ფილტრი

ტენდერები

საგრანტო კონკურსი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

ID 1345

მოწვევა განაცხადების მისაღებად სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის
2021 წლის ივნისი

"ევროპის ფონდი" იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო), 2021 წლის 9 ივნისიდან 2021 წლის 14 ივლისის ჩათვლით წარმოადგინონ წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის გრანტის მისაღებად. ღია კარის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში სსო-ებს ამ ვადის ამოწურვის შემდეგაც ექნებათ ფონდში განაცხადის წარდგენის საშუალება.

"ევროპის ფონდის" შესახებ:

"ევროპის ფონდის" მისიაა, პრაქტიკული პროგრამების განხორციელებით, საშუალება მისცეს მოქალაქეებს, წვლილი შეიტანონ სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრებასა და ეკონომიკური კეთილდღეობის ზრდაში, რათა გაუმჯობესდეს მათი და მათ გარშემომყოფთა ცხოვრება. მიზნობრივი პროგრამების მხარდაჭერისა და საგრანტო კონკურსების გზით, "ევროპის ფონდი" მიმდინარე სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მოვლენებში მოქალაქეთა აქტიურ თანამონაწილეობას უზრუნველყოფს, რაც ადგილობრივ, რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე პოზიტიურ ცვლილებს უწყობს ხელს.

ფონდის მანდატი და მიდგომები ისეთ მიმართულებებს მოიცავს, როგორიცაა: სამოქალაქო მონიტორინგი, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირება და საჯარო პოლიტიკის შემუშავება, საზღვრისპირა და თემთაშორისი თანამშრომლობა, გენდერული თანასწორობა და საჯარო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობა. "ევროპის ფონდი" შემდეგ პროგრამებს ახორციელებს: თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისთვის, ახალგაზრდული ინტეგრაცია, ევროპული ინტეგრაცია, სოციალური მეწარმეობის განვითარება და ღია კარის საგრანტო პროგრამა. ფონდის პროგრამები ერთობლივად უწყობს ხელს ფონდის მისიის შესრულებას და შესაძლებლობას აძლევს მოქალაქეებს ჩაერთონ სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მოვლენებში, ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე პოზიტიური ცვლილებების მისაღწევად.
"ევროპის ფონდი" ევრაზიის ქსელის წევრია, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაში, კავკასიაში, ცენტრალურ აზიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედ თერთმეტ დამოუკიდებელ ფონდს აერთიანებს.

ღია კარის საგრანტო პროგრამის შესახებ:

"ევროპის ფონდის" ღია კარის საგრანტო პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, საგრანტო პროექტების მეშვეობით გამოავლინონ საზოგადოების წინაშე მდგომი მწვავე პრობლემები და მოიძიონ მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები.

ღია კარის პროგრამა ღიაა ყველა ტიპის საზოგადოებრივი ორგანიზაციისა და მათი პროექტისათვის, რომელიც ხელს უწყობს სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერებას და, ამავდროულად, აქვს განვრცობის, რეპლიკაციის და მდგრადობის პოტენციალი. ღია კარის პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადი ფონდის მისიასა და მანდატებს უნდა შეესაბამებოდეს. პროექტი ნათლად უნდა წარმოაჩენდეს ადგილზე არსებული კონკრეტული პრობლემების დაძლევის რეალურ გზებს და ადასტურებდეს ამ პრობლემათა პრიორიტეტულობას სანდო მონაცემების საფუძველზე. ამასთან, პროექტის მეთოდოლოგია ნათლად უნდა აღწერდეს ფართო სამოქალაქო ჩართულობას პრობლემების გამოვლენისა და გადაჭრის გზების მოძიებაში, მოქალაქეთა ინტერესების დაცვასა და ცვლილებების განხორციელებაში. პროექტს შედეგად უნდა მოჰყვეს მნიშვნელოვანი სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური ცვლილებები ადგილობრივ ან/და ქვეყნის დონეზე.

"ევროპის ფონდი" იზიარებს მსოფლიოში მიმდინარე COVID-19 პანდემიის მიერ წარმოქმნილი გამოწვევების სიმძაფრესა და მის სავარაუდო უარყოფით შედეგებს მსოფლიოსა და ქვეყნის მასშტაბით. ფონდი მზადაა საკუთარი მანდატის ფარგლებში მხარი დაუჭიროს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს COVID-19 პანდემიით გამოწვეულ კრიზისულ სიტუაციასთან გასამკლავებლად. საგრანტო შესაძლებლობით დაინტერესებულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ ღია კარის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში წარმოადგინონ საპროექტო განაცხადი, რომელსაც ფონდი, საკუთარი პროცედურების დაცვით, შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადაში განიხილავს.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ "ევროპის ფონდი", საკუთარი მანდატიდან გამომდინარე, ვერ დაუჭერს მხარს ჰუმანიტარული ტიპის ინიციატივების განხორციელებას.

"ევროპის ფონდი" განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს გენდერულ თანასწორობას და მოუწოდებს განმცხადებლებს, საპროექტო განაცხადების მომზადებისას, გაითვალისწინონ, რა ზეგავლენა შეიძლება ჰქონდეს მათ პროექტს ქალებსა და მამაკაცებზე. იხილეთ გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით პროექტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების სახელმძღვანელო კითხვარი.

"ევროპის ფონდი" ხელს უწყობს ეთნიკური, რელიგიური, ენობრივი და სექსუალური უმცირესობების ჩართულობას ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. ფონდი მოუწოდებს აპლიკანტ ორგანიზაციებს პროექტის შემუშავებისას გაითვალისწინონ უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხები და ის შესაძლო ზეგავლენა, რაც პროექტს უმცირესობების სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლებზე შეიძლება ჰქონდეს. მეტი ინფორმაციისთვის, იხილეთ უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხების გათვალისწინებით პროექტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების სახელმძღვანელო კითხვარი.

ღია კარის საგრანტო პროგრამის განაცხადის ფორმები ხელმისაწვდომია მოცემულ ბმულზე.

დაფინანსება:

ფონდის მიერ ბოლო წლებში დაფინანსებული პროექტების ანალიზმა აჩვენა, რომ მათი აბსოლუტური უმრავლესობის ბიუჯეტი საშუალოდ 50, 000-65, 000 ლარს შეადგენს, რაც, უმეტეს შემთხვევაში, საგრანტო პროექტის მიზნებისა და ამოცანების ადეკვატურად მიღწევის საშუალებას იძლევა. "ევროპის ფონდი" განმცხადებლებს ურჩევს, გაითვალისწინონ ეს გარემოება საპროექტო განაცხადის მომზადებისას.

საგრანტო თანხის გამოყენება დაუშვებელია ორგანიზაციის მიმდინარე ხარჯების ან ვალების დასაფარად, სამშენებლო მიზნებისთვის ან უძრავი ქონების შესასყიდად. გაითვალისწინეთ, რომ "ევროპის ფონდი" არ აფინანსებს:

** პოლიტიკურ პარტიებს (თუმცა, შესაძლოა, დაფინანსდეს საქმიანობა, რომელიც მოიცავს ყველა პარტიის მონაწილეობას, მაგ. საარჩევნო პროცესში ჩართულობა);
** პარტიული ან პოლიტიკური მიზნით განხორციელებულ ლობირებას (გარდა იმ საკითხების ადვოკატირებისა, რომელთაც საზოგადოებრივი სარგებელი მოაქვთ);
** რელიგიურ საქმიანობას;
** კომერციული მიზნით განხორციელებულ სამშენებლო პროექტებს;
** ნებისმიერი სახის სამხედრო აქტივობას;
** სესხების დაფარვას;
** თეორიულ კვლევებს, ბაზრის კერძო კვლევებს;
** სასწავლო სტიპენდიებსა და სამოგზაურო გრანტებს.

შერჩევის პროცესი:

შერჩევის გამჭვირვალე და არადისკრიმინაციული პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით, საპროექტო წინადადებები განიხილება "ევროპის ფონდის" მრჩეველთა საბჭოს მიერ. გრანტის გაცემის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ფონდი მიიღებს. განხილვის პროცესში, შესაძლოა, ფონდმა განმცხადებელს დამატებითი ინფორმაციის წარდგენა მოსთხოვოს, განაცხადის წარდგენიდან 1 თვის ვადაში.

შერჩევის კრიტერიუმები:

საპროექტო განაცხადების შესაფასებლად, "ევროპის ფონდი" შემდეგი კრიტერიუმებით იხელმძღვანელებს:

** ღია კარის საგრანტო პროგრამის მიზნებთან და პირობებთან შესაბამისობა;
** პროექტის მეთოდოლოგიის ეფექტურობა, მათ შორის, ინოვაციური, შედეგზე ორიენტირებული და შესრულებადი სამოქმედო გეგმის არსებობა, რომელიც მოიაზრებს ადგილობრივი მოქალაქეების აქტიურ ჩართულობას პრობლემების გამოვლენისა და გადაჭრის გზების მოძიების პროცესში;
** მოსალოდნელი შედეგების მასშტაბი;
** დასახული მიზნის მიღწევის პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა;
** რისკ ფაქტორების ანალიზი და მათი შემცირების ეფექტური გეგმა;
** გენდერული და უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხების ანალიზი, პროექტის საქმიანობებსა და გადაწყვეტილების მიღებაში ქალებისა და მამაკაცების, ასევე უმცირესობების სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლების თანაბარი ჩართულობისა და პროექტის შედეგებზე მათი თანაბარი წვდომის დასასაბუთებლად;
** ორგანიზაციის შესაბამისი გამოცდილება, რაც გულისხმობს: ა) განმახორციელებელი გუნდის ან/და მოწვეული ექსპერტების კვალიფიკაციას; ბ) კონკრეტულ სფეროში პროექტების განხორციელების წარსულ გამოცდილებას; და გ) გრანტის მართვას;
** ბიუჯეტის ხარჯთეფექტურობა;
** პროექტის მდგრადობა (პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობასთან და შედეგებთან მიმართებით).

საკონტაქტო ინფორმაცია

განმცხადებლებმა ევროპის ფონდში წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი უნდა წარადგინონ ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected] (გთხოვთ, წერილის სათაურის ველში მიუთითოთ: Open Door Grantmaking)

"ევროპის ფონდის" მისამართი: კავსაძის ქ. 3, მე-2 სართული.
ტელ/ფაქსი: (+995 32) 225 39 42/43.
საკონტაქტო პირი: ნინო სტავრიდი, პროგრამის მენეჯერი
ელფოსტა: [email protected]

განთ. 16 ივნისი 18:06

ბოლო ვადა 14 ივლისი 00:00

საგრანტო კონკურსი - ჭკვიანი სოფლები

ID 1344

გაეროს განვითარების პროგრამა აცხადებს საგრანტო კონკურსს "ჭკვიანი სოფლები".

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 10 ივლისი, 2021 წ.

საკონტაქტო პირი:

ლილიანა გურეშიძეM
[email protected]

განთ. 16 ივნისი 18:02

ბოლო ვადა 10 ივლისი 00:00

საგრანტო კონკურსი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთის

ID 1343

ახალ საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ აშშ-ისა და საქართველოს არაკომერციულ, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. 

პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://go.usa.gov/x6B2F

განთ. 8 ივნისი 16:18

ბოლო ვადა 24 ივლისი 00:00

საგრანტო კონკურსი სასწავლო დაწესებულებებისათვის

ID 1342

"Land O`Lakes Venture37" აცხადებს საგრანტო კონკურსს სასწავლო დაწესებულებებისათვის .

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 30 ნოემბერი, 2021 ვადა.

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი თანდართულ ფაილში.

განთ. 1 ივნისი 16:19

ბოლო ვადა 30 ნოემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

ID 1341

ახალ საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ აშშ-ისა და საქართველოს არაკომერციულ, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და აკრედიტაციის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებებულებს.

პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://go.usa.gov/x6gKv

განთ. 1 ივნისი 16:13

ბოლო ვადა 1 ივლისი 00:00

იდების კონკურსი - მოკლევადიანი პროფესიული პროგრამები

ID 1339

გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში, პროექტის "საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლების სისტემის მოდერნიზება (ფაზა 2)" ფარგლებში, აცხადებს საგრანტო კონკურსს სოფლის მეურნეობის სფეროში სახელმწიფოსგან აღიარებული (ავტორიზებული) მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების პროფესიული პროგრამების განხორციელების დაფინანსებაზე.

დაინტერესებულ მხარეებს გთხოვთ, წარმოადგინოთ შევსებული საგრანტო აპლიკაციის ფორმა შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] | [email protected]

კონკურსის გამოცხადებიდან დასრულებამდე (21 აპრილი 2021 - 30 ივლისი 2021), ნებისმიერ პერიოდში შემოსული განაცხადი მისასალმებელია. თითოეული უფლებამოსილი აპლიკაციის განხილვა მოხდება ინდივიდუალურად, შემოტანის მომენტისთანავე.

იხილეთ განცხადების სრული ტექსტი დანართში, ინგლისურ ენაზე.

განთ. 31 მაისი 10:53

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

150000 ლარი

ინოვაციების თანადაფინანსების გრანტები

ID 1338

მიმღები: სულ მცირე ერთ წლიანი რეგისტრაციის მქონე მეწარმე სუბიექტი, 30 მილიონამდე წლიური ბრუნვით, აგრეთვე კონსორიუმები სადაც წამყვანი აპლიკანტი მეწარმე სუბიექტია

კონკურსის გამოცხადების სიხშირე: მუდმივად ღია, შედეგების გამოცხადება მოხდება კვარტალში ერთხელ

მოთხოვნილი გრანტის ოდენობა: მინიმუმ 150,000 ლარი. მაქსიმუმ 650,000 ლარი პროექტზე. მთლიანი პროგრამის განმავლობაში, აპლიკანტი/თანააპლიკანტი ვერ მიიღებს 650,000 ლარზე მეტს.

თანადაფინანსება: პროექტის ბიუჯეტის სულ მცირე 50%.

პროექტის ხანგრძლივობა24 თვემდე

 

თანადაფინანსების 650 000-ლარიანი გრანტების პროგრამის მიზანია მოახდინოს ინოვაციების, ინოვაციური საწარმოების შექმნის სტიმულირება და ჩართვა ქვეყნის ეკონომიკაში. პროგრამის მეშვეობით ქართული მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოები, რომელთაც გააჩნიათ პოტენციალი საკუთარი ინოვაცია განავითარონ და წარადგინონ მსოფლიოს დონეზე, მოახდენენ ინოვაციური პროდუქტის პოზიციონირებას გლობალურ ბაზარზე.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გლობალური პოტენციალის მქონე პროდუქტი - ტექნოლოგიური ან ბიზნეს-პროცესის ინოვაცია, რომელიც ნათლად ასოცირებული იქნება საქართველოსთან და რომლის სათავო ოფისი მოახდენს ოპერირებას საქართველოდან.

საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები განმცხადებლისთვის:

 • საქართველოს მეწარმეთა შესახებ კანონით, საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული მეწარმე სუბიექტი რომლის 51% კერძო საკუთრებაშია

 • მეწარმე სუბიექტის წლიური ბრუნვა არ უნდა აღემატებოდეს 30 მილიონ ლარს

 • კომპანია რეგისტრირებული უნდა იყოს საგრანტო კონკურსში განაცხადის წარდგენამდე სულ მცირე ერთი წლით ადრე

 • კომპანიის წილის 50%ს ან მეტს არ უნდა ფლობდეს სხვა კომპანია

საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები თანააპლიკანტ(ებ)ისთვის

 • საქართველოს მეწარმეთა შესახებ კანონით, საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული მეწარმე სუბიექტი რომლის 51% კერძო საკუთრებაშია, ან/და

 • ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება (საჯარო ან კერძო), ან/და

 • მეცნიერებათა აკადემიები ან სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ შემდეგ გვერდს: GITA

განთ. 27 მაისი 12:20

ბოლო ვადა 10 აგვისტო 00:00

საგრანტო კონკურსი მოქმედი სოციალური საწარმოებისთვის

ID 1337

"საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი" (CSRDG) "პური მსოფლიოსთვის" მხარდაჭერით აცხადებს საგრანტო კონკურსს მოქმედი სოციალური საწარმოებისთვის.

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი" საზოგადოებრივი, არამომგებიანი, არაპოლიტიკური ორგანიზაციაა, რომელიც 1995 წელს დაფუძნდა. ორგანიზაცია 2009 წლიდან მუშაობს სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე, რაც მოიცავს ფინანსურ და ტექნიკური მხარდაჭერას, პოპულარიზაციასა და ადვოკატირება-ლობირებას.

პროექტის "სოციალური მეწარმეობის განვითარება მდგრადი და ინკლუზიური საზოგადოებისთვის" ფარგებში გამოცხადებული სოციალური მეწარმეობის საგრანტო კონკურსი მიზნად ისახავს საქართველოს მასშტაბით მხარი დაუჭიროს მოქმედ სოციალურ საწარმოების საქმიანობის გაფართოვებას და განვითარებას, რომლებსაც უკვე აქვთ ხელშესახები სოციალური გავლენა და ეკონომიკური შემოსავლები. კონკურსში ასევე დაიშვება კოვიდ (COVID-19) პანდემიით გამოწვეული ახალ რეალობასთან გამკლავების და კრიზისის დაძლევის მიზნით შემოსული განაცხადები.

სრული ინფორმაცია იხილეთ: https://www.dropbox.com/s/1s7elm8ey5d68w5/csrdg-grant-socent.zip?dl=1

სოციალური საწარმოს განვითარების განაცხადის ფორმის წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონულად, ელ. ფოსტის საშუალებით, მისამართზე: [email protected]. გთხოვთ განაცხადის გამოგზავნისას სათაურში მიუთითეთ: სოციალური საწარმოს განვითარების განაცხადი

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა: 2021 წლის 30 ივნისი, 18:00 სთ.

განთ. 27 მაისი 12:12

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა სოფლად

ID 1316

პროგრამის შესახებ:
სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“ განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში.

პროგრამა ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს და ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დონორი ორგანიზაციის, დანიის სართაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) დაფინანსებით.

მიზნები:
სტიმული მიეცეს სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარებას და ბიზნესში ჩართულობას.

მოხდეს რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის და კერძო სექტორის გაძლიერება.

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-რეალიზაციის ჯაჭვში განხორციელდეს ინვესტიციები. შედეგად, გაუმჯობესდება ახალგაზრდა მეწარმეების სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები.

ამოცანები:
ახალგაზრდებზე მორგებული დაფინანსების მოდელების შექმნა, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს წამოიწყონ ბიზნეს საქმიანობა და ამავდროულად მოახდინონ საკუთარი გეგმების რეალიზება.

დაფინანსების მიღებამდე და დაფინანსების პროცესში მათი სწორი ტექნიკური დახმარებით უზრუნველყოფა, რათა განხორციელდეს გეგმების სწორი ფორმაცია.

დაფინანსების შემდგომი დახმარება, რათა გეგმების განხორციელების პროცესში გაუმკლავდნენ გამოწვევებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.apma.ge

განთ. 26 იანვარი 10:28

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2022 00:00

ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან

ID 1315

პროექტის შესახებ:
შვედეთის მხარდაჭერით საქართველოში ახალი პროექტი „ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან“ დაიწყო. პროექტს ახორციელებს „ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი“ (EPRC) სააგენტო „აწარმოე საქართველოსთან“ თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, მათი ცნობადობის გაზრდა ევროპის ბაზარზე და ინტერნაციონალიზაციის ახალი შესაძლებლობების შექმნა. პროექტის ჯამური ბიუჯეტი 2,3 მილიონი აშშ დოლარია და იგი 3 წლის განმავლობაში გაგრძელდება.

პროექტის ბენეფიციარები:

პროექტში ჩაერთვება 100 კომპანია, რომლებიც მუშაობენ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ბიზნეს კონსალტინგის, ინტერიერის დიზაინის-არქიტეტურის და ორი ახალი, პროექტის ფარგლებში შერჩეული, მიმართულებით. დამატებითი პრიორიტეტული სფეროების შერჩევის კრიტერიუმებია - დასაქმების, განვითარებისა და ინტერნაციონალიზაციის მაღალი პოტენციალი. პროექტში ასევე ჩაერთვება სააგენტო „აწარმოე საქართველოს“ 500 ბენეფიციარი კომპანია არასასოფლო-სამეურნეო სფეროებიდან.

როგორ დაეხმარება პროექტი ბიზნესკომპანიებს - პროექტის ძირითადი კომპონენტები:
კვლევა და ანალიტიკა - პროექტზე მომუშავე გუნდი კვლევების და ანალიზის შედეგად გამოავლენს საქართველოში მოქმედ მცირე და საშუალო ბიზნესის ახალ სექტორებს, პროდუქტებს და სერვისებს, რომლებსაც გააჩნიათ განვითარების, ზრდისა და ინტერნაციონალიზაციის შესაძლებლობები. ამ კომპანიებისთვის შეიქმნება ის სავალდებულო მოთხოვნები, რომელსაც ეს ორგანიზაციები უნდა აკმაყოფილებდნენ სერთიფიცირებისა და ლიცენზიის მისაღებად.

კომპანიების ტექნიკური დახმარება, პირდაპირი სწავლება და კონსულტაციები - პროექტის ფარგლებში შეირჩევა 100 კომპანია, რომელიც მიიღებს სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერას, მათ შორის, მცირე გრანტებს. პარალელურად, საქართველოში ამ კომპანიებისთვის ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები ჩაატარებენ სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებასა და მასტერკლასებს. პროექტის ბენეფიციარი 100 კომპანიიდან 60 შერჩეული ორგანიზაცია გაივლის სასწავლო კურსს შვედეთში.

სააგენტო „აწარმოე საქართველოს“ საექსპორტო საქმიანობის მხარდაჭერა - აწარმოე საქართველოს 500 ბენეფიციარ კომპანიას (არა სასოფლო-სამეურნეო მცირე და საშუალო ბიზნეს კომპანიები), შესაძლებლობა მიეცემა სპეციალური სასწავლო პროგრამის საშუალებით, გაიღრმაონ ცოდნა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების და ეფექტური მართვის საკითხებში. ასევე, ეს კომპანიები ყოველწლიურად მონაწილეობას მიიღებენ მცირე და საშუალო ბიზნესის გამოფენა - გაყიდვაში.

ქართული კომპანიების ცნობადობის გაზრდა - ქართული ბიზნესის საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზების მიზნით, განახორციელდება 2 მედია ტური შვედეთსა და საქართველოში, რომელშიც მონაწილეობსაც მიიღებს 20-მდე შვედი და ქართველი ჟურნალისტი.


პროექტის ფარგლებში მოხდება ვებ-გვერდის www.tradewithgeorgia.com განვითარება და პოპულარიზაცია ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.


პროექტის განხორციელების ვადა - პროექტი 2018 წლის ნოემბრიდან 2021 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში განხორციელდება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: https://www.facebook.com/pg/GEclose2EU/posts/?ref=page_internal

განთ. 26 იანვარი 10:19

ბოლო ვადა 1 ოქტომბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდასაჭერად

ID 1313

პროგრამის შესახებ :

სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“ განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში.

პროგრამა ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს და ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დონორი ორგანიზაციის, დანიის სართაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) დაფინანსებით.

 

მიზნები :

 • სტიმული მიეცეს სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარებას და ბიზნესში ჩართულობას.

 • მოხდეს რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის და კერძო სექტორის გაძლიერება.

 • სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-რეალიზაციის ჯაჭვში განხორციელდეს ინვესტიციები. შედეგად, გაუმჯობესდება ახალგაზრდა მეწარმეების სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები.

 

 

ამოცანები :

 • ახალგაზრდებზე მორგებული დაფინანსების მოდელების შექმნა, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს წამოიწყონ ბიზნეს საქმიანობა და ამავდროულად მოახდინონ საკუთარი გეგმების რეალიზება.

 • დაფინანსების მიღებამდე და დაფინანსების პროცესში მათი სწორი ტექნიკური დახმარებით უზრუნველყოფა, რათა განხორციელდეს გეგმების სწორი ფორმაცია.

 • დაფინანსების შემდგომი დახმარება, რათა გეგმების განხორციელების პროცესში გაუმკლავდნენ გამოწვევებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდსhttp://danida.apma.ge

 

განთ. 18 იანვარი 13:52

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2022 00:00

საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა (ENPARD III)

ID 1312

უნიკალური ნომერი: 000087

 

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) საქართველოში, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში, ახორციელებს პროექტს „საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა (ENPARD III)“.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2018 – 2022 (III ფაზა)

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სტრუქტურულ და სისტემურ ცვლილებებს სოფლის განვითარების გზაზე არსებული ბარიერების დასაძლევად. გარდა ამისა, დახმარება მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების მომსახურების გაუმჯობესებას და ეფექტური, მდგრადი და მრავალფეროვანი სერვისების მიწოდებას.

პროექტის ფარგლებში UNDP მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასა და სათემო ორგანიზაციებთან, და კერძო სექტორთან. მოსალოდნელი შედეგები:

 • საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის, და ამასთან დაკავშირებული სხვა პროგრამების, განხორციელების მართვის გაუმჯობესება.

 • სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირება, დასაქმებისა და სერვისების ზრდა.

 • გარემოს დაცვის გაუმჯობესება, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ზომების გატარება, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის მისაღწევად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა.

 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების მართვის გაუმჯობესება.

 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირება, გარემოს დაცვის გაუმჯობესება, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ზომების გატარება, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის მისაღწევად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 • საკონტაქტო პირი: სოფო ჭიჭინაძე
 • ელ-ფოსტა: [email protected]
 • ტელ: (+995) 599 196 907

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.ge.undp.org

განთ. 18 იანვარი 13:47

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2022 00:00