ფილტრი

ტენდერები

საგრანტო კონკურსი იდეებიდან წარმატებამდე

ID 1240

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან პარტნიორობით ახორციელებს მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის პროექტს "იდეებიდან წარმატებამდე". პროექტი ითვალისწინებს სოფლად ეკონომიკური საქმიანობების ხელშეწყობას. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, გაეროს განვითარების პროგრამა(UNDP), ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორთან (BBI) თანამშრომლობით აცხადებს საგრანტო კონკურსს დამწყები და არსებული მიკრო/მცირე ბიზნესზე ორიენტირებული სუბიექტების მხარდასაჭერად.

საგრანტო კონკურსის სამიზნე არეალია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შემდეგი სამი მუნიციპალიტეტი: ქობულეთი, ხელვაჩაური და შუახევი.

აღნიშნული საგრანტო კონკურსის სახელმძღვანელო და განაცხადის ფორმა იხილეთ დანართის სახით, ან შეგიძლიათ ეწვიოთ შემდეგ ვებგვერდს: http://www.bbi.ge ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი. საპროექტო ბიზნეს იდეის საგრანტო განაცხადის გასაკეთებლად განმცხადებელმა უნდა ჩამოტვირთოს და შეავსოს აღნიშნული ფორმა და გამოაგზავნოს ელექტრონულ მისამართზე [email protected] ან წარმოადგინოს მისამართზე: ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა, #73, ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი.

განაცხადების მიღება წარმოებს ა/წ 1 ივლისის ჩათვლით.

განთ. 25 მაისი 15:42

ბოლო ვადა 1 ივლისი 00:00

მცირე გრანტი იურიდიული პირებისთვის

ID 1239

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგანტო იწყებს მცირე გრანტების პროგრამას იურიდიული პირებისთვის.

მცირე გრანტის მიზანია ხელი შეუწყოს:

  • ინოვაციების დანერგვას, ტესტირებას ან გაუმჯობესებას მათი შემდგომი კომერციალიზაციისთვის;

  • ინოვაციებით და ტექნოლოგიებით დაინტერესებული სუბიექტების საერთაშორისო ტექნოლოგიურ და ინოვაციურ ეკოსისტემაში ინტეგრაციას და მათი კომერციული პოტენციალის გაზრდას;

  • ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას;

  • ადგილობრივი ინოვაციური და/ან ტექნოლოგიური პოტენციალისა და ეკოსისტემის გაძლიერებას;

პროტოტიპის გრანტით ფინანსდება კომერციალიზაციის პოტენციალის მქონე ინოვაციური პროდუქტის/სერვისის პროტოტიპის შექმნა, უკვე არსებული პროტოტიპის ტესტირება, დახვეწა ან/და გაუმჯობესება.

პროტოტიპი არის პროდუქტის პირველადი/ადრეული ნიმუში, რომელიც შექმნილია პროდუქტის კონცეფციის, ფუნქციური შესაძლებლობების გამოსაცდელად.

პროტოტიპირების მიმართულებით მცირე გრანტის საგრანტო პროექტი ფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

ა) პროექტის ინოვაციურობა;

ბ) პროექტის კომერციალიზაციის პოტენციალი;

გ) პროტოტიპის გამართული გეგმა/ნახაზი;

დ) საგრანტო პროექტის განმახორციელებელი ინდივიდის/გუნდის კომპეტენცია, გამოცდილება და მოტივაცია.

საგრანტო პროგრამის ფარგლებში ფუნდამენტური კვლევის პროექტები, ასევე პროდუქტის წარმოებასთან დაკავშირებული საპროექტო წინადადებები არ დაფინანსდება.

საგრანტო დაფინანსების მოსაპოვებლად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია წლის ნებისმიერი დროის მონაკვეთში.

საგრანტო განაცხადების მიღებიდან თვის ვადაში სააგენტო იღებს გადაწყვეტილებას.

საგრანტო დაფინანსების ადმინისტრირებას, დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევას და დაფინანსებული პროექტების მონიტორინგს ახორციელებს სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო.

პროექტის დაფინანსების შემთხვევაში, სააგენტო გრანტის მიმღებს ავანსის სახით ურიცხავს პროექტის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხის 95 პროცენტს. დარჩენილი 5 პროცენტის გადარიცხვა მოხდება გრანტის მიმღების მიერ წარმოდგენილი ფინანსური და პროგრამული ანგარიშების შემოწმების შემდეგ, დადებითი დასკვნის შემთხვევაში.

გთხოვთ, განაცხადის შევსებამდე გაეცნოთ „სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს 2020 წლის 16 მარტის N16 ბრძანებით დამტკიცებულ მცირე გრანტის გაცემის წესს“ და საგრანტო პროგრამის პირობებს, ასევე პორტალის სახელმძღვანელოს, რომელიც განთავსებულია მოცემულ ვებ გვერდზე.

განთ. 25 მაისი 15:37

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი

ID 1235

"ქალთა ფონდი საქართველოში" აცხადებს საგრანტო კონკურსს "ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვა", რომლის ფინანსური მხარდამჭერია სექსუალური განათლების შვედური ასოციაცია RFSU.

საგრანტო კონკურსი მიზნად ისახავს ისეთი ინიციატივების მხარდაჭერას, რომელიც მიმართულია ქალთა გაძლიერებაზე, მათი ცოდნისა და უნარების ამაღლებაზე სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხებზე, ამ საკითხების მიმართ არსებული პოლიტიკის, პრაქტიკების, შეხედულებებისა და დამოკიდებულებების შეცვლაზე, აგრეთვე, სექსუალურ უფლებებზე მომუშავე ქალი უფლებადამცველების ქსელური მუშაობის გაძლიერებასა და დაცვაზე.

ქალთა ფონდი მიესალმება სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტირებულ ინიციატივებს სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების ჭრილში*.

ქალთა ფონდი პრიორიტეტს მიანიჭებს რეგიონში მოქმედი ორგანიზაციების ინიციატივებს.

საგრანტო თანხა შეადგენს 30 000 ლარს. პროექტების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 თვეს.

კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვწეროთ ფონდის ელფოსტისა და სოციალური ქსელების მისამართებზე.

განსახილველი პროექტების წარდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 15 ივნისი. საბოლოო გადაწყვეტილება დაფინანსების შესახებ ცნობილი გახდება 2020 წლის ივნისის ბოლოს.

საპროექტო განაცხადები შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ელ.ფოსტით, შემდეგ მისამართზე: [email protected]

განთ. 22 მაისი 12:08

ბოლო ვადა 15 ივნისი 00:00

100000 ლარი

საგრანტო კონკურსი - ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციის მიმართულებით საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერება

ID 1227

საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD) ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით 2020 წლის აპრილიდან ახორციელებს ოთხწლიან პროგრამას - ‘‘ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციის მიმართულებით საქართველოს შესაძლებლობების
გაძლიერება’’.  ამ მიზნით GCSD აცხადებს 100 000 ლარამდე საგრანტო კონკურსს.

საგრანტო კონკურსის ზოგადი მიზანია ეროვნული ინტეგრაციის მხარდაჭერა, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში სამოქალაქო ჩართულობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის გაძლიერება. 

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტირირებულ არასამეწარმეო არაკომერციულ იურიდიულ პირებს, რომლებსაც აქვთ მინიმუმ სამ წლიანი ოპერირების გამოცდილება, ასევე საქართველოში ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. 

მოთხოვნილი დოკუმენტები და საგრანტო განაცხადთან დაკავშირებული კითხვები გამოგზავნეთ შემდეგ ელ-ფოსტის მისამართზე: [email protected] მეილის სათაურში მიუთითეთ - განაცხადების მოთხოვნის ფორმა # 20-001. 

საგრანტო კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად GCSD-ი გამართავს საკონსულტაციო შეხვედრას: პარასკევს, 15 მაისს, 13:00 საათზე, Zoom-ის ონლაინ პლატფორმის საშუალებით. რეგისტრაციისთვის გთხოვთ მოგვწეროთ ზემოთ მითითებულ ელ-ფოსტაზე. 

საგრანტო განაცხადთან დაკავშირებული კითხვების გამოგზავნის ბოლო ვადაა 14 მაისი. 

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 31 მაისი, 2020 წელი (18:00 საათამდე).

განთ. 4 მაისი 16:20

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00

საგრანტო კონკურსი - თანასწორი, ინკლუზიური და უსაფრთხო სამუშაო საქართველოში

ID 1196

ქალთა ფონდი საქართველოში იწყებს ახალ, ორწლიან პროექტს „თანასწორი, ინკლუზიური და უსაფრთხო სამუშაო საქართველოში“.

პროექტი მიზნად ისახავს გენდერული თანასწორობის საკითხების ადვოკატირებას ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე - სამუშაო ადგილებზე გენდერული დისკრიმინაციის აღმოფხვრისათვის, თანაბარი ანაზღაურებისათვის, უსაფრთხო და ჯანმრთელი სამუშაო პირობების შესაქმნელად.

პირველ ეტაპზე, ფონდი ჩაატარებს ტრენერთა ტრენინგს, რომელიც ადგილობრივ ექსპერტებს გადაამზადებს ქალთა უფლებებსა და შრომით უფლებებზე.

პროექტი დაფინანსებულია ევროკომისიის მიერ (ევროპული ინსტრუმენტი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისთვის საქართველოში) და განხორციელდება პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად - WECF Georgia, ქვემო ქართლის მედია, ორგანიზაცია უფლებებისა და განათლებისათვის.

განთ. 11 მარტი 16:06

ბოლო ვადა 13 თებერვალი 2022 00:00

საგრანტო კონკურსი სასათბურე მეურნეობების მხარდასაჭერად

ID 1191

USAID-ის პროექტი "ზრდა საქართველოში", რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს ინთერნეიშენალი", აცხადებს საგრანტო კონკურსს ბოსტნეულის, კენკრისა და მწვანილის სასათბურე წარმოების განვითარების მიზნით ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, სამეგრელო ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის რეგიონების სამიზნე თემებში. (იხილეთ დანართი ბ - პროექტი ზრდა-ს სამიზნე თემების/სოფლების ჩამონათვალი).

პროექტი ითვალისწინებს სასათბურე მეურნეობების მოწყობას (2000 კვ.მ-მდე) თანადაფინანსების პრინციპით, ჯამში არაუმეტეს 24, 600 კვ.მ-ისა. საგრანტო პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აღნიშნული რეგიონების სამიზნე თემებში მცხოვრებ ფერმერებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან ინდ. მეწარმედ, ან გამონაკლის შემთხვევაში აქვთ საგადასახადო რეგისტრაციის ნომერი, როგორც ფიზიკურ პირს, თუ მათი წლიური შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს. გრანტი გაიცემა აგრეთვე მცირე და საშუალო საწარმოებზე, რომელთაც აქვთ სურვილი გააფართოვონ/განაახლონ არსებული სასათბურე მეურნეობა ან მოაწყონ სრულიად ახალი სასათბურე მეურნეობა და სათბურის მოწყობაში მიიღონ ფინანსური და არა ფინანსური (მუშა ხელი) თანამონაწილეობა. (თანამონაწილეობის ფორმატზე იხილეთ დეტალები ქემოთ). გრანტები გაიცემა და განხორციელდება USAID-ის და აშშ მთავრობის იმ რეგულაციების დაცვით, რომლებიც გამოიყენება გრანტების, კონტრაქტების დროს, ზრდა პროექტის საგრანტო პროგრამის მართვის პოლიტიკის შესაბამისად.

განაცხადში აუცილებლად უნდა მიეთითოს მოთხოვნის # 093-2005-010-S-2019.

განაცხადები წარდგენილ უნდა იქნას არაუგვიანეს 2020 წლის 30 სექტემბრისა (18:00 სთ). დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ ამოიწურება კონკრეტული საგრანტო კონკურსისათვის გამოყოფილი თანხა, "ზრდა" აღარ დააფინანსებს განაცხადებს, შესაბამისად განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადის თარიღიც შეიცვლება.

ყველა სხვა საჭირო ინფორმაცია იხილეთ დანართში.

სატელეფონო ზარები არ მიიღება.

განთ. 4 მარტი 11:29

ბოლო ვადა 30 სექტემბერი 00:00

სლოვაკეთის რესპუბლის საელჩოს მცირე საგრანტო კონკურსი

ID 1189

სლოვაკეთის რესპუბლიკის საელჩო თბილისში აცხადებს მცირე საგრანტო კონკურსს.

პროექტები უნდა ეხებოდეს ჯანდაცვის, მმართველობის და სამოქალაქო საზოგადოების, საკვების და სოფლის მეურნეობის უსაფრთხოების, ინფრასტრუქტური და ბუნებრივი რესურსების მდგრაგი გამოყენების, ბიზნეს გარემოს მხარდაჭერას.

საპროექტო განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 31 მაისი.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

 

განთ. 4 მარტი 11:18

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00