ფილტრი

ტენდერები

vip

საგრანტო კონკურსი სასათბურე მეურნეობების მოწყობაზე

ID 1102

"USAID"-ის პროექტი "ზრდა საქართველოში" რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს ინთერნეიშენალი" აცხადებს საგრანტო კონკურსს ბოსტნეულის, მარწყვისა და მწვანილის სასათბურე წარმოების განვითარების მიზნით ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, სამეგრელო ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის რეგიონების სამიზნე თემებში. (იხილეთ დანართი ბ - პროექტი "ზრდა"-ს სამიზნე თემების/სოფლების ჩამონათვალი).

პროექტი ითვალისწინებს სასათბურე მეურნეობების მოწყობას (1000 კვ.მ-მდე) თანადაფინანსების პრინციპით, ჯამში არაუმეტეს  5000კვ.მ-ისა. საგრანტო პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აღნიშნული რეგიონების სამიზნე თემებში მცხოვრებ ფერმერებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან ინდ. მეწარმედ, ან გამონაკლის შემთხვევაში აქვთ საგადასახადო რეგისტრაციის ნომერი, როგორც ფიზიკურ პირს, თუ მათი წლიური შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს. გრანტი გაიცემა აგრეთვე მცირე და საშუალო საწარმოებზე, რომელთაც აქვთ სურვილი გააფართოვონ/განაახლონ არსებული სასათბურე მეურნეობა ან მოაწყონ სრულიად ახალი სასათბურე მეურნეობა, და სათბურის მოწყობაში მიიღონ ფინანსური და არა ფინანსური (მუშა ხელი) თანამონაწილეობა. (თანამონაწილეობის ფორმატზე იხილეთ დეტალები ქვემოთ). გრანტები გაიცემა და განხორციელდება "USAID"-ის და აშშ მთავრობის იმ რეგულაციების დაცვით, რომლებიც გამოიყენება გრანტების, კონტრაქტების დროს, ზრდა პროექტის საგრანტო პროგრამის მართვის პოლიტიკის შესაბამისად.

განაცხადში აუცილებლად უნდა მიეთითოს მოთხოვნის # 082-2005-009-S-2019.

განაცხადები წარდგენილ უნდა იქნას არაუგვიანეს 2019 წლის 20 სექტემბრისა (18:00 სთ). დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ ამოიწურება კონკრეტული საგრანტო კონკურსისათვის გამოყოფილი თანხა, "ზრდა" აღარ დააფინანსებს განაცხადებს, შესაბამისად განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადის თარიღიც შეიცვლება.

ყველა სხვა  საჭირო ინფორმაცია იხილეთ დანართში.

სატელეფონო ზარები არ მიიღება.

განთ. 11 სექტემბერი 10:20

ბოლო ვადა 20 სექტემბერი 00:00

მცირე გრანტების პროგრამა კვლევების განსახორციელებლად

ID 1131

ორგანიზაცია "ციხის საერთაშორისო რეფორმა - სამხრეთ კავკასიის ოფისი ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით ახორციელებს პროექტს "სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის რეფორმების ხელშეწყობა და მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით". პროექტის პარტნიორები არიან: "ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის" და "ადამიანის უფლებათა ცენტრი".

პროექტი მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართულობის გაზრდას სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის რეფორმებში, მათ შორის ადვოკატირების, პოლიტიკის შემუშავებაზე ზეგავლენისა მოხდენის, რეფორმის დასრულებული და მიმდინარე საფეხურების გადახედვის გზით. უფრო კონკრეტულად, პროექტის ფარგლებში იგეგმება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის რეფორმების სტრატეგიების, სამოქმედო გეგმების, კანონმდებლობისა და არსებული პრაქტიკის ანალიზი ადამიანის უფლებების ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის კუთხით, მათი გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება და აღნიშნული რეფორმების შესახებ სამოქალაქო საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის დიალოგის ხელშეწყობა.

აღნიშნული კვლევის ჩატარების მიზნით ორგანიზაცია "ციხის საერთაშორისო რეფორმა" აცხადებს კონკურსს სფეროს ადგილობრივი კვლევის განმახორციელებელი ორგანიზაციის (არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის) ჩართვაზე.

დაინტერესებულ ორგანიზაციებს, გთხოვთ, 2019 წლის 23 სექტემბრამდე გამოაგზავნოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაცია შემდეგი ელ-ფოსტის მისამართზე: [email protected]

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ პროექტის მენეჯერს:

ელენე გაბელაია
ელ-ფოსტა: [email protected]
ტელ: +995 577 25 55 75

განთ. 11 სექტემბერი 10:24

ბოლო ვადა 23 სექტემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი სოფლის მეურნეობის მხარდასაჭერად

ID 1130

გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში, პროექტის "საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლების სისტემის მოდერნიზება (ფაზა 2)" ფარგლებში, აცხადებს საგრანტო კონკურსს.

დაინტერესებულ მხარეებს გთხოვთ, წარმოადგინოთ შევსებული საგრანტო აპლიკაციის ფორმა შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] | [email protected] | [email protected]

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 2019 წლის 7 ოქტომბერი, 17:00 საათი.

იხილეთ განცხადების სრული ტექსტი ინგლისურ ენაზე: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=58938

განთ. 11 სექტემბერი 10:18

ბოლო ვადა 7 ოქტომბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

ID 1127

"სიდა" აცხადებს მცირე გრანტების პროგრამას რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების
მიზნით. 

კონკურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს არასრულწლოვანთა მართმლსაჯულების რეფორმისა და დანაშაულის პრევენციის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას რეგიონულ დონეზე. საგრანტო კონკურსის შედეგად შერჩეული ორგანიზაციები განახორციელებენ არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციისკენ მიმართულ სხვადასხვა  სოციალური აქტივობებსა და კამპანიებს. 

განმცხადებელი უნდა იყოს საქართველოში რეგისტრირებული არასამთავრობო, არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირი, რომელსაც აქვს ბავშვთა და ახალგაზრდობის საკითხებზე, მათ შორის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების და არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის მხრივ, მუშაობის გამოცდილება და ექსპერტიზა. ორგანიზაცია შეიძლება საქმიანობდეს საქართველოს ერთ, რამდენიმე ან ყველა რეგიონში.

მოთხოვნილი თანხის მთლიანი ღირებულება თითოეული რეგიონისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 4000 ევროს , თუმცა  ბიუჯეტი  წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში, ლარში, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად.  

განმცხადებელმა ორგანიზაციამ 2019 წლის 20 ოქტომბრის, 23:59-მდე ელექტრონულად უნდა შეავსოს საგრანტო აპლიკაციის ფორმა (MS Word ან PDF ფორმატში) და ელექტრონულადვე წარმოადგინოს მისამართზე:    [email protected].  საპროექტო განაცხადის დასრულებულ ფორმას თან დართული უნდა ჰქონდეს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია. ელ. ფოსტის სათაურის ველში მითითებული უნდა იყოს „მცირე საგრანტო პროგრამა“. 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

განთ. 22 აგვისტო 17:38

ბოლო ვადა 20 ოქტომბერი 00:00