ფილტრი

ტენდერები

vip

2019 წლის კონკურსი (YSS) "ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად"

ID 1126

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  აცხადებს 2019 წლის კონკურსს (YSS) ,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად“.

მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის  ახალგაზრდა მეცნიერთა წახალისება, რომლებიც ეწევიან სა­მეცნიერო-კვლევით საქმიანობას საქართველოს სამეცნიერო-კვლევით ან ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესე­ბულებაში.

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქე ახალგაზრდა მეცნიერს.

 კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი საკონკურსო განაცხადი  ითვალისწინებს  სახელობით სტიპენდიების კატეგორიებს შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებში:

 • ნიკო კეცხოველის სახელობის სტიპენდია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით;
 • ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელობის სტიპენდია  ინჟინერია და ტექნოლოგიების მეცნიერებების მიმართულებით;
 • ივანე ბერიტაშვილის სახელობის სტიპენდია სამედიცინო და ჯანმრთელობის    მეცნიერებების მიმართულებით;
 • დავით სარაჯიშვილის სახელობის სტიპენდია აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით;
 • დიმიტრი უზნაძის  სახელობის სტიპენდია სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით;
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდია ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით;
 • ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სტიპენდია  საქართველოს შესწავლელი მეცნიერებების მიმართულებით;

კონკურსში გამარჯვებულად გამოვლენილი ახალგაზრდა მეცნიერი მიიღებს ყოველთვიურ სტიპენდიას 1250 ლარის ოდენობით ერთი წლის განმავლობაში და იღებს ვალდებულებას 1 წლის განმავლობაში ჩაატაროს 4 სამეცნიერო პოპულარული ლექცია (2 თბილისის და 2 საქართველოს რეგიონებში) ზოგადსაგანამათლებო საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის.

კონკურსში გამარჯვებული ახალგაზრდა მეცნიერი ასევე ვალდებულია პროექტის დასრულებისას,  სამეცნიერო კვლევითი მიღწევების შესახებ საპოსტერო მოხსენებით წარსდგეს ფონდის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე.

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 6 სექტემბერი.

გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა (GMUS) - საკონკურსო განაცხადების  რეგისტრაციისათვის (ბმული)

ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქცია (ბმული)

კონკურსის კოორდინატორები:

მაკა ქაჯაია - 2 200 220 (4409); [email protected]

ქეთევან გორგაძე - [email protected]

განთ. 7 ივნისი 13:31

ბოლო ვადა 6 სექტემბერი 00:00

vip

საგრანტო კონკურსი სასათბურე მეურნეობების მოწყობაზე

ID 1102

"USAID"-ის პროექტი "ზრდა საქართველოში" რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს ინთერნეიშენალი" აცხადებს საგრანტო კონკურსს ბოსტნეულის, მარწყვისა და მწვანილის სასათბურე წარმოების განვითარების მიზნით ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, სამეგრელო ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის რეგიონების სამიზნე თემებში. (იხილეთ დანართი ბ - პროექტი "ზრდა"-ს სამიზნე თემების/სოფლების ჩამონათვალი).

პროექტი ითვალისწინებს სასათბურე მეურნეობების მოწყობას (1000 კვ.მ-მდე) თანადაფინანსების პრინციპით, ჯამში არაუმეტეს  5000კვ.მ-ისა. საგრანტო პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აღნიშნული რეგიონების სამიზნე თემებში მცხოვრებ ფერმერებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან ინდ. მეწარმედ, ან გამონაკლის შემთხვევაში აქვთ საგადასახადო რეგისტრაციის ნომერი, როგორც ფიზიკურ პირს, თუ მათი წლიური შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს. გრანტი გაიცემა აგრეთვე მცირე და საშუალო საწარმოებზე, რომელთაც აქვთ სურვილი გააფართოვონ/განაახლონ არსებული სასათბურე მეურნეობა ან მოაწყონ სრულიად ახალი სასათბურე მეურნეობა, და სათბურის მოწყობაში მიიღონ ფინანსური და არა ფინანსური (მუშა ხელი) თანამონაწილეობა. (თანამონაწილეობის ფორმატზე იხილეთ დეტალები ქვემოთ). გრანტები გაიცემა და განხორციელდება "USAID"-ის და აშშ მთავრობის იმ რეგულაციების დაცვით, რომლებიც გამოიყენება გრანტების, კონტრაქტების დროს, ზრდა პროექტის საგრანტო პროგრამის მართვის პოლიტიკის შესაბამისად.

განაცხადში აუცილებლად უნდა მიეთითოს მოთხოვნის # 082-2005-009-S-2019.

განაცხადები წარდგენილ უნდა იქნას არაუგვიანეს 2019 წლის 20 სექტემბრისა (18:00 სთ). დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ ამოიწურება კონკრეტული საგრანტო კონკურსისათვის გამოყოფილი თანხა, "ზრდა" აღარ დააფინანსებს განაცხადებს, შესაბამისად განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადის თარიღიც შეიცვლება.

ყველა სხვა  საჭირო ინფორმაცია იხილეთ დანართში.

სატელეფონო ზარები არ მიიღება.

განთ. 7 ივნისი 12:18

ბოლო ვადა 20 სექტემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი ინფრასტრუქტურული და საგანმანათლებლო პროექტების მხარდასაჭერად

ID 1137

ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტი "წყალი სიღარიბის აღმოსაფხვრელად", რომელსაც ახორციელებს "CENN", აცხადებს საგრანტო კონკურსს, რომლის მიზანია საქართველოს 7 მუნიციპალიტეტში (დმანისი, მარნეული, თეთრიწყარო, წალკა, ახმეტა, საგარეჯო, ლაგოდეხი) სოციალურად დაუცველი და მოწყვლადი მრავალეთნიკური თემების მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 

პროექტის კონკრეტული მიზნებია სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობისა და სოციალური უფლებების დაცვა, მრავალეთნიკურ სოფლის თემებში ქალებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობის გაზრდა, წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის (WASH) სტანდარტების დანერგვა და ცნობიერების ამაღლება წყალზე, სანიტარიასა და ჰიგიენაზე.

საგრანტო კონკურსის მიზანია, სოციალურად დაუცველ თემებში და სამიზნე ობიექტებში (სკოლები, საბავშვო ბაღები, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრები) სასმელ წყალზე, სანიტარიისა და ჰიგიენის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა მცირე ინფრასტრუქტურული და საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელების გზით.

საგრანტო კონკურსის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

 • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური კეთილდღეობა;
 • განათლება და ცნობიერების ამაღლება; 
 • მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება;
 • გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა (მაგ.: წყალშემკრები აუზი, ნარჩენების მართვა და სხვ).


საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს, საქართველოში რეგისტრირებულ შემდეგ სუბიექტებს:

 • არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებს (არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასოციაცია, ფონდი და ა.შ);
 • სამიზნე მუნიციპალიტეტებში არსებული თვითმართველობის საჯარო სამართლის იურიდიული პირებს;
 • სამიზნე მუნიციპალიტეტებში არსებული კულტურულ/საგანმანათლებლო ორგანიზაციებს;
 • საინიციატივო ჯგუფებს.


საგრანტო დაფინანსების შესაძლებლობა და ოდენობა

 • მთლიანად დაფინანსდება 7 ინიციატივა; 
 • დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა ცალკეული ინიციატივისთვის შეადგენს - 2, 000 ევროს, ხოლო მინიმალური 500 ევროს .
 • განმცხადებლებს არ მოეთხოვებათ ფულადი თანამონაწილეობა. 


დონორი ორგანიზაცია იტოვებს უფლებას გამარჯვებული პროექტების განხორციელების ეტაპზე, ხარჯთ-ეფექტურობის მაქსიმიზაციის და ოპტიმიზაციის მიზნით შეისყიდოს და გადასცეს ძირითადი საშუალებები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ბენეფიციარს.

განაცხადები (სრულად შევსებული საგრანტო განაცხადის ფორმა და ბიუჯეტი) წარდგენილ უნდა იქნეს არაუგვიანეს 2019 წლის 7 აგვისტოსი (18:00 სთ), ელექტრონული ფორმით შემდეგ მისამართზე: [email protected].

დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

ყველა სხვა საჭირო ინფორმაცია (საგრანტო სახელმძღვანელო, საგრანტო განაცხადის ფორმა და ბიუჯეტი) იხილეთ დანართებში.

განთ. დღეს 13:44

ბოლო ვადა 7 აგვისტო 00:00

საგრანტო კონკურსი სკოლებისთვის

ID 1133

USAID-ის პროგრამა "ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში, ფაზა II" (USAID WMTR II), რომელსაც ახორციელებს CENN, აცხადებს საგრანტო კონკურსს საჯარო და კერძო ავტორიზებული სკოლებისათვის, რომლებიც განახორციელებენ მყარი ნარჩენების წარმოქმნის შემცირებისა და სეპარირებული შეგროვების (პლასტმასა, ქაღალდი, შუშა, ალუმინის ქილა) პოპულარიზაციისა და ასეთი მიდგომების დანერგვისაკენ მიმართულ საქმიანობებს.

საგრანტო კონკურსი ითვალისწინებს ისეთი აქტივობების განხორციელებას, რომლებიც ხელს შეუწყობენ სამიზნე რეგიონების მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემცირებისა და სეპარირების მნიშვნელობაზე, ასევე, შესთავაზებენ ბენეფიციარებს კონკრეტულ სისტემებს აღნიშნული საკითხების განსახორციელებლად და ხელს შეუწყობენ ამ მიდგომების დანერგვას.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ისეთ საჯარო ან კერძო ავტორიზებულ სკოლებს, რომლებიც მდებარეობენ USAID WMTR II პროგრამის სამიზნე რეგიონებში - აჭარა, შიდა ქართლი, კახეთი, და ქალაქი თბილისი

გრანტები გაიცემა და განხორციელდება USAID-ის და აშშ მთავრობის იმ რეგულაციების დაცვით, რომლებიც გამოიყენება გრანტების, კონტრაქტების დროს, WMTR II პროექტის საგრანტო პროგრამის მართვის პოლიტიკის შესაბამისად.

განაცხადში აუცილებლად უნდა მიეთითოს ქვეგრანტის განაცხადის ნომერი: RFA # 19-007. 

განაცხადები წარდგენილ უნდა იქნეს არაუგვიანეს 2019 წლის 5 აგვისტოს 18:00 საათისა, ელექტრონული ან ბეჭდვითი ფორმით, შემდეგ მისამართზე:

ქ. თბილისი, 0105, ბეთლემის ქუჩა #27 
ელექტრონული ფოსტა: [email protected]

ყველა სხვა საჭირო ინფორმაცია იხილეთ დანართებში.

დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.
სატელეფონო ზარები არ მიიღება.
 

 

განთ. 4 ივლისი 16:34

ბოლო ვადა 5 აგვისტო 00:00

საგრანტო კონკურსი - სექტორთაშორისი პარტნიორობის ხელშეწყობა

ID 1128

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი აცხადებს საგრანტო კონკურსს რეგიონული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის თემაზე "სექტორთაშორისი პარტნიორობის ხელშეწყობა".

კონკურსი ცხადდება პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მხარდაჭერით.

საგრანტო კონკურსის მიზანია, საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) კონცეფციის პოპულარიცაზია და სხვადასხვა სექტორს შორის თანამშრომლობის კულტურის დამკვიდრება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს რეგიონის მდგრად განვითარებას.

კონკურსის ამოცანაა, სექტორთაშორისი პარტნიორობის ხელშეწყობა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, ბიზნეს კომპანიებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ერთობლივად განხორციელებული ინიციატივების მხარდაჭერით.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ რეგიონულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ან მათ კოალიციებს.

წარმოდგენილ საპროექტო განაცხადებს განიხილავს და შეაფასებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) მიერ შექმნილი საგრანტო საკონკურსო კომისია, რომელიც დაკომლექტებულია პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლებითა და მოწვეული ექსპერტებით.

საგრანტო კონკურსის შესახებ სრული ინფორმაცია იხილეთ მიმაგრებულ დოკუმენტებში.

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ:

დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით შემდეგ მისამართზე: [email protected] ან დაგვირეკოთ ტელეფონზე: 032 2 39 90 19

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2019 წლის 18 ივლისი - 18:00 საათი.

"სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტთან (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით. პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი.

განთ. 11 ივნისი 17:57

ბოლო ვადა 18 ივლისი 00:00