ფილტრი

ტენდერები

vip15000 ლარი

მცირე საგრანტო კონკურსი

ID 1120

ევროპის ფონდი იწვევს საქართველოში განვითარების საწყის ეტაპზე მყოფ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო) მცირე საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. 

კონკურსი მიზნად ისახავს მცირე გამოცდილების მქონე სათემო ორგანიზაციების ინსტიტუციურ გაძლიერებასა და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობას, აქტუალური სათემო პრობლემების გამოვლენისა და მოგვარების მიზნით.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ, ახლად დაარსებულ, არამომგებიან, არაკომერციულ სსო-ებს, რომლებსაც სულ მცირე ერთი წლის მუშაობის გამოცდილება აქვთ. 

პროექტის განხორციელებაში არ უნდა ჩაერთონ (როგორც გრანტის ფარგლებში ანაზღაურებადი თანამშრომლები): საჯარო მოხელეები, პოლიტიკური პარტიებისა და ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 

საკონკურსო პროექტებისთვის გათვალისწინებული საგრანტო თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 15,000 ლარს თითოეულ პროექტზე. პროექტის ხანგრძლივობა უნდა იყოს მინიმუმ 6 თვე. 

განმცხადებლებმა ევროპის ფონდში სრული საპროექტო განაცხადი უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს 2019 წლის 6 ივნისის 17:00 საათისა, ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected] (გთხოვთ, წერილის სათაურის ველში მიუთითოთ: EMC Small Grants Competition). 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ევროპის ფონდი, თბილისი, კავსაძის ქ. 3, მე-2 სართული, ტელ.: 225 39 42/43. საკონტაქტო პირი: საბა ბუაძე, პროგრამის მენეჯერი ([email protected]

განთ. 10 მაისი 15:23

ბოლო ვადა 7 ივნისი 00:00

განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა

ID 1121

განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვრცელდება და ითვალისწინებს საშუალო და მცირე საგრანტო პაკეტებს დევნილებისათვის.

საშუალო საგრანტო პაკეტის ღირებულება 5 000-დან 12 000 ლარამდე მერყეობს საგრანტო პაკეტების მიხედვით. მცირე საგრანტო პაკეტის მაქსიმალური ღირებულება კი 3 000 ლარია.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფია სამინისტროს სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში გრძელვადიანი განსახლებით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები.

პროგრამა მორგებულია დევნილთა საჭიროებებს, რომლებიც წინასწარ ჩატარებული კვლევის საფუძველდე დადგინდა. კვლევის შედეგების ანალიზით პრიორიტეტულ მიმართულებებად დასახელდა სოფლის მეურნეობა და სურსათის გადამუშავება.

გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისად, შემუშავდა საგრანტო პაკეტები, რომელთა შეთავაზება ხდება პროგრამის სამიზნე ჯგუფისათვის.

სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, პროგრამის ფარგლებში, მხარდაჭერის სამი პაკეტია გათვალისწინებული:

  1. მინი ტრაქტორი;
  2. მოტობლოკი - ძირითადი იმპლემენტებით
  3. მრავალწლიანი კულტურები.

სურსათის წარმოება-გადამუშავების სექტორში დასაფინანსებელი მიმართულებები შეზღუდული არ არის.

განაცხადის ფორმა იხილეთ ბმულზე. 

სრულყოფილად შევსებულ განაცხადთან ერთად განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  1. პირადობის/პასპორტის ასლი;
  2. მიწის საკუთრების/თანასაკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან (სასოფლო-სამეურნეო მიმართულების საგრანტო პაკეტების შემთხვევაში)
  3. საგრანტო განაცხადით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო ფართის ნებისმიერი სამართლებრივი ფორმით ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სურსათის პირველადი წარმოება-გადამუშავების მიმართულების საგრანტო პაკეტის შემთხვევაში)
  4. მრავალწლიანი კულტურების საგრანტო პაკეტზე განმცხადებელმა ზემოთჩამოთვლილ დოკუმენტაციასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს 1 ინვოისი, სადაც მითითებული იქნება შესასყიდი კულტურა, ნერგების რაოდენობა, თითოეული ნერგის ფასი, ჯამური ღირებულება და ნერგის მახასიათებლები.

შენიშვნა - ცალკეული განაცხადის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლებელია სააგენტოს მიერ მოხდეს დამატებითი დოკუმენტაციის მოთხოვნა.

დევნილმა, რომელსაც სურს გახდეს წინამდებარე პროგრამის ბენეფიციარი, უნდა შეავსოს პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული განაცხადი (დანართი N2) და ჩააბაროს სააგენტოში, რომლის მისამართია ქ.თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა ან შევსებული და დასკანერებული განაცხადი თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად გამოგზავნოს სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე, შემდეგ მისამართზე: [email protected]

2019 წლისათვის პროგრამის ბიუჯეტია 100 000 ლარი. დაფინანსება ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში.

პროგრამა სრულად იხილეთ ბმულზე.

განთ. 21 მაისი 10:39

ბოლო ვადა 20 ივნისი 00:00

1000 ლარი

ჟურნალისტური ნამუშევრების კონკურსი

ID 1117

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი აცხადებს კონკურსს საუკეთესო ჟურნალისტური ნამუშევრის გამოსავლენად ზრდასრულთა განათლების თემაზე

ზრდასრულთა განათლების კონკურსის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ზრდასრულთა განათლების (ფორმალური და არაფორმალური) შესახებ. კონკურსში განსახილველად მიიღება 2019 წლის იანვრიდან 2019 წლის 1 ნოემბრის ჩათვლით ბეჭდვით ან ელექტრონულ მედიაში გამოქვეყნებული პუბლიკაცია (სტატია, ესსე), ბლოგი, ტელე-რადიო სიუჟეტი, რეპორტაჟი ან ფოტო-რეპორტაჟი თემაზე: "საქართველოში ზრდასრულთა განათლების რეალობა და პრობლემები". 

საკონკურსო მასალების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 2 ნოემბერი.

კონკურსში გამარჯვებულისთვის საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელმა დააწესა ჯილდო - 1000 ლარი.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად თანდართული შევსებული სააპლიკაციო ფორმა და საკონკურსო მასალები მოგვაწოდეთ ელ-ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected] 

საკონტაქტო პირი: ნინო ბაგრატიშვილი 
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი 
ტელ: (+995) 32 2 22 25 84; 
ელ-ფოსტა: [email protected] 
ვებ-გვერდი: http://www.gaen.org.ge 

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი 2014 წელს შეიქმნა. მისი მიზანია საქართველოში ზრდასრულთა განათლების პრინციპების პოპულარიზაცია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ზრდასრულთა განათლების მნიშვნელობის შესახებ და ზრდასრულთა განათლების ისეთი სისტემის შექმნის ხელშეწყობა, რომელიც პასუხობს ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებსა და უზრუნველყოფს განათლების თანაბარ ხელმისაწვდომობას საქართველოში მცხოვრები ნებისმიერი ზრდასრული ადამიანისთვის.

კონკურსი ტარდება გერმანიის სახალხო უნივერსიტეტთა ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის (DVV International) საქართველოს ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით.

განთ. 6 მაისი 10:44

ბოლო ვადა 2 ნოემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი: ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმებისა და რეგიონული განვითარების საკითხების მონიტორინგი და ადვოკატირება

ID 1113

ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“  ფარგლებში გამოცხადდა საგრანტო კონკურსი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმებისა და რეგიონული განვითარების საკითხების მონიტორინგისა და ადვოკატირების მხარდასაჭერად.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია კონსორციუმს, რომელიც შედგება მთავარი განმცხადებლისა და ერთი ან მეტი თანაგანმცხადებლისაგან. კონსორციუმის წევრები უნდა იყვნენ მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რომელთაგან ერთი მაინც უნდა საქმიანობდეს საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში, თბილისის გარდა.

კონკურსში მონაწილეობა არ შეუძლიათ იმ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომლებსაც პროექტის მიზანსა და ამოცანასთან ნებისმიერი სახის ინტერესთა შეუთავსებლობა აქვთ.

პროექტის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 თვეს, ხოლო საგრანტო თანხის მაქსიმალური ოდენობა - 15 000 ლარს. კონკურსის საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 25 000 ევროს.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 31 მაისი, 18:00 საათი.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ:

  • დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: [email protected]
  • დაგვირეკოთ (995 32) 2 39 90 19

საკონტაქტო პირი: სალომე ხუციშვილი, გრანტების მენეჯერი

განთ. 27 აპრილი 11:21

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00

იუნესკოს შემოქმედებითი ქალაქების კავშირის კონკურსი

ID 1111

გამოცხადდა იუნესკოს შემოქმედებითი ქალაქების ქსელის კონკურსი.

კავშირის მიზანია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ქალაქებს შორის თანამშრომლობის, გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების ხელშეწყობა, ურბანული განვითარების გეგმაში კულტურის ინტეგრაცია, წევრი ქალაქების ინიციატივების წახალისება, რომლებიც კულტურული აქტივობების ფართოდ განხორციელებას შეუწყობს ხელს და კულტურულ ცხოვრებაში მოწყვლადი ჯგუფების მონაწილეობას გაზრდის. 

განაცხადების გაგზავნის ბოლო ვადაა 30 ივნისი.

კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მსიარბად იხილეთ ვებგვერდი.

განთ. 16 აპრილი 16:02

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

საგრანტო კონკურსი სასათბურე მეურნეობების მოწყობაზე

ID 1102

"USAID"-ის პროექტი "ზრდა საქართველოში" რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს ინთერნეიშენალი" აცხადებს საგრანტო კონკურსს ბოსტნეულის, მარწყვისა და მწვანილის სასათბურე წარმოების განვითარების მიზნით ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, სამეგრელო ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის რეგიონების სამიზნე თემებში. (იხილეთ დანართი ბ - პროექტი "ზრდა"-ს სამიზნე თემების/სოფლების ჩამონათვალი).

პროექტი ითვალისწინებს სასათბურე მეურნეობების მოწყობას (1000 კვ.მ-მდე) თანადაფინანსების პრინციპით, ჯამში არაუმეტეს  5000კვ.მ-ისა. საგრანტო პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აღნიშნული რეგიონების სამიზნე თემებში მცხოვრებ ფერმერებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან ინდ. მეწარმედ, ან გამონაკლის შემთხვევაში აქვთ საგადასახადო რეგისტრაციის ნომერი, როგორც ფიზიკურ პირს, თუ მათი წლიური შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს. გრანტი გაიცემა აგრეთვე მცირე და საშუალო საწარმოებზე, რომელთაც აქვთ სურვილი გააფართოვონ/განაახლონ არსებული სასათბურე მეურნეობა ან მოაწყონ სრულიად ახალი სასათბურე მეურნეობა, და სათბურის მოწყობაში მიიღონ ფინანსური და არა ფინანსური (მუშა ხელი) თანამონაწილეობა. (თანამონაწილეობის ფორმატზე იხილეთ დეტალები ქვემოთ). გრანტები გაიცემა და განხორციელდება "USAID"-ის და აშშ მთავრობის იმ რეგულაციების დაცვით, რომლებიც გამოიყენება გრანტების, კონტრაქტების დროს, ზრდა პროექტის საგრანტო პროგრამის მართვის პოლიტიკის შესაბამისად.

განაცხადში აუცილებლად უნდა მიეთითოს მოთხოვნის # 082-2005-009-S-2019.

განაცხადები წარდგენილ უნდა იქნას არაუგვიანეს 2019 წლის 20 სექტემბრისა (18:00 სთ). დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ ამოიწურება კონკრეტული საგრანტო კონკურსისათვის გამოყოფილი თანხა, "ზრდა" აღარ დააფინანსებს განაცხადებს, შესაბამისად განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადის თარიღიც შეიცვლება.

ყველა სხვა  საჭირო ინფორმაცია იხილეთ დანართში.

სატელეფონო ზარები არ მიიღება.

განთ. 27 მარტი 11:17

ბოლო ვადა 20 სექტემბერი 00:00