათვის უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 3 წელს).

 • უძრავ ქონებას, არ უნდა ედოს ყადაღა ან/და იპოთეკა (დასაშვებია მხოლოდ საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული ბანკების იპოთეკა);

 • ბენეფიციარს არ უნდა გააჩნდეს დავალიანება სახელმწიფო ბიუჯეტის ან/და სსიპ „შემოსავლების სამსახურის მიმართ“.

 • იმ შემთხვევაში, თუ პოტენციური ბენეფიციარი არის სააგენტოს მიერ განხორციელებული რომელიმე პროექტის/პროგრამის ბენეფიციარი, მას განაცხადის წარდგენის მომენტისთვის არ უნდა ჰქონდეს პროგრამის/პროექტის პირობები დარღვეული.

  პროგრამის ფარგლებში არ დაფინანსდება პროექტები, რომლებიც უკავშირდება

 • სამხედრო, ბირთვულ, სპირტის და ალკოჰოლური სასმელების, თამბაქოს, და სახიფათო ნივთიერებების წარმოებას

 • სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველად და სურსათის წარმოებას (გამონაკლისის სახით დაიშვება ამ საქმიანობებთან დაკავშირებული ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიების გამოყენების პროექტები);

 • სათამაშო ბიზნესს და აზარტული თამაშებს;

 • საფინანსო მომსახურებას (მათ შორის სალომბარდო);

 • საქველმოქმედო საქმიანობას;

 • ვაჭრობას.

  პროგრამა არ ითვალისწინებს შემდეგი ხარჯების დაფინანსებას

 • გართობისა და წარმომადგენლობითი ხარჯები;

 • ნებიესმიერი მხარისათვის გადასახდელი პროცენტი ან ვალი;

 • კურსთაშორის სხვაობით გამოწვეული დანაკარგი, მოსაკრებელი, ჯარიმა, საურავი და პირგასამტეხლო;

 • ნებისმიერი ხარჯი, რომელიც უკავშირდება საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებს, გადაშენების პირას მყოფი სახეობების განადგურებას, ყალბ და პირატულ საქონელს;

 • სასტუმროს შექმნასთან, მშენებლობასთან, რემონტთან და სხვა დაკავშირებულ ხარჯები იმ შემთხვევაში, თუ სასტუმრო გათვლილია 22-ზე ნაკლებ სტუმარზე და სტუმრების მისაღები ოთახების რაოდენობა ნაკლებია 10-ზე;

 • უძრავი ქონების (მათ შორის მიწის) შეძენა;

 • ადამიანური რესურსის სამსახურეობრივ მივლინებებთან დაკავშირებული ხარჯები;

 • საწარმოს წილების/აქციების შეძენა;

 • სატრანსპორტო საშუალების შეძენა;

 • სხვა ყველა ხარჯი, რომელიც შეზღუდულია სააგენტოსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით.

  პოტენციური ბენეფიციარი ვერ მიიღებს პროგრამით გათვალისწინებულ თანადაფინანსებას, თუ ბენეფიციარი ან მისი დამფუძნებელი/აქციონერი/მეპაიე ფლობს წილს/აქციას/პაის პროგრამის ფარგლებში მისთვის საქართველოში რეგისტრირებულ საქონლის/მომსახურების მიმწოდებელ/შემსრულებელ კომპანიაში.

 • თანადაფინანსების მიღების ეტაპები

  პოტენციური ბენეფიციარი რეგისტრირდება ვებ-გვერდზე www.arda.gov.ge.

  ვებ. გვერდზე საკუთარ პანელში ავსებს განაცხადის ელექტრონულ ფორმას და ბიზნეს მოდელს.

  პოტენციური ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილ განაცხადს და ბიზნეს მოდელს განიხილავს სააგენტო.

  წარმოდგენილი ბიზნეს მოდელები და დამატებით მოწოდებული ინფორმაცია განახილება პროგრამის საგრანტო კომიტეტის მიერ.

  ბიზნეს მოდელის დამტკიცების შემთხვევაში პოტენციურმა ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაცია.

 • ვებ გვერდზე რეგისტრაცია.

 • განაცხადის შევსება და ბიზნეს მოდელის მომზადება.

 • განაცხადის და ბიზნეს მოდელის განხილვა.

 • ბიზნეს მოდელის და ბენეფიციარის მიერ დამატებით მოწოდებული ინფორმაციის საგრანტო კომიტეტზე განხილვა.

 • ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენა.

 • ხელშეკრულების გაფორმება.

 • თანადაფინანსების მიღება.

 • ვებ. გვერდზე საკუთარ პანელში ავსებს განაცხადის და ენერგო ეფექტური კომპონენტის პროექტის ელექტრონულ ფორმას. პოტენციური ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილ განაცხადს და ენერგო ეფექტური კომპონენტის პროექტს განიხილავს სააგენტო.

  წარმოდგენილი განაცხადი და ენერგოეფექტური კომპონენტის დეტალური პროექტი განახილება პროგრამის საგრანტო კომიტეტის მიერ.

  განაცხადის დამტკიცების შემთხვევაში პოტენციურმა ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაცია.

 • ვებ გვერდზე რეგისტრაცია.

 • განაცხადის და ენერგოეფექტური კომპონენტის პროექტის შევსება/განხილვა.

 • განაცხადის და ენერგოეფექტური კომპონენტის დეტალური პროექტის საგრანტო კომიტეტზე განხილვა.

 • ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენა.

 • ხელშეკრულების გაფორმება.

 • თანადაფინანსების მიღება.

  წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა

 • შენიშვნა: განახლებადი ენერგიების და ენერგოეფექტური პროექტებისთვის არ არის აუცილებელი ბიზნეს მოდელის წარმოდგენა.

 • ელექტრონული განაცხადი და ბიზნეს მოდელი;

 • პოტენციური ბენეფიციარის/უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი.

 • ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირების რეესტრიდან.

 • უძრავი ქონების საკუთრებაში არსებობის ან იჯარის/აღნაგობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან).

 • სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ მიერ გაცემული იურიდიული პირის წესდების ასლი (იურიდიული პირის შემთხვევაში).

 • ნოტარიულად დამოწმებული დამფუძნებლების კრების ოქმი (იურიდიული პირის შემთხვევაში) თანადაფინანსების ხელშეკრულების გაფორმებისა და ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების აღების თაობაზე.

 • ცნობა სსიპ „შემოსავლების სამსახურიდან“ საგადასახადო დავალიანების არარსებობის შესახებ.

 • თანამონაწილეობის თანხის დამადასტურებელი დოკუმენტი - ცნობა ბანკიდან შესაბამისი თანხის ანგარიშზე არსებობის შესახებ ან/და ცნობა ბანკიდან/მიკრო საფინანსო ორგანიზაციიდან კრედიტის დამტკიცების თაობაზე ან/და თანამონაწილეობის ალტერნატიული წყაროს დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი (ძირითადი საშუალებებით (მხოლოდ უძრავი ქონება) თანამონაწილეობის შემთხვევაში: ღირებულება შეფასებული უნდა იყოს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს ან/და სსიპ „აკრედიტაციის ეროვნულო ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის“ მიერ აკრედიტირებული პირების მიერ).

 • საბანკო რეკვიზიტები.

 • ინვოისი ან/და ხელშეკრულება საქონლის/მომსახურების შესყიდვის შესახებ.

 • სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს ან/და სსიპ „აკრედიტაციის ეროვნულო ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის“ მიერ აკრედიტირებული პირების ან/და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ წარმოებულ რეესტრში არსებული პირის საექსპერტო/აუდიტორული დასკვნა წარმოდგენილი პროექტის საინვესტიციო ღირებულების საბაზრო ფასებთან შესაბამისობის შესახებ.

 • სხვა დოკუმენტაცია (სააგენტოს მოთხოვნის შემთხვევაში).

 • სამშენებლო სამუშაოების შემთხვევაში, დამატებით წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • მშენებლობის ნებართვა (საჭიროების შემთხვევაში).

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს.

განთ. 25 მაისი 15:30

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი - აწარმოე პირბადე საქართველოში

ID 1237

კორონავირუსის (COV-19) პანდემიის გამო მსოფლიოში შეიქმნა პირბადეების დეფიციტი. აღნიშნულმა მოცემულობამ ნათლად დაგვანახა ამ და სხვა სანიტარულ - ჰიგიენური დანიშნულების პროდუქციის საქართველოში წარმოების აუცილებლობა. სწორედ ამიტომ მთავრობის საკოორდინაციო საბჭოს ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება იყო პირბადეების და სხვა ისეთი პროდუქციის წარმოება, რომელთა მეშვეობითაც მაქსიმალურად დიდხანს შეიძლებოდა ეპიდემიის პრევენცია საქართველოში.


დღეის მდგომარეობით კერძო სექტორი აქტიურად არის ჩართული პირბადეების წარმოებაში, თუმცა საჭიროა წარმოების მოცულობის გაზრდა, რაც კერძო და საჯარო პარტნიორობის შედეგად მიიღწევა.


პირბადეების წარმოებით დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, შეავსეთ განაცხადი

დოლბანდის პირბადის ტექნიკური სპეციფიკაცია: 


1. პირბადე იკერება დოლბანდის რამდენიმე შრისგან შემდეგი პარამეტრებით:
  ა) 19სმ / 10 სმ-ზე;
  ბ) პირბადის სიმაღლე (მანძილი ცხვირიდან ნიკაპამდე) გაშლილ მდგომარეობაში შეადგენს 17 სმ-ს;
  გ) პირბადის სამაგრი რეზინის სიგრძე შეადგენს 15 სმ-ს;

2. პირბადეს ზედა და ქვედა ჰორიზონტალურ ნაპირებში ჩაკერებული აქვს რეზინა, იმგვარად, რომ უზრუნველყოს პირბადის ცხვირზე და ნიკაპზე მჭიდრო მორგება;

3. პირბადის შრეების რაოდენობა დამოკიდებულია დოლბანდის სისქეზე და მიეთითება საწარმოს ყოველი ახალი პარტია დოლბანდის გადაცემასთან ერთად.

განთ. 25 მაისი 15:17

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი - თანასწორი, ინკლუზიური და უსაფრთხო სამუშაო საქართველოში

ID 1196

ქალთა ფონდი საქართველოში იწყებს ახალ, ორწლიან პროექტს „თანასწორი, ინკლუზიური და უსაფრთხო სამუშაო საქართველოში“.

პროექტი მიზნად ისახავს გენდერული თანასწორობის საკითხების ადვოკატირებას ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე - სამუშაო ადგილებზე გენდერული დისკრიმინაციის აღმოფხვრისათვის, თანაბარი ანაზღაურებისათვის, უსაფრთხო და ჯანმრთელი სამუშაო პირობების შესაქმნელად.

პირველ ეტაპზე, ფონდი ჩაატარებს ტრენერთა ტრენინგს, რომელიც ადგილობრივ ექსპერტებს გადაამზადებს ქალთა უფლებებსა და შრომით უფლებებზე.

პროექტი დაფინანსებულია ევროკომისიის მიერ (ევროპული ინსტრუმენტი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისთვის საქართველოში) და განხორციელდება პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად - WECF Georgia, ქვემო ქართლის მედია, ორგანიზაცია უფლებებისა და განათლებისათვის.

განთ. 11 მარტი 16:06

ბოლო ვადა 13 თებერვალი 2022 00:00