ფილტრი

ვაკანსიები

ტრენინგი სამედიცინო პერსონალისთვის

ID 63999

ტრენინგი სამედიცინო პერსონალისთვის

არასამთავრობო ორგანიზაცია "თანასწორობის მოძრაობა" მართავს ტრენინგს სამედიცინო პერსონალისთვის ლგბტ ადამიანებისთვის ინკლუზიური სამედიცინო სერვისების გასაუმჯობესებლად.

პერიოდი: 31 იანვარი, 1-2 თებერვალი;

საკითხები: ინკლუზიური მომსახურებითა და ზრუნვით ლგბტ ადამიანების მხარდაჭერა;

ადგილი: ყაზბეგი ან თელავი

კონკრეტული მომსახურებების გაწევისას ჯანდაცვის სპეციალისტებსა და ექიმებთან სენსიტიური ინფორმაციის განდობისას, შესაძლოა, ადამიანებმა თავი უხერხულად იგრძნონ. ჯანდაცვის ყველა სპეციალისტისთვის მნიშვნელოვანი მიზანი უნდა იყოს ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც მსგავს პირად საკითხებზე საუბარი პაციენტისთვის კომფორტული იქნება.

"თანასწორობის მოძრაობა" მართავს ტრენინგს, მიზნით, რომ დაეხმაროს ჯანდაცვის სპეციალისტებს მხარდამჭერი, ინკლუზიური და პატივისცემაზე დაფუძნებული გარემოს შექმნაში ყველა კლიენტისთვის, კონკრეტულად, ლგბტ ადამიანებისთვის.

გთხოვთ, შეავსეთ ქვემოთ მითითებული სარეგისტრაციო ბმული არაუგვიანეს 24 იანვრისაhttps://forms.gle/HGybz241R5WJXPNo6

ყველა ხარჯი უზრუნველყოფილია თანასწორობის მოძრაობის მიერ.

თანასწორობის მოძრაობა წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც მიზნად ისახავს ლგბტქი ადამიანებისთვის თანაბარი უფლებებისა და შესაძლებლობების შექმნასა და მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად ორგანიზაცია მუშაობს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე, ლგბტქი თემის გაძლიერებასა და მისი უფლებების ადვოკატირებაზე.

განთ. 21 იანვარი 17:43

ბოლო ვადა 21 თებერვალი 00:00

360 ლარი

პროექტების მართვის ტრენინგი

ID 63981

კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრი (CUTC) გთავაზობთ პროექტების მართვის ტრენინგს

ტრენინგის მიზანი: პროექტების მენეჯმენტის თეორიული და პრაქტიკული საკითხების შესახებ თეორიული ცოდნის მიწოდება და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება.

კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს, კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) სერტიფიკატს.

ტრენინგის თემატიკა:

ტრეინინგ კურსი აგებულია საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით: PMBOK 5th და PMBOK 6th, Project Management Body of Knowledge, by Project Management Institute (PMI); Standard of European Commission on Project Management PM2.
ტრენინგის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია MS Project საბაზისო ელემენტების გაცნობა და სწავლება.

** შესავალი პროექტის მენეჯმენტში
** სტეიკჰოლდერები და ინიცირება
** პროექტის მასშტაბის მენეჯმენტი და WBS შედგენა
** პროექტის განრიგის შედგენა
** პროექტის რესურსების განსაზღვრა და ხარჯების მენეჯმენტი
** პროექტის ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
** პროექტის რისკის მენეჯმენტი
** პროექტის მონიტორინგი და კონტროლი
** პროექტის კომუნიკაციის მენეჯმენტი
** პროექტის შესყიდვები და მოლაპარაკებების წარმოება
** ცვლილებების მართვა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი
** MS Project - ინტერფეისი და ძირითადი გეგმების შედგენა

ტრენერი: ნინო გორგაძე, PMP. მენეჯმენტის ცენტრის ხელმძღვანელი

ტრენინგის განრიგი:

** ტრენინგის დაწყების თარიღი: 30 იანვარი
** ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3 კვირა
** ჩატარების დღე: სამშაბათი და პარასკევი
** ჩატარების დრო: 19:00-22:00 (3 საათი)

კურსის საფასური და რეგისტრაცია:

ღირებულება: 360 ლარი
გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია
ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, მის დაწყებამდე მინიმუმ 5 დღით ადრე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

თამარ გოგალაძე
ტრენინგ ცენტრის მენეჯერი
მობ.: 555503350
ტელ.: 2377777 (173)
e-mail.: [email protected]

განთ. 21 იანვარი 14:05

ბოლო ვადა 20 თებერვალი 00:00

ტრენინგი - შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან

ID 63888

ევროპის აკადემიური ცენტრი გიწვევთ სამდღიან ტრენინგზე: შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან.

ტრენინგი "შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან" განკუთვნილია სპეციალურად ბუღალტრებისთვის, დირექტორებისა და გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირებისთვის.

ტრენინგი გაიმართება 27-29-31 იანვარს, ევროპული ცენტრის თბილისის ოფისში.
ტრენინგი გულისხმობს 9 საათს, რომელიც გადანაწილებულია სამ დღეზე.
ღირებულება: 100 ლარი

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა https://forms.gle/5qmABo55k8GuAm3cA

ადგილები შეზღუდულია!

ტრენინგის განმავლობაში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

** ხელფასის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან (საპენსიო შენატანების გათვალისწინებით)
** დაქირავებულის მიერ პირადი სარგებლობისთვის გამოყენებული დამქირავებლის ავტომობილის აღრიცხვისა და საგადასახდო ორგანოსთვის ასეთი ავტომობილის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესი.
** საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ ფიზიკურ პირზე გაცემული მომსახურების ანაზღაურების დაბეგვრა.
** ფიზიკურ პირზე უსასყიდლოდ გადაცემული ქონების ღირებულების დაბეგვრა.
** დივიდენდის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან.
** პროცენტის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან.
** როიალტის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან.
** სსზ-ის ტერიტორიაზე სავაჭრო ობიექტის ან/და სავაჭრო ადგილის დამქირავებელი პირის შემოსავლის დაბეგვრა.
** ტურისტული საწარმოს მიერ სასტუმროს აქტივების/მათი ნაწილის მესაკუთრე ფიზიკური პირის შემოსავლის დაბეგვრა.
** ცალკეული საქონლის მიმწოდებელი ფიზიკური პირის შემოსავლის დაბეგვრა.
** არარეზიდენტის შემოსავლის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან.
** საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი.
** გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციის შევსება.
** ინფორმაცია საანგარიშო თვის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ
** გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციაში და განაცემთა შესახებ ინფორმაციაში 2020 წლის 1 იანვრიდან დაგეგმილი ცვლილებები.

თეორიული მასალის გადაცემა სხვადასხვა პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე, ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობა.

ტრენინგის მიზნები:

გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია შეასრულოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები. საგადასახადო კანონმდებლობით რიგი შემოსავლები იბეგრება გადახდის წყაროსთან და მის დაბეგვრას და ბიუჯეტში თანხის გადახდას ახორციელებს საგადასახადო აგენტი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების ფარგლებში. შესაბამისად გადასახადის გადამხდელისთვის მნიშვნელოვანია ჰქონდეს ინფორმაცია, თუ რა შემთხვევებში ეკისრება მას საგადასახდო აგენტის ფუნქცია და როგორ უნდა შეასრულოს მან ეს ვალდებულება.

ტრენინგის დასრულების შემდგომ გადმოგეცემათ ორენოვანი სერტიფიკატი

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა https://forms.gle/5qmABo55k8GuAm3cA

დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით:

თბილისი, კოსტავას 67
ტელ: (+995 32) 2 238 234, 514 413 413, 599 334 700
ვებ-გვერდი: http://www.pdcgeo.ge/
ელ-ფოსტა: [email protected]

განთ. 16 იანვარი 11:54

ბოლო ვადა 15 თებერვალი 00:00