ფილტრი

ტენდერები

vip

დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამა

ID 1172

აშშ-ის საელჩო თბილისში აცხადებს კონკურსს დემოკრატიის კომისიის მცირე საგრანტო პროგრამებისთვის, რომლის ფარგლებშიც დაფინანსდება $50,000-მდე ღირებულების პროექტები!

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

  • საქართველოში მოღვაწე არაკომერციული ორგანიზაციები, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოება და არასამთავრობო ორგანიზაციები
  • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული დამოუკედებელი მედიაორგანიზაციები

აპლიკაციების მიღების დედლაინი არის 2020 წლის 17 მარტი, 18:00

პროგრამის დაწყების თარიღია 2020 წლის სექტემბერი.

პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია და სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ აქ:
https://go.usa.gov/xn8xw

განთ. 15 იანვარი 12:12

ბოლო ვადა 17 მარტი 00:00

vip25000 ლარი

საგრანტო კონკურსი ფერმერებისთვის

ID 1161

ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) მიერ დაფინანსებული და Land O’Lakes International Development Georgia (Venture37)-ის მიერ განხორციელებული პროექტი „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ - შემდგომში SQIL, მიზნად ისახავს საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოების გაზრდას და ბაზრებზე ხელმისაწვდომობის ამაღლებას საქართველოში. პროექტის დაფინანსება ხორციელდება #FCC-114-2018/004-00 ხელშეკრულების თანახმად.

 

  1. SQIL პროექტის აღწერა და მიზნები

USDA-ის მიერ დაფინანსებული და Land O’Lakes International Development Georgia (Ventue37)-ის მიერ განხორციელებული 5 წლიანი პროექტი „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში (SQIL)“ მიზნად ისახავს ადგილობრივი წარმოების მსხვილფეხა საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტიულობის, მწარმოებელთა კონკურენტუნარიანობისა და ბაზრებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას, პროდუქტიულობის გასაუმჯობესებელ ტექნოლოგიებსა და პრაქტიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და მათი გამოყენებით, რაც ხელს უწყობს სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესებას. პროექტის მიზნებია:

 

  • სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის გაზრდა მსხვილფეხა საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოების სექტორებში ფერმის მართვის საუკეთესო პრაქტიკისა და მიდგომების გავრცელების საშუალებით, ასევე, კერძო სექტორის როლის გაფართოება მასტიმულირებელი კაპიტალის მეშვეობით და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობით;

  • ბაზრებზე ხელმისაწვდომობის გაფართოება და განვითარება, კერძოდ, საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოების სექტორებში. აღნიშნული მიზანი მიღწეული იქნება სურსათის უვნებლობის/ხარისხის, ინოვაციებისა და წარმოების მეთოდების გაუმჯობესების გზით, როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორში.

აღნიშნული პროექტით შესაძლებელი იქნება ზემოთ აღწერილი მიზნების მიღწევა, რომელიც განხორციელდება უფრო ინტენსიური, მოგებაზე ორიენტირებული წარმოებისა და საბაზრო ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეებს შორის სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების გზით. გარდა ამისა, სურსათის უვნებლობის აღიარებული სტანდარტების შემოღებითა და მეცხოველეობის პირველად წარმოებაში (მსხვილფეხა საქონლის ხორცისა და რძის წარმოება) პროდუქტიულობის გაზრდაზე ორიენტირებული ტექნოლოგიებისა და პრაქტიკის დანერგვა მსხვილფეხა საქონლის ხორცისა და რძის გადამამუშავებელი ინდუსტრიის ხელშეწყობის გზით.

 

  1. თანადაფინანსების გაცემის მიზანი

პროექტი უზრუნველყოფს, ბიზნესის გაფართოებისა და განვითარების მხარდაჭერას თანადაფინანსების საშუალებით, იმ კერძო ადგილობრივი საწარმოებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ მსხვილფეხა საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოებას, იმპორტს, გაყიდვებს, დისტრიბუციასა და ვაჭრობას საქართველოში ან არიან აღნიშნულ სექტორში შესაბამისი მომსახურების მომწოდებლები. აღნიშნული აქტივობები განხორციელდება, მსხვილფეხა საქონლის ხორცისა და რძის წარმოების სექტორებში პროდუქტიულობის, სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის ასამაღლებლად, ინფრასტრუქტურასა და თანამედროვე ტექნოლოგიებში ინვესტიციების სტიმულირების გზით.

სრული ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში.

განთ. 13 დეკემბერი 2019 14:12

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

კონკურსი სამეცნიერო ნამუშევრების მიღებაზე

ID 1173

ჟურნალი "საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა" აცხადებს სამეცნიერო ნაშრომების მიღებას ჟურნალის მომდევნო ნომერში (2020 წლის ივნისი) გამოსაქვეყნებლად.

ჟურნალის შესახებ:

"საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა" არის ორენოვანი, საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი (ჟურნალი განთავსებულია EBSCO სამეცნიერო კვლევით ბაზაში), რომელსაც გამოსცემს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა. ჟურნალი მოიცავს სტატიებს, ნარკვევებს, მიმოხილვებს, ადგილობრივი და საერთაშორისო სასამართლოების პრაქტიკის ანალიზს.

სამეცნიერო ნაშრომის წარდგენის მსურველი:

სამეცნიერო ნაშრომების წარდგენა შეუძლიათ სამართლის და მომიჯნავე სფეროში მომუშავე მეცნიერებს, ექსპერტებს, პრაქტიკოს იურისტებს და სტუდენტებს.

სამეცნიერო ნაშრომის წარდგენის მსურველთათვის:

თემატიკა:

ჟურნალის მომდევნო ნომრისთვის, ავტორებს შეუძლიათ წარმოადგინონ ნაშრომები, რომელიც უკავშირდება საკონსტიტუციო და მართლმსაჯულების რეფორმას საქართველოში ან/და მის ფარგლებს გარეთ.

ნაშრომები, შესაძლოა შეეხებოდეს შემდეგ საკითხებს:

** საკონსტიტუციო რეფორმა და კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცედურის მნიშვნელობა თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებაში;
** კონსტიტუციური პრინციპები და მათი პრაქტიკული გამოყენების საფუძვლები;
** ადამიანის უფლებების მომწესრიგებელი დებულებები კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიხედვით;
** სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობის საფუძვლები, ცენტრალურ სახელმწიფო ორგანოთა და თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენციათა გამიჯვნა;
** ახალი კონსტიტუციური ორგანოები და მათი როლი საკონსტიტუციო რეფორმის შემდეგ;
** შეკავების და გაწონასწორების მექანიზმები;
** მართლმსაჯულების სისტემა და სასამართლო ხელისუფლების კომპეტენცია;
** სასამართლო რეფორმა, კონსტიტუციური და საკანონმდებლო გარანტიები და პრაქტიკა
** საპარლამენტო ზედამხედველობის მექანიზმები და მათი პრაქტიკული ასპექტები;
** თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის მარეგულირებელი დებულებები კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიხედვით;
** სხვა რელევანტური საკითხები, რომლებიც უკავშირდება საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციას.

აკადემიური ნაშრომის წარდგენის წესი და ტექნიკური ხასიათის მოთხოვნები:

** აკადემიური ნაშრომი მიიღება უშუალოდ ავტორებისგან;
** აკადემიური წარმოდგენა შესაძლებელია ქართულ ან ინგლისურ ენაზე;
** აკადემიური ნაშრომი უნდა იყოს ორიგინალური და არ უნდა იყოს გამოქვეყნებული (გარდა უცხოური სტატიის თარგმანისა);
** აკადემიურ ნაშრომს თან უნდა ერთვოდეს 150-200 სიტყვიანი აბსტრაქტი და ავტორის რეზიუმე;
** რედაქტირების დროს, შესაძლებელია, აკადემიური ნაშრომის ზომის და შინაარსის კორექტირება;
** აკადემიური ნაშრომის დაბეჭდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს სარედაქციო კოლეგია;
** განსახილველად წარმოდგენილი აკადემიური ნაშრომი უნდა იყოს დასრულებული;
** მასალა წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონულ ფორმატში (Microsoft Word) არაუმეტეს 6 000 სიტყვისა; შრიფტი Sylfaen (ნაშრომის ქართულად წარმოდგენის შემთხვევა) ან Times New Roman (ნაშრომის ინგლისურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში). შრიფტის ზომა: 12, ხაზებს შორის დაშორება 1.5სმ.
** აკადემიური ნაშრომის შერჩევის და დაბეჭდვის გადაწყვეტილების მიღებისას, განმსაზღვრელია ნაშრომის ხარისხი და აქტუალურობა.

ციტირება და პლაგიატი:

ჟურნალში განსათავსებელი აკადემიური ნაშრომების ციტირების სახელმძღვანელო სტანდარტებს გაეცანით შემდეგ ბმულზე: http://iliauni.edu.ge/uploads/other/2/2588.pdf

ჟურნალის რედაქცია:

ჟურნალის რედაქციასთან დაკავშირება და აკადემიური ნაშრომების გამოგზავნა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: [email protected] არა უგვიანეს 2020 წლის 6 მარტისა.

განთ. 21 იანვარი 16:57

ბოლო ვადა 6 მარტი 00:00

ჟურნალისტური კონკურსი არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის საკითხებზე

ID 1171

GCRT აცხადებს ჟურნალისტურ კონკურსს თემაზე: "არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია საქართველოში“.

პრიზები გაიცემა 5 კატეგორიაში:

▪ საუკეთესო სატელევიზიო რეპორტაჟი,
▪ საუკეთესო რადიო რეპორტაჟი,
▪ საუკეთესო საგაზეთო სტატია,
▪ საუკეთესო ონლაინ სტატია/მულტიმედიური ნამუშევარი
▪ საუკეთესო ბლოგი.

კონკურსი ტარდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობა“ ფარგლებში, რომელსაც GCRT პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან - სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (CiDA), ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის (RIVG) და გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი (გიფ-თბილისი) - ერთად ახორციელებს. კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს მედიის როლის გაზრდას და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას რეფორმის მიმდინარეობის პროცესში.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმა 2015 წლიდან მიმდინარეობს. რეფორმა მიზნად ისახავს ისეთი სისტემის შექმნას, რომელიც უზრუნველყოფს არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციას, კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციას და საზოგადოებაში რეინტეგრაციას.

ნამუშევრები შეირჩევა შემდეგი კრიტერიუმებით:
- საკითხის/პრობლემის სრულყოფილად ასახვა;
- არსებულ გამოწვევებსა და პრობლემების გადაჭრის გზებზე მსჯელობა;
- საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმისა და არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის საკითხებზე;
- პროფესიული ეთიკისა და ბავშვის უფლებების დაცვა მასალის გაშუქების პროცესში;

საკონკურსოდ წარმოდგენილი მასალა გამოქვეყნებული უნდა იყოს 2019 წლის აპრილიდან - 2020 წლის 1 მარტამდე.

გამარჯვებულ ჟურნალისტებს გადაეცემათ ნოუთბუქი.

მასალების გამოგზავნა შესაძლებელია 2020 წლის 1 მარტამდე მისამართზე: [email protected]

განთ. 15 იანვარი 11:32

ბოლო ვადა 1 მარტი 00:00

საგრანტო კონკურსი სოფლის მეურნეობაში განათლების მოდერნიზებაზე

ID 1170

გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში, პროექტის "საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლების სისტემის მოდერნიზება (ფაზა 2)" ფარგლებში, აცხადებს საგრანტო კონკურსს.

დაინტერესებულ მხარეებს გთხოვთ, წარმოადგინოთ შევსებული საგრანტო აპლიკაციის ფორმა შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] | [email protected] | [email protected]

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 2020 წლის 2 მარტი, 23:00 საათი.

იხილეთ განცხადების სრული ტექსტი ინგლისურ ენაზე, შემდეგ ბმულზე: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=58938 და ასევე თანდართული ფაილის სახით.

განთ. 15 იანვარი 11:29

ბოლო ვადა 2 მარტი 00:00

საგრანტო კონკურსი - მეორე მსოფლიო ომი და ქალები

ID 1169

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი - სამხრეთ კავკასიის რეგიონი აცხადებს მცირე კვლევითი გრანტების კონკურსს სტუდენტებისთვის, გენდერის მკვლევარებისთვის, ისტორიკოსებისა და ანთროპოლოგებისთვის საქართველოდან.

მცირე კვლევითი გრანტების კონკურსი: მეორე მსოფლიო ომი და ქალები

გრანტის ფარგლებში, თითოეულმა გრანტის მიმღებმა უნდა მოამზადოს ერთი აკადემიური სტატია (მოცულობა: 15-18 გვერდი), რომელიც გაანალიზებს საბჭოთა საქართველოში ქალების როლს მეორე მსოფლიო ომის დროს და შემდგომ პერიოდში. კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადის შემოტანა შესაძლებელია 2020 წლის 24 იანვრის ჩათვლით. კონკურსის შედეგად შეირჩევა ერთი ან ორი აპლიკანტი.

აკადემიური სტატიები შეიძლება იყოს ქვემოთ ჩამოთვლილ ერთ-ერთ საკითხზე:

გენდერის, ეროვნულობის და პროპაგანდის თანაკვეთა: რა როლი ენიჭებოდათ ქალებს მეორე მსოფლიო ომის დროს და შემდგომ პერიოდში?

** მეორე მსოფლიო ომი და ქალები საბჭოთა არმიაში;
** სექსუალური ძალადობა მეორე მსოფლიო ომში;
** ქალების სტრატეგიები ომის ტრამვების დაძლევისა და გადარჩენისთვის;
** ქალები და დეპორტაცია ომის პერიოდში;
** ქალების ასახვა ომის დროინდელ ხელოვნებაში (მაგ.: ფილმები, ნახატები, პოსტერები)
** გენდერი, ომის დროინდელი კორესპონდენცია და პირადი არქივები;
** ომის პერიოდის პრესა ქალთა საკითხების შესახებ;
** გენდერირებული გამოცდილებები მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ ბავშვთა მოგონებებში;
** ქალები, როგორც სამუშაო ძალა მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში;
** ქალთა ემანსიპაციის პრაქტიკები/მოგონებები მეორე მსოფლიო ომის და შემდგომ პერიოდში.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ჰუმანიტარული და სოციალურ-პოლიტიკური მეცნიერებების მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებს, აღნიშნული ფაკულტეტების მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საფეხურის კურსდამთავრებულებს, ისტორიკოსებს, გენდერის მკვლევარებსა და ანთროპოლოგებს.

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გამოაგზავნონ CV (თან დაურთონ გამოქვეყნებული სტატიების ჩამონათვალი), სამოტივაციო წერილი და კვლევითი გრანტის პირველადი მონახაზი (2-3 გვერდი), რომელიც უნდა მოიცავდეს ლიტერატურის მიმოხილვას და აღწერდეს, თუ რა კვლევის მეთოდებს გამოიყენებს კონკურსანტი კვლევის განხორციელების პროცესში. განაცხადი უნდა იყოს ქართულ ან ინგლისურ ენებზე და გამოიგზავნოს 24 იანვრის ჩათვლით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] Subject-ით: ქალები და მეორე მსოფლიო ომი.

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: განაცხადების გადარჩევა და ზეპირი გასაუბრება (3-4 თებერვალს). ზეპირი გასაუბრებისთვის დავუკავშირდებით მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს.

შერჩეული კონკურსანტები გაივლიან ორდღიან ტრენინგს (8-9 თებერვალს) ისტორიული კვლევის მეთოდებისა და ალტერნატიული წყაროების ფიქსაციის შესახებ, რომლის შემდეგ ისინი დაიწყებენ თავიანთ კვლევით გრანტებზე მუშაობას. მუშაობის პროცესში მათ დაეხმარებათ მენტორი - თამთა მელაშვილი, მწერალი და გენდერის სპეციალისტი. აკადემიური სტატიების საბოლოო ვერსიის (როგორც ქართული, ასევე ინგლისური ვერსიის) ჩაბარების თარიღი: 2020 წლის 25 ივლისი. კანდიდატებს ასევე ექნებათ შესაძლებლობა წარადგინონ თავიანთი სტატიები და მონაწილეობა მიიღონ მრგვალი მაგიდის დისკუსიაში სექტემბრის ბოლოს თემაზე - საბჭოთა საქართველოში ქალების როლი მეორე მსოფლიო ომის დროს და შემდგომ პერიოდში. შერჩეული კონკურსანტები კვლევითი გრანტის სახით მიიღებენ 500 ევროს ეკვივალენტს ლარში (დარიცხული თანხა).

საუკეთესო სტატიის ავტორი 18-19 მაისს გაემგზავრება ევროპის ისტორიის ფორუმზე ბერლინში. ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის ორგანიზებით ბერლინში ყოველწლიურად ტარდება ევროპის ისტორიული ფორუმი, რომელიც ისტორიკოსებს, პოლიტიკოსებს, პოლიტიკისა და სოციალური მეცნიერებების და სამოქალაქო საზოგადოების ფართო სპექტრის წარმომადგენლებს აღმოსავლეთ, ცენტრალური და დასავლეთ ევროპიდან ერთ სივრცეში უყრის თავს, რათა გააძლიეროს ევროპის უახლესი ისტორიის კრიტიკული გააზრება და მსჯელობა მეხსიერების პოლიტიკაზე. 2020 წელს რიგით მეცხრე ისტორიის ფორუმი ეძღვნება თემას - ქალები და მეხსიერება მეორე მსოფლიო ომის დროს და შემდგომ პერიოდში აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში. ისტორიის ფორუმზე დასწრების შემდეგ, 30 ივნისამდე ავტორმა უნდა წარმოადგინოს აღნიშნული ფორუმის ანგარიში, რომელიც ფონდის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება.

განთ. 15 იანვარი 11:25

ბოლო ვადა 27 იანვარი 00:00

კონკურსი სამეცნიერო პროექტებისთვის

ID 1168

ფონდი "საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამები" აცხადებს სამეცნიერო პროექტების მიღებას მეცნიერების ყველა დარგში (საბუნებისმეტყველო, სოციალური, ჰუმანიტარული, გამოყენებითი მეცნიერებანი, ინჟინერია, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მედიცინა) ევროკავშირის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონკურსზე წარსადგენად.

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ 14-დან 20 წლამდე ახალგაზრდებს.

მსურველებმა უნდა გამოაგზავნონ სამეცნიერო ნაშრომის მოკლე/ძირითადი შინაარსი (აბსტრაქტი) ქართულ ენაზე, თავისუფალი ფორმით.

მომდევნო ეტაპზე ჩატარდება დასწრებული ტური, სადაც პროექტების ავტორებმა უნდა წარადგინონ საკუთარი ნაშრომები მოწვეული სამეცნიერო ჟიურის წინაშე.

დასწრებულ ტურში გამარჯვებული პროექტები ნომინირებული იქნება ევროკავშირის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც 2020 წელს ჩატარდება ესპანეთში სექტემბრის თვეში.

ევროკონკურსში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს აანაზღაურებს ევროკომისია.

პრიორიტეტი მიენიჭება ორიგინალურ, გამოყენებად და ინოვაციურ პროექტებს.

აბსტრაქტების გამოგზავნა შესაძლებელია ელ. მისამართზე: [email protected] 2020 წლის 7 აპრილის ჩათვლით.

განთ. 15 იანვარი 11:22

ბოლო ვადა 7 აპრილი 00:00

კონკურსი ბიზნეს გეგმის შემუშავებაზე

ID 1165

საქართველოს კარიტასი აცხადებს კონკურსს ბიზნეს გეგმის შემუშავებაზე .

პროგრამა/პროექტი: ხელოვნებით თერაპიის სტუდიის "სოციალური საწარმო"
დასაქმების ტიპი: ხელშეკრულება
სამუშაო გრაფიკი: თავისუფალი
ვაკანსია ღიაა: ყველა დაინტერესებული პირისთვის
ხანგრძლივობა: 3 თვე
ადგილმდებარეობა: თბილისი, დიდუბე, თ.ერისთავის ქ.#2

სამუშაო მიზანი: ხელოვნებით თერაპიის სტუდიის "სოციალური საწარმოს" ბიზნეს გეგმის შემუშავება

სამუშაო ვალდებულებები: პროექტში ჩართული თანამშრომლებთან კონსულტაციების საფუძველზე შეიმუშაოს ბიზნეს გეგმა სოციალური საწარმოსთვის.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება, გამოცდილება, უნარები:

აუცილებელია:

** უმაღლესი განათლების დიპლომი
** ბიზნეს გეგმის შემუშავების გამოცდილება
** კომუნიკაციის კარგი უნარები, გუნდში მუშაობის გამოცდილება
** წერითი და ანალიტიკური უნარები
** ქართული ენის და ინგლისურის სრულყოფილი ცოდნა
** სასურველია: რუსული ენის ცოდნა

პიროვნული მახასიათებლები:

აუცილებელია:

** გუნდური მუშაობის ძლიერი უნარ-ჩვევები
** პროფესიონალი, კეთილსინდისიერი და ლოიალური
** მოქნილი, ღია მუდმივი ცვლილებებისადმი
** წარმატებული და მიზანდასახული ურთიერთობის დამკვიდრება და შენარჩუნება
** მინიმალური ზედამხედველობით სამუშაოს შესრულების უნარი
** სხვა ეროვნების, რელიგიების და შეხედულების მიმართ პატივისცემა
** მიმღებლობა ნებისმიერი კატეგორიის ბენეფიციართან მუშაობისას

განაცხადის შეტანა:

სათანადო კვალიფიკაციის მქონე კანდიდატებს ეძლევათ საშუალება გამოაგზავნონ CV და სამოტივაციო წერილი ელ. მისამართზე: [email protected] და გთხოვთ დანიშნულებაში მიუთითოთ: "სოციალური საწარმოსთვის ბიზნეს გეგმის შემუშავება ვაკანსია- თბილისი".

საქართველოს კარიტასი მადლობას უხდის ყველა დაინტერესებულ პირს, თუმცა დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან განაცხადების შემოტანის პერიოდის დასრულების შემდეგ.

ვაკანსიის გამოცხადება ორგანიზაციის გარეთ:

განაცხადის გამოქვეყნების თარიღი: 26/12/2019
განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 30/01/2019

ორგანიზაციის შესახებ: საქართველოს კარიტასი არის კათოლიკური ეკლესიის საქველმოქმედო ფონდი, რომელიც დაარსდა 1994 წლის 3 ნოემბერს. "საქართველოს კარიტასის" მისია არის უპოვართა დახმარება, გულმოწყალების და სამართლიანობის დამკვიდრება საქართველოში.

მეტი ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს: http://www.caritas.ge | https://www.facebook.com/CaritasGeorgiaOfficial/

განთ. 15 იანვარი 11:11

ბოლო ვადა 30 იანვარი 00:00

70000 ლარი

საგრანტო კონკურსი ადამიანის უსაფრთხოებისთვის

ID 1163

იაპონიის საელჩო საქართველოში აცხადებს განაცხადების მიღებას 2020 წლის საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

19 და 20 დეკემბერს, 15:00-დან 17:00-მდე იაპონიის საელჩოს ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამა გამართავს საჯარო კონსულტაციას მათთვის, ვინც გეგმავს საპროექტო განაცხადის წარდგენას 2020 წლის კონკურსში.

საჯარო კონსულტაციაზე დასწრებისთვის, მოგვწერეთ თქვენი სახელი, გვარი, ორგანიზაცია, მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელ დღეს გსურთ დასწრება (19 თუ 20 დეკემბერს) და სასურველი პროექტის სფერო - ერთი წინადადებით. გთხოვთ, ინფორმაცია მოგვწეროთ შემდეგი ელ. ფოსტის მისამართზე, 17 დეკემბრამდე: [email protected]

- პროექტის წარდგენის საბოლოო ვადაა 2020 წლის 11 მარტი;
- პროექტის წარდგენა შეუძლია მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილების მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციას ან მუნიციპალიტეტს;
- თითო პროექტის საშუალო მოცულობაა 70'000 აშშ დოლარი;
- პროექტები უნდა ემსახურებოდეს ადამიანის უსაფრთხოებას და საბაზისო საჭიროებებს ინფრასტრუქტურის, გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობის, განათლების ან ჯანდაცვის სფეროში;
- თანხა შეიძლება მოხმარდეს ან მშენებლობას ან მძიმე ტექნიკის შეძენას;
- ხელფასები და მიმდინარე ხარჯები პროექტით არ ფინანსდება.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული: https://www.ge.emb-japan.go.jp/itpr_en/development_assistance_eng20180727.html

განთ. 13 დეკემბერი 2019 16:33

ბოლო ვადა 11 მარტი 00:00

საგრანტო კონკურსი აგროსაწარმოების მოდერნიზაციის ხელშესაწყობად

ID 1162

განაცხადების მიღება განახლებულია 2019 წლის 1 ნოემბრიდან

პროგრამა ხორციელდება „სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მოქნილობის პროექტის“ (AMMAR) ფარგლებში.
პროგრამა ფინანსდება სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) და გლობალური გარემოს დაცვის ფონდის (GEF) მიერ.
პროგრამა ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და მას ახორციელებს ა(ა)იპ "სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო.

პროგრამის მიზნები:

• პირველადი წარმოების პროდუქტის ხარისხისა და მოსავლიანობის ზრდის ხელშეწყობა;
• არსებული ბაღების პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენების ხელშეწყობა;
• მოქმედი გადამამუშავებელი და შემნახველი აგროსაწარმოების გაფართოებისა და მოდერნიზაციის ხელშეწყობა;
• ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი აგროსაწარმოების შექმნის ხელშეწყობა;
• საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;

პროგრამის კომპონენტები:
პროგრამა მოიცავს კომპონენტებს როგორც ინდივიდუალური ფერმერების, ასევე გადამამუშავებელი საწარმოების და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების თანადაფინანსებისთვის.
• პირველადი წარმოების კომპონენტი - ინდივიდუალური ფერმერების, რეგისტრირებული კომერციული იურიდიული პირების და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების დაფინანსება;
• გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების კომპონენტი - მოქმედი/ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების დაფინანსება;

პროგრამის პრიორიტეტები:
პროგრამის განხორციელების მიზნობრივი გეოგრაფიული არეალია:

საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტი და თვითმმართველი ქალაქი შემდეგი თვითმმართველი ქალაქების: თბილისის, რუსთავის, ქუთაისისა და ფოთის გარდა.

* შენიშვნა აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება ქ. თბილისში 30 წლამდე ახალგაზრდებსა და მდედრობითი სქესის წარმომადგენელ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სურთ თანადაფინანსების მიღება ყვავილების სასათბურე მეურნეობის მოწყობის/რეალიზაციის მიზნით.

პირველადი წარმოების და გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტების ფარგლებში დასაფინანსებელი სასოფლო-სამეურნეო კულტურები:

* შენიშვნა შესაძლებელია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ნარგავებით შემოღობვა (ე.წ. მწვანე შემოღობვის უზრუნველყოფა).

• ხურმა;
• ვაშლი;
• ატამი;
• ბოსტნეული;
• დაფნა;
• თაფლი;
• კენკროვანი კულტურები;
• თაფლოვანი კულტურები;
• კაკალი;
• ყვავილების კულტურები.

სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:  

http://arda.gov.ge/projects/read/agricultural_industry

განთ. 13 დეკემბერი 2019 14:10

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00