ფილტრი

ვაკანსიები

111 ლარი

კულინარიის შემსწავლელი კურსი სტაჟრებით და დასაქმებით. კურსის კოორდიანტორია მანუელ ბანდერა.

ID 59332

კულინარიის შემსწავლელი კურსი სტაჟირებით

თანამედროვე კულინარია,კვების ტექნოლოგიები.

კურსის კოორდინატორია მანუელ ფაუნდეს ბარანდა.
ბი დი სი აკადემია გთავაზობთ ყველაზე პრესტიჟულ და მოთხოვნადი სპეციალობის შესწავლას როგორიც არისთანამედროვე კულინარია, კვების ტექნოლოგიები .

კურსის კოორდინატორია მანუელ ფაუნდეს ბარანდა.

კურსი გათვლილია მათთვის ვისაც სურვილი აქვს პროფესიონალურ დონეზე შეისწავლოს მზარეულის პროფესია. კურსი მოიცავს როგორც ადგილობრივ ასევე უცხოურ სამზარეულოს სამზარეულოს სტრუქტურას, კერძების მომზადებას, ჰიგიენურ ნორმებს და ა.შ

კვების ობიექტების სახეები და კლასიფიკაცია;

კერზების მომზადების ტექნოლოგიური ჯაჭვი.

პროდუქტების შენახვის და დამუშავების წესები.

სამზარეულოს ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები;

სამუშაო იარაღებისა და თანამედროვე მანქანა-დანადგარების შერჩევა, მომზადება, გამოყენება, მოვლა და უსაფრთხოება.

კერძების მომზადების ტექნოლოგიური ჯაჭვი და პროდუქტების მიღების და შენახვის წესები , სტანდარტები, მარკირება, სანიტარული და უსფრთხოების ნორმების დაცვა სამზარეულოში. 

საკვები პროდუქტების სახეები, შემადგენლობა;

საკვები პროდუქტების პირველადი დამუშავება (გაწმენდა, გარეცხვა, დადაფასოება), მათი შენახვის წესები. 

შენახვის პირობები.

სანელებლები და მათი კლასიფიკაცია (ქვეყნების მიხედვით);

ქართული სამზარეულოს ისტორია, წარმოშობა, სხვა ქვეყნის სამზარეულოების გავლენები და რეგიონალური თავისებურებები;

რეგიონული სამზარეულოები და მათი სპეციფიკა;

ქართული სამზარეულოს ცივი დ აცხელი კერძების მომზადება მზა რეცეპტური სა და ტექნოლოგიური ბარათის საფუძველზე: მსოფლიო კულინარიული ხელოვნების საფუძვლები და მათი თავისებურებები.

მსოფლიო სამზარეულოს მარტივი სტრუქტურის კერძების რეცეპტურის საფუძველზე მომზადება.

კერძის თვით ღირებულების გამოთვლა.

სხვა და სხვა კვების ობიექტების კლასიფიკაცია;

გაიცემა განვლილი კურსის დამადასტრებელი სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.

სრული კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები გაივლიან სტაჟირებას ქალაქის ყველაზე პრესტიჟულ რესტორნებში,

წარმატებული მსმენელები დასაქმდებიან.

მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.

ტრეინინგი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობას.

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელები უზრუნველყოფილი იქნებიან პრაქტიკებით რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით.

დაგვიკავშირდით:

მის:აღმაშენებლის 172
ტელ: 251-47-30/593 000 684/5(93) 25-25-08 e-mail: [email protected]
www.bdc-center.

 

განთ. 9 მარტი 12:56

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

111 ლარი

საბუღალტრო, საგადასახადო საქმე + Oris-ის კურსი.

ID 59330

 

საბუღალტრო, საგადასახადო საქმე + Oris-ის კურსი მოიცავს ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესწავლას. 

ყურადღება გამახვილდება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით წარმოებულ სამეურნეო ოპერაციებზე, საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად კორექტირებაზე.

პირველი დონე 1.

ბუღალტერია: მიზნები, საჭიროება, დანიშნულება, აუცილებლობა, პრინციპები, მოთხოვნები; 2. ბუღალტერიის სპეციფიკა დარგების მიხედვით; 3. საბუღალტრო დოკუმენტები: სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერები, ელ.ზედნადები, ანგარიშ-ფაქტურა, ინვოისი, ხელშეკრულება, მიღება -ჩაბარების აქტი, საბანკო ამონაწერი, ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები; 4. საგადასახადო კანონმდებლობის გაცნობა, საქართველოში მოქმედი გადასახადები; 5. საცდელი ბალანსი: აქტივები, ვალდებულებები, კაპიტალი, ბალანსისი ფორმულა, დებიტორებისა და კრედიტორების ცნება, საცდელი ბალანსისი შედგენის წესი (ამოცანები); 6. ბუღალტრული ანგარიშები და ანგარიშზე მუშაობის მექანიზმი: ბუღალტრული ანგარიშის გახსნა, ანგარიშების აქტიური-პასიურობის დადგენა-გამოცნობა, საბალანსე და არასაბალანსე ანგარიშები, ბრუნვებისა და ნაშთების გამოყვანა, ანგარიშის დახურვა (მოცანები) ანგარიშთა გეგმა; 7. ბუღალტრული გატარებები: სამეურნეო ოპერაციის შინაარსის გაშიფვრა, მარტივი და რთული გატარებები, ბუღალტრული გატარების წაკითხვა (ამოცანები); 8. საბოლოო ბალანსის შედგენა: საბოლოო ბალანისის შედგენის თამიმდევრობა (ამოცანები); 9. საშემოსავლო გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (მოცანები); 10. მოგების გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (ამოცანები); 11. დღგ: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, სავალდებულო და ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია, საგადასახადო შეღავათი, დღგ-ს გაანგარიშება (ამოცანები); 12. ქონების გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (ამოცანები); 13. მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესისი რეგისტრაცია; 14. საბუღალტრო დოკუმენტებთან მუშაობა: დიკუმენტების აწყობა-დალაგება თარიღებისა და სხვა ნიშნების მიხედვით, ყოველთვიური დაკუმენტების დალაგება და მემორიალური ორდერის დადება; 15. RS.GE. ელ. ზედნადების შევსება, გაგზავნა, დადასტურება ან უარყოფა, საიტიდან დოკუმენტების ამობეჭდვა; 16. ORIS: პროგრამის ინსტალაცია-დეინსტალაცია, ახალი ორგანიზაციის შექმნა, ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები, ბუღალტრული გატარებები, სამეურნოე ოპერაციები, მონაცემთა ასლების აღება, პროგრამის გადატანა სხვა კომპიუტერზე და ა.შ;. 

მეორე დონე 1.

ფულადი საშუალებების აღრიცხვა: სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა, ბანკის ოპერაციების აღრიცხვა; 2. სასაქონლო-მატერიალური მარაგების აღრიცხვა: LIFO, FIFO საშუალო შეწონლის მეთოდები; 3. მოთხოვნების (დებიტორების) აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო 4.ვალდებულებების (კრედიტორების) აღრიცხვა (სესხების გარდა) ((პრაქტიკული სამუშაო); 5. შემოსავლების აღრიცხვა (მოცანები) შემოსავლების სახეები, ხელფასისი სახით მიღებული შემოსავლები, ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები; 6. ხარჯების აღრიცხვა ((პრაქტიკული სამუშაო): ხარჯების დალაგება რეალური საქმიანობიდან გამომდინარე და საგადასახადო კოდექსისი მიხედვით; 7. დღგ-ს აღრიცხვა; 8. საშემოსავლო გადასახადის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 9. მოგების გადასახადის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 10.შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის მეთოდები: საკასო მეთოდი, დარიცხვის მეთოდი; 11.ბუღალტერიის აწყობა-დალაგება: ახლად შექმნილ სუბიექტებში, უკვე არსებულ სუბიექტებში; 12.თვითღირებულების გაანგარიშება და კალკულაცია (პრაქტიკული სამუშაო ); 13. შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის მეთოდები: საკასო მეთოდი, დარიცხვის მეთოდი; 14. სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 15. ხელფასის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 16. RS.GE. გადასახადების დეკლარირება; 17. ბიუჯეტირება; 18.ORIS: პროგრამის ინსტალაცია-დეინსტალაცია, ახალი ორგანიზაციის შექმნა, ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები, ბუღალტრული გატარებები, სამეურნოე ოპერაციები, მონაცემთა ასლების აღება, პროგრამის გადატანა სხვა კომპიუტერზე და ა.შ;. კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა სტაჟირება გაიაროს საბუღალტრო ორგანიზაციაში სადაც სტაჯირების პროგრამა ორიენტირებულია პრაქტიკული უნარ–ჩვევების სწავლებაზე. წარმოების, ვაჭრობის, მიწოდების, და მომსახურების საწარმოთა ფინანსური აღრიცხვის საფუძველზე. გაიცემა სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.წარმატებულ მსმენლი შესძლებელია დასაქმდეს. 

,,ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი’’კორპორაციულ კლიენტებს ვთავაზობთ მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში (დროის დაზოგვის მიზნით) თქვენთვის სასურველ საათებში.

მის:აღმაშენებლის 172
ტელ: 251-47-30/593 000 684/5(93) 25-25-08 e-mail: [email protected]

განთ. 9 მარტი 12:55

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

ბანკის მოლარე-ოპერატორის მოსამზადებელი კურსი

ID 59258

"ბიზნეს აკადემია" აცხადებს მსმენელების მიღებას ბანკის მოლარე-ოპერატორის პოზიციისთვის მოსამზადებელ კურსზე სტაჟირებით. 

მომზადება მიმდინარეობს "ვითიბი ბანკის", "თიბისი ბანკის", "ბაზისბანკის" და "საქართველოს ბანკის" მიერ გამოცხადებული ვაკანსიების სტანდარტების დაცვით.

მოსამზადებელ კურსი არის იმ პირებისთვის, ვინც საბანკო სექტორში გეგმავს მუშაობის დაწყებას. ნებისმიერი განათლების მქონე პირს შეუძლია გაიაროს გადამზადება და დასაქმდეს კომერციულ ბანკში დამწყები პირისთვის განკუთვნილ პოზიციებზე.

მხოლოდ "ბიზნეს აკადემიაში" შემოტანილია კერძოდ "ვითიბი ბანკის", "თიბისი ბანკის", "ბაზისბანკის" და სხვა ბანკების სამუშაო საბანკო პროგრამა ALTA ( software) B 6.

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს თავისუფლად შეუძლიათ იმუშაონ კომერციულ ბანკებში შემდეგ პოზიციებზე: 

 • მოლარე
 • მოლარე-ოპერატორი
 • უნივერსალური მოლარე-ოპერატორი
 • ადმინისტრატორი
 •  ოლ-ცენტრის ოპერატორი
 • Express მოლარე-ოპერატორი მოსამზადებელი კურსის თითოეული ლექცია შედგება ორი ნაწილისაგან.

I ლექცია - კომერციული ბანკებიდან შემოტანილი სასწავლო მასალისგან
II ლექცია- პრაქტიკა-საბანკო პროგრამა ALTA ( software) B 6-ში მუშაობა. ALTA ( software) B 6-ში სამუშაო მასალებიც შემოტანილია კომერციული ბანკებიდან.

ბანკის უნივერსალური მოლარე-ოპერატორის პოზიციისთვის მოსამზადებელი პროგრამის მოკლე მიმოხილვა:

 • სალარო /საოპერაციო დღის გახსნა
 • ფიზიკური პირების მომსახურება
 • ყველა საბანკო ანგარიში: მიმდინარეო, მულტისავალუტო/საბარათე ანგარიშების გახსნა, სერვისების ჩართვა და საბანკო ოპერაციების შესრულება
 • ანგარიშებზე ოპერაციების წარმოება
 • შეგროვების ოპერაციები ანგარიშებზე
 • საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო თანხების გადარიცხვები
 • იურიდიული პირის ანგარიშების გახსნა
 • იურიდიული პირების ანგარიშებზე ნაღდი და უნაღდო ოპერაციები
 • საფულე ჩეკის წიგნაკების გაცემა-რეგისტრაცია
 • საფულე ჩეკის წიგნაკით თანხების გაცემა
 • საანაბრე ანგარიშების გახსნა , კონკრეტული მიზნობრიობის მქონე ანგარიშები
 • ფასიანი ქაღალდები
 • საბანკო გადარიცხვები ქვეყნის შიგნით.
 • გადარიცხვები ქვეყნის გარეთ
 • 55 დღიანი საკრედიტო ბარათზე ლიმიტის განსაზღვრა/დამტკიცება/გაცემა
 • 55 დღიანი საკრედიტო ბარათის %-ის დათვლა.
 • საბუთების ფორმირება
 • დებეტური მემორიალური ორდერით , კლიენტის ანგარიშიდან საკომისიოების ჩამოჭრა
 • დიჯიპასის საკომისიო/გატარება
 • ბიზნეს ბარათის საკომისიო/ გატარება
 • ყველა საბანკო ტრანზაქცია, რომელიც ბანკის ფიზიკური თუ იურიდიული პირის ოპერატორის ფუნქცია-მოვალეობაა


მოსამზადებელი კურსის ხანგრძლივობაა ერთი თვე 
მოსამზადებელი ლექციები ჩატარდება კვირაში 4 -ჯერ (ერთ შეხვედრაზე ორი ლექცია-თეორია-პრაქტიკა) 
ლექციის ხანგრძლივობა-2 სთ
I საათი - თეორია, II საათი -პრაქტიკა ALTA ( software) B 6

კურსის ღირებულება: 295 ლარი. 

ჯგუფში მსმენელების რაოდენობა - 4 მსმენელი
თანხის გადახდა II ლექციისთვის (სრულად)

ინდივიდუალური მეცადინეობა: 590 ლარი

კურსზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს: 

ნაკადი 1 - 11:30
ნაკადი 2 - 13:30 

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა: 

 • ორენოვანი სერტიფიკატი 
 • ცნობა სტაჟირების გავლის შესახებ. 
 • რეკომენდაცია ბანკში წარსადგენად 
 • ასევე, სარეკომენდაციო წერილთან ერთად, მსმენელის რეზიუმე სხვადასხვა პოზიციებზე განსახილველად გაიგზავნება კომერციულ ბანკებში


კურსზე რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს.

კურსზე რეგისტრაციისთვის გამოაგზავნეთ რეზიუმე ელ.ფოსტაზე: [email protected], დასახელებაში მიუთითეთ "ბანკის მოლარე-ოპერატორი და ნაკადი N"

დატეგისტრირებული მსმენელი მიიღებს 24 სთ-ში ელ. შეტყობინებას. კურსის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე SMS შეტყობინებას.

კურსის დაწყების თარიღი იხ. ჩვენს facebook-ის გვერდზე: https://www.facebook.com/biznesakademia 

"ბიზნეს სკოლა და აკადემია"
საკონტაქტო ტელეფონი: +995 598 77 85 82 / 597 70 78 58
მისამართი: მარჯანიშვილის 21, მე-4 სართული, #15

განთ. 7 მარტი 16:51

ბოლო ვადა 6 აპრილი 00:00

საზაფხულო სკოლა მიგრაციის საკითხებზე

ID 59250

"მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი" (ICMPD) მეექვსედ უკეთებს ორგანიზებას საერთაშორისო საზაფხულო სკოლას მიგრაციის საკითხებზე. საზაფხულო სკოლა ICMPD-ის ეგიდით მიმდინარე სამი პროექტის - MOBILAZE, ENIGMMA 2-ისა და პრაღის პროცესი: დიალოგი, ანალიზი და სწავლება მოქმედებაში - ერთობლივი ინიციატივაა.

"საზაფხულო სკოლა მიგრაციის საკითხებზე" ორგანიზებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სამი პროექტის ფარგლებში. კერძოდ, ესენია: პროექტი "აზერბაიჯანთან მობილური პარტნიორობის დანერგვის მხარდაჭერა" (MOBILAZE), პროექტი "მიგრაციის მდგრადი მართვა საქართველოში" (ENIGMMA 2) და "პრაღის პროცესის: დიალოგი, ანალიზი და სწავლება მოქმედებაში" (PP DATA) ინიციატივა - პროექტ მობილური პარტნიორობის პროგრამა II-ის C მიმართულება. ყველა აღნიშნულ პროგრამას "მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი" (ICMPD) ახორციელებს. საზაფხულო სკოლა მოეწყობა საქართველოში 2019 წლის 30 ივნისიდან 6 ივლისის ჩათვლით.

საერთაშორის აკადემიური ექსპერტები, რომლებიც საზაფხულო სკოლის სტუდენტებს ლექტორობასა და მენტორობას გაუწევენ, წარმოადგენენ  ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიგრაციული ობსერვატორიას, სასექსის უნივერსიტეტს, სორბონის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლას, დუნაის კრემსის, ამსტერდამის, ლეიდენის უნივერსიტეტებს, მაასტრიხტის უნივერსიტეტის მართვის უმაღლეს სკოლას და თავად "მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრს" (ICMPD). სწავლებისას ისინი ძირითადად შემდეგ თემებს შეეხებიან: მიგრაციის შესწავლის შესავალი, მიგრაცია და განვითარება, მიგრაცია და ეკონომიკა, მიგრანტთა აღქმა, სამიგრაციო კანონმდებლობა, ინფორმაცია მიგრაციის შესახებ და ა.შ. ერთკვირიანი საზაფხულო სკოლა მონაწილეებისთვის უზრუნველყოფს მულტიდისციპლინარულ და ინოვაციურ აკადემიურ და კვლევაზე ორიენტირებულ ლექციებს, სემინარებს, აგრეთვე, გააცნობს მათ  პროექტებს სამიგრაციო პოლიტიკისა და მიგრანტებთან დაკავშირებით არსებული სიტუაციის შესახებ ევროკავშირში, მის აღმოსავლეთ სამეზობლოში და მთელს მსოფლიოში. სწავლებასთან ერთად ჩატარდება კვლევები, პრაქტიკული მეცადინეობები და ინტერაქტიული დისკუსიები. საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია, საერთო ჯამში, 75 სტუდენტს, რომლებიც სწავლობენ მიგრაციის, ჟურნალისტიკის/მედია კვლევების, საერთაშორისო/საემიგრაციო კანონმდებლობის, ეკონომიკის, დემოგრაციის და/ან სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების განხრით. კურსი რეკომენდებულია იმ ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის, ვინც მიგრაციის საკითხებზე მუშაობენ.

დაშვებული არიან:

განაცხადების წარმოდგენა შეუძლიათ შემდეგი ქვეყნების მოქალაქეებს: სომხეთი, ალბანეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსი, ბოსნია და ჰერცოგოვინა, საქართველო, ყაზახეთი, კოსოვო*, ყირგიზეთი, მოლდოვა, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკა, რუსეთი, სერბეთი, ტაჯიკეთი, თურქეთი, თურქმენეთი, უკრაინა და უზბეკეთი.

ყველა სტუდენტი უზრუნველყოფილი იქნება უსასყიდლო კვებითა და საცხოვრებლით, სატრანსპორტო ხარჯები ორგანიზებული იქნება და დაიფარება პროექტების მიერ. საზაფხულო სკოლა მონაწილეებისთვის უფასოა.

მონაწილეთა შერჩევის პროცედურა 2019 წლის 30 აპრილამდე გაგრძელდება. მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან მოხდება დაკავშირება.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 31 მარტი.

განთ. 7 მარტი 15:26

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი

ID 59140

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე.

პროგრამა შემუშავებულია "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" კანონის მოთხოვნებისა და საერთაშორის სტანდარტების შესაბამისად. პროგრამა არის ორთვიანი და მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევ პრაქტიკულ კომპონენტებს, სულ - 130 საათს. პროგრამა აკრედიტებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.

პროგრამის მიზანი - შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადება და საჭირო კომპეტენციების განვითარება ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ეფექტური მართვისათვის, "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებული სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული სპეციალისტის ხარისხს მოიპოვებს და მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს. მსმენელი ასევე მიიღებს სახანძრო უსაფრთხოებისა და პირველადი გადაუდებელი დახმარების სერტიფიკატებს.

ტრენინგს გაუძღვებიან გამოცდილი ექსპერტები: ვიქტორ რუსეცკი, ოთარ ქარჩავა, შოთა ნიჟარაძე, რატი ცქიტიშვილი, გიორგი ლეიმანი, ვალერიან ორბელაძე, რატი დოლიძე, ალექსი ჭიჭინაძე.

პროგრამის თემატიკა:

** შესავალი შრომის უსაფრთხოების მართვის საკითხებში
** ეროვნული საკანონმდებლო რეგულაციები და შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტები შრომის უსაფრთხოების სფეროში
** საფრთხეების იდენტიფიცირება, რისკების შეფასება და მართვა, საკონტროლო ღონისძიებები საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების მიხედვით
** სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევისა და ინციდენტის მოკვლევა - აღრიცხვა, რეგისტრაცია, ანგარიშგება
** პროფესიული დაავადებები- პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების კლასიფიკაცია, აღრიცხვა, კონტროლი
** სახანძრო უსაფრთხოება
** ელექტრო უსაფრთხოება
** სიმაღლეზე მუშაობა
** ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებები
** შრომის ჰიგიენა: ქიმიური, ფიზიკური, ბიოლოგიური და ფსიქოსოციალური ფაქტორები
** ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაცია და უსაფრთხოების წესები
** პირველადი სამედიცინო დახმარება
** დახურულ სივრცეში მუშაობის უსაფრთხოება
** ამწის და ამწე მექანიზმის უსაფრთხოება
** გარემოს დაცვა
** სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის უსაფრთხოება
** ჩანგლიანი დამტვირთველის მუშაობის უსაფრთხოება

ტრენინგის განრიგი:

ტრენინგის დასაწყისი: 4 მარტი.
შემდეგი (III) ნაკადის დასაწყისი: 16 აპრილი.
ჩატარების დღე: სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი.
ჩატარების დრო: 18:30-22:00 (შაბათი 13:00-16:00)
ტრენინგის ღირებულება 1350 ლარი

ფასდაკლება:

** ერთი ორგანიზაციიდან 2 ან მეტი წარმომადგენლის დასწრების შემთხევაში მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება
** ასოციაციაში გაწევრიანებული ფიზიკური პირებისთვის, რომლებსაც 2017-2018 წლებში გავლილი აქვთ "შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა მომზადების კურსი" მოქმედებს 50 %-იანი ფასდაკლება. 

რეგისტრაციისათვის და სხვა დეტალური ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე: http://oshe.ge/trainings/15

დამატებითი ინფორმაცია:

შრომის უსაფრთხოების სფეროში 3 წლიანი და მეტი გამოცდილების შემთხვევაში, მსურველებს შეუძლიათ მხოლოდ გამოცდის ჩაბარება და სერტიფიკატის მიღება. გამოცდაზე გასვლის საფასური 250 ლარი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელფოსტა: [email protected] 
ტელ: 591 543846

განთ. 5 მარტი 14:17

ბოლო ვადა 27 მარტი 00:00

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი

ID 59138

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია ("OSHE GEORGIA") აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე ბათუმში.

პროგრამა შემუშავებულია "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" კანონის მოთხოვნებისა და საერთაშორის სტანდარტების შესაბამისად. პროგრამა არის თვენახევრიანი და მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევ პრაქტიკულ კომპონენტებს, სულ - 130 საათს. პროგრამა აკრედიტებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.

პროგრამის მიზანი - შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადება და საჭირო კომპეტენციების განვითარება ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ეფექტური მართვისათვის, "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებული სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული სპეციალისტის ხარისხს მოიპოვებს და მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს. მსმენელი ასევე მიიღებს სახანძრო უსაფრთხოებისა და პირველადი გადაუდებელი დახმარების სერტიფიკატებს.

ტრენინგს გაუძღვებიან გამოცდილი ექსპერტები: ვიქტორ რუსეცკი, ოთარ ქარჩავა, შოთა ნიჟარაძე, რატი ცქიტიშვილი, გიორგი ლეიმანი, ვალერიან ორბელაძე, რატი დოლიძე, ალექსი ჭიჭინაძე.

პროგრამის თემატიკა:

** შესავალი შრომის უსაფრთხოების მართვის საკითხებში
** ეროვნული საკანონმდებლო რეგულაციები და შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტები შრომის უსაფრთხოების სფეროში
** საფრთხეების იდენტიფიცირება, რისკების შეფასება და მართვა, საკონტროლო ღონისძიებები საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების მიხედვით
** სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევისა და ინციდენტის მოკვლევა - აღრიცხვა, რეგისტრაცია, ანგარიშგება
** პროფესიული დაავადებები- პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების კლასიფიკაცია, აღრიცხვა, კონტროლი
** სახანძრო უსაფრთხოება
** ელექტრო უსაფრთხოება
** სიმაღლეზე მუშაობა
** ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებები
** შრომის ჰიგიენა: ქიმიური, ფიზიკური, ბიოლოგიური და ფსიქოსოციალური ფაქტორები
** ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაცია და უსაფრთხოების წესები
** პირველადი სამედიცინო დახმარება
** დახურულ სივრცეში მუშაობის უსაფრთხოება
** ამწის და ამწე მექანიზმის უსაფრთხოება
** გარემოს დაცვა
** სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის უსაფრთხოება
** ჩანგლიანი დამტვირთველის მუშაობის უსაფრთხოება

ტრენინგის განრიგი 
ტრენინგის დასაწყისი 8 აპრილი.
ჩატარების დღე: ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი, კვირა.
ჩატარების დრო: 18:00-22:00 (შაბათი, კვირა 12:00-18:00)
ტრენინგის ღირებულება 1350 ლარი

ფასდაკლება:

** ერთი ორგანიზაციიდან 2 ან მეტი წარმომადგენლის დასწრების შემთხევაში მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება
** ასოციაციაში გაწევრიანებული ფიზიკური პირებისთვის, რომლებსაც 2017-2018 წლებში გავლილი აქვთ "შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა მომზადების კურსი" მოქმედებს 50 %-იანი ფასდაკლება. 

რეგისტრაციისათვის და სხვა დეტალური ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე: http://oshe.ge/trainings/14

დამატებითი ინფორმაცია:

შრომის უსაფრთხოების სფეროში 3 წლიანი და მეტი გამოცდილების შემთხვევაში, მსურველებს შეუძლიათ მხოლოდ გამოცდის ჩაბარება და სერტიფიკატის მიღება. გამოცდაზე გასვლის საფასური 250 ლარი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელფოსტა: [email protected] 
ტელ: 591 543846

განთ. 5 მარტი 14:09

ბოლო ვადა 28 მარტი 00:00

ტრენინგი - ბიზნესი როგორც მუნიციპალიტეტის განვითარების ინსტრუმენტი

ID 58553

ტრენინგი: "ბიზნესი როგორც მუნიციპალიტეტის განვითარების ინსტრუმენტი"

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, ბიზნესი, ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მამოძრავებელი ძალაა. არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ მის მიღმაც, ძლიერი თვითმმართველობები ერთმანეთს აქტიურ კონკურენციას უწევენ უნიკალური, ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს შესაქმნელად, რაც მდგრად ბიზნეს ინსტიტუციებს მოიზიდავს და განვითარებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. 

რამდენად მზადაა საქართველო? ფაქტია, მსგავს კონკურენციაში ჩასაბმელად თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა მიერ ცოდნის გაზიარებაა საჭირო. სწორედ ამიტომ, ნოუ ჰაუ ტრენინგ ცენტრმა ამ თემატიკის გარშემო მოამზადა პრაქტიკული ხასიათის ტრენინგი საჯარო მოხელეთათვის.

ტრენინგი მოიცავს საზღვარგარეთ აპრობირებულ და საქართველოში დანერგილ ცოდნას, თეორიულ და პრაქტიკულ რჩევებს შემდეგ საკითხებზე:

** ბიზნესის სახეები და მათი საჭიროებების კატეგორიზაცია;
** სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამები და ინსტრუმენტები;
** ინოვაციისა და ბიზნესის მხარდამჭერი ინფრასტრუქტურა; 
** მუნიციპალიტეტის ხელთ არსებული ბიზნესის ხელშემწყობი ბერკეტები;
** ინვესტორთა მომსახურება და სერვისები;
** სახელმწიფო შესყიდვებისა როლი ბიზნესის განვითარებაში;
** სახელმწიფო როგორც ბიზნეს პარტნიორი;
** წინააღმდეგობები და ცრურწმენები.

ტრენინგი განკუთვნილია მუნიციპალიტეტის, რეგიონულ და სახელმწიფო დონეზე ბიზნესის მხარდამჭერი პოლიტიკისა და ინსტრუმენტების საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვის.

ტრენინგს გაუძღვებიან პრაქტიკოსი სპეციალისტები:

ოთარ ანთია, MBA, PhD candidate - ის გახლავთ "აწარმოო საქართველოში" პროგრამის, მეწარმეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი. აქვს ბიზნეს საკითხებზე მუშაობის პრაქტიკოსი ტრენერის დივერსიფიცირებული გამოცდილება. მეტი ინფორმაცია იხილეთ: https://ge.linkedin.com/in/otar-antia-b0701128

დავით დარსაველიძე, PhD, MPA - ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტის საჯარო ადმინისტრირების მაგისტრი, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საკითხებზე მომუშავე პრაქტიკოსი ეკონომიკის დოქტორი და G*STEP-ის სერტიფიცირებული ტრენერი, ბიზნესის ხელშეწყობის საჯარო ინსტრუმენტების მკვლევარი საქართველოში და საზღვარგარეთ მუშაობის 10 წელზე მეტი გამოცდილებით. პროფესიული პორტფოლიო შეგიძლიათ იხილოთ მისამართზე: http://www.linkedin.com/in/darsavelidze

ტრენინგზე მოწვეულნი არიან გესტ სპიკერები: საფინანსო სექტორის, ინოვაციებისა და ბიზნესის ხელშემწყობი ტექნოლოგიების წამყვანი ბიზნეს ინსტიტუციებიდან.

ტრენინგის მსვლელობისას დიდი ყურადღება დაეთმობა პრაქტიკულ ქეისებს, რაც მაქსიმალურად აღქმადს და საინტერესოს ხდის ტრენინგს.

მონაწილეებს დამატებით გადაეცემათ სერტიფიკატი. კორპორატიული დაინტერესების შემთხვევაში შესაძლებელია თქვენს საჭიროებებზე მორგებული ინტენსიური ტრენინგის შემოთავაზება.

რეგისტრაცია: ელ-ფოსტით გამოგვიგზავნეთ თქვენი სახელი, გვარი, და წერილის სათაურში მიუთითეთ ტრენინგის დასახელება (ბიზნესი და მუნიციპალური განვითარების ინსტრუმენტი) მისამართზე: [email protected]

ტრენინგის ხანგრძლივობა და დრო: 3 შეხვედრა, 19:00 საათზე (საღამოს), კვირაში ორჯერ სამშაბათს და ხუთშაბათს. პირველი სესია ჩატარდება: 3 აპრილს.
ტრენინგის ადგილია: ნოუ ჰაუ ტრენინგ ცენტრი, გორგასლის 34

საფასური: 450 ლარი. შესაძლებელია კორპორატიული შეკვეთების მიღება.

თანხის გადახდა: 30 მარტამდე, შემდეგი საბანკო რეკვიზიტების გამოყენებით:
სს "საქართველოს ბანკი" - BAGAGE22
მიმღები: შპს ნოუ ჰაუ ტრენინგ ცენტრი - ს/კ 400133967
მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE73BG0000000518913800GEL

დეტალებზე კითხვებით: 

მოგვწერეთ: [email protected]-ზე
დაგვირეკეთ: 557 000 587-ზე
დაგვიმეგობრდით: http://www.facebook.com/khtc.ge-ზე

წარმატებებს გისურვებთ!

Know How Training Center - interest starting point

განთ. 19 თებერვალი 11:37

ბოლო ვადა 30 მარტი 00:00

450 ლარი

ბუღალტერიის კურსი. თეორია + ORIS + სტაჟირება

ID 58346

ბუღალტერიის კურსი. თეორი+ ORIS + სტაჟირება

 

ტრენინგ ცენტრი „ნიუ გენი“ გთავაზობთ ბუღალტერიის 3-თვიან კურსებს

პროგრამა ითვალისწინებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან. კურსი მოიცავს როგორც ბუღალტრულ აღწერას, ასევე საგადასახადო საქმის საკვანძო საკითხებს, გადასახადის სახეებს, ვადებს, დაანგარიშებას და დეკლარირებას ახალი ესტონური მოდელით.

 

კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს:  

 • ვინც იწყებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან
 • ვისაც გაქვთ გარკვეული შეხება ბუღალტერიასთან და გსურთ ცოდნის გაღრმავება

კურსის განმავლობაში მიიღებთ სასწავლო მასალებს.


კურსი შედგება 3 ეტაპისაგან:  

 • თეორიული ნაწილი
 • კომპიუტერული ბუღალტერიის პროგრამა ORIS
 • პრაქტიკული ნაწილი (სტაჟირება)

 

თეორიული ნაწილი მოიცავს: 

 • შესავალი: რა არის ბუღალტრული აღრიცხვა; ბასს; ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები
 • ანგარიშთა გეგმა
 • სალაროს ოპერაციები
 • ბანკის ოპერაციები
 • მოთხოვნების აღრიცხვა
 • სავაჭრო კრედიტორული ვალდებულებების აღრიცხვა
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა
 • სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა
 • სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა
 • უკანდაბრუნებული საქონლის აღრიცხვა
 • რეალიზაციისა და დღგ-ს კორექტირება
 • წარმოების პროცესის აღრიცხვა
 • პროდუქციის თვითღირებულების განსაზღვრა
 • კურსთაშორისი სხვაობები
 • საწესდებო კაპიტალის აღრიცხვა
 • შემოსვლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
 • ხელფასთან დაკავშირებული ოპერაციები
 • იჯარის აღრიცხვა
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიმოხილვა და ძირითადი ასპექტები
 • ფინანსური შედეგის (მოგება-ზარალის) გაანგარიშება
 • საცდელი ბალანსის შედგენა

 

კომპიუტერული ბუღალტერიის ORIS-ის კურსი მოიცავს:

 • ORIS-ის ინსტალაცია
 • ახალი ორგანიზაციის შექმნა
 • საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები
 • ანგარიშთა გეგმა და სასტარტო ნაშთების დასმა
 • საბუღალტრო გატარებები
 • დოკუმენტაციის შექმნა (სალაროს გასავლის ორდერი, სალაროს შემოსავლის ორდერი, საგადასახადო დავალება, სასაქონლო ზედნადები)
 • ხელფასის დაანგარიშება, ხელფასის დარიცხვის გატარებები
 • ძირითადი საშუალებების მიღება, სასტარტო ნაშთებში დასმა, ცვეთის დარიცხვა; პაკეტური კორექტირება
 • სამეურნეო ოპერაციები
 • მოგება-ზარალი
 • საცდელი ბალანსი
 • ასლის აღება/აღდგენა

 

პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი
პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი ითვალისწინებს კონკრეტული ორგანიზაციის დოკუმენტებთან მუშაობას, ბუღალტერიის წარმოებას შემდგომი ანგარიშების გადახურვითა და საგადასახადო დეკლარაციების შევსებით ელექტრონულად rs.ge-ზე. სტაჟირების გავლა შეუძლიათ პირებს, რომლებსაც აქვთ თეორიული განათლება ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებში და ფლობს ORIS-ის პროგრამას. ასევე დამწყებ ბუღალტრებს, ვისაც აქვთ სურვილი გაიღრმავოს პროფესიული ცოდნის დონე.
 
კურსი მოიცავს:

 • ორგანიზაციის შექმნა
 • სალაროს შემოსავლის და გასავლის ორდერების შექმნა. სალაროს დამუშავება
 • ბანკის ამონაწერის დამუშავება
 • სასაქონლო ზედნადებისა და ანგარიშ-ფაქტურის შექმნა ელექტრონულად rs.ge-ზე.
 • ხელფასის უწყისის შექმნა
 • ყოველთვიური დეკლარციების (საშემოსავლოს, განაცემთა ინფორმაციის, დღგ-ს) შევსება-ჩაბარება ელექტრონულად rs.ge-ზე.
 • ყოველწლიური დეკლარციების (მოგების, ქონების) შევსება-ჩაბარება ელექტრონულად rs.ge-ზე.
 • დარიცხული წლიური საავანსო გდასახადებისა და ზარალის გადატანის მეთოდები

ბუღალტრული აღრიცხვა იწარმოებს ORIS-ის პროგრამაში და საგადასახადო აღრიცხვის სახელმწიფო სისტემა rs.ge-ზე.
აღნიშნული კურსის გავლის შემდგომ თქვენ შეძლებთ დამოუკიდებლად განახორციელოთ მოქმედი კომპანიების საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა.


კურსის ხანგრძლივობაა 3 თვე. მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ  ჯგუფებში (2-5 კაცი) და ინდივიდუალურად. ლექციის ხანგრძლივობა - 1 სთ. 
 
სრული კურსის ღირებულება: 

 • სრული კურსი: ჯგუფი - 450 ლარი ( 36 ლექცია)
 • სრული კურსი: ინდივიდუალური - 600 ლარი ( 36 ლექცია)

შესაძლებელია კურსის ცალკეული ნაწილის გავლა:

 • თეორიული კურსი: ჯგუფი-200ლარი; ინდივიდუალური-250 ლარი (14 ლექცია)
 • ORIS-ის კურსი: ჯგუფი-100 ლარი; ინდივიდუალური-120 ლარი (10 ლექცია)
 • სტაჟირება: ჯუგი-180 ლარი; ინდივიდუალური-230  (12 ლექცია)

 

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.
კურსს გაუძღვება ACCA-ს კურსდამთავრებული, მოქმედი მთავარი ბუღალტერი.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ facebook გვერდს: https://www.facebook.com/newgen.ge/

 

მის: ყაზბეგის 26 I კორპ. I სართ. ( დელისის მეტროსთან).

ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40

ელ.ფოსტა:[email protected]                                                                                                           

 

 

განთ. 14 თებერვალი 17:32

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

250 ლარი

გიდის შემსწავლელი კურსი

ID 58345

გიდის შემსწავლელი კურსი

სასწავლო კურსი შეუძლია გაიაროს ნებისმიერმა მსურველმა.

კურსს გაუძღვება კულტურის პოპულარიზაციის ცენტრის და კულტურ.ჯი-ს დამფუძნებელი და დირექტორი თამარ კენჭოშვილი.

 

კურსი მოიცავს:

 • გიდის ხელოვნების არსი და მისი მნიშვნელობა ტურისტული ფირმის წარმატებული ფუნქციონირებისათვის
 • ექსკურსიის სტრუქტურა, საექსკურსიო მენეჯმენტის არსი და მნიშვნელობა
 • გიდის მიერ ექსკურსიის მომზადების ეტაპები, ექსკურსიის ტექნოლოგიური რუკა
 • გიდის თხრობის ხერხები და მეტყველების კულტურა
 • გიდის მიერ ექსკურსიის მომზადებისა და ჩატარების ტექნოლოგიებში წამოჭრილი ძირითადი პრობლემები, მათი გადაჭრის გზები
 • სალაშქრო აღჭურვილობა და მისი გამოყენების წესები
 • ტურისტებთან ურთიერთობა და კომფლიქტური სიტუაციების დარეგულირება
 • ჩვენების მეთოდური ხერხები, პირობები და საფეხურები
 • გიდის მიერ დროის მენეჯმენტის ცოდნა და გამოყენება
 • გიდის ჟესტიკულაცია, მზერითი კონტაქტი, სივრცითი განლაგება და მათი მნიშვნელობა ექსკურსიის მსვლელობის დროს
 • ჯგუფის მართვის სპეციფიკა
 • გიდი და თანამედროვე ტექნოლოგიები
 • ტურისტული პროცესის მონაწილეები და მათი უფლება/მოვალეობები
 • ტურის დაგეგმვის და მენეჯმენტის ზოგადი საფუძვლები;
 • ტურისტებთან ურთიერთობის ძირითადი ფსიქოლგიური ასპექტები
 • საქართველოს ტურისტული რესურსები
 • კულტურულ-შემეცნებითი ტურის გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები
 • ღვინის ტურის გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები
 • სალაშქრო-სათავგადასავლო ტურის გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები
 • თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება ტურისტულ მარშრუტებზე
 • თემატური ტურების დაგეგმვა, დამუშავება, რეალიზება.
 • საავტორო ტურზე მუშაობის პრინციპები
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება
 • პიროვნული ზრდის, წარმატებული კომუნიკაციის და საკუთარი თავის სწორად რეალიზაციის მასტერ კლასი.

  პრაქტიკული კურსის პროგრამა: ( დამატებით)

გასვლითი ტურები საქართველოს ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებებში: თბილისი, მცხეთა, ანანური, კახეთი, ახალციხე, ყაზბეგი.

კურსის ღირებულება:

მოკლე კურსი - 250 ლარი (12 ლექცია - 1 თვე)

მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 1,30 სთ.

 

მსმენელები პრაქტიკას გაივლიან სხვადასხვა ტურისტულ სააგენტოებში.

წარჩინებული მსმენელები დასაქმდებიან.

 

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ facebook გვერდს: https://www.facebook.com/newgen.ge/

 

მის: ყაზბეგის 26. 1 კორპ.  1 სართ. (დელისის მეტროსთან).

ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40

ელ. ფოსტა: [email protected]                                                                                                           

                                  

 

 

განთ. 14 თებერვალი 17:31

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

150 ლარი

ბავშვთა, სამკურნალო და გამაჯანსაღებელი მასაჟის კურსები

ID 58344

ბავშვთა, სამკურნალო და გამაჯანსაღებელი მასაჟის კურსები

ტრენინგ ცენტრი ,,ნიუ გენი" გიწვევთ მასაჟის შემსწავლელ სერტიფიცირებულ კურსებზე. თუ გსურთ იყოთ წარმატებული და მოთხოვნადი სპეციალისტი “ნიუ გენი“ გაძლევთ შესაძლებლობას შეისწავლოთ და დახელოვნდეთ მასაჟის მიმართულებით.

კურსი გათვლილია მათთვის ვისაც სურს რეაბილიტაციის ცენტრებში, სპა-სალონებში მასაჟისტად მუშაობა ან კვალიფიკაციის ამაღლება აღნიშნულ სფეროში. სწავლება მიმდინარეობს როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული მეცადინეობით. კურსის განმავლობაში მიიღებთ სასწავლო მასალებს. წარმატებული სტუდენტები გაივლიან 2 კვირიან უფასო სტაჟირებას მასაჟისა და რეაბილიტაციის ცენტრში "ორიენტი".

გაიცემა ორენოვანი სერიფიკატი და სტაჟირების დამადასტურებელი ცნობა.

აქცია: გამაჯანსაღებელი მასაჟი + სამკურნალო მასაჟი 450ლარი (750 ლარის ნაცვლად).

 

გამაჯანსაღებელი მასაჟი ( სარელაქსაციო მასაჟი)

 

კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე.  (24 აკადემიური საათი).                                                               ერთი თვის  ღირებულება:  150 ლარი.

 

სამკურნალო მასაჟი სხვადასხვა დაავადებების დროს

 • სქოლიოზი
 • კიფოზ-სქოლიოზი
 • ლორდოზი
 • ოსტეოქონდროზი
 • რადიკულიტი   
 • სამკურნალო ფისკულტურა(კინეზიოთერაპია)

კურსის ხანგრძლივობა:  3 თვე.  (36 აკადემიური საათი).                                                               ერთი თვის  ღირებულება:  150 ლარი.

 

ბავშვთა მასაჟი  სხვადასხვა დაავადებების დროს

(პროფილაქტიკური და სამკურნალო)

 • დისპლაზიები
 • ბრტყელტერფიანობა
 • კისერმრუდობა       
 • ტერფმრუდობა       
 • სამკურნალო ფისკულტურა

კურსის ხანგრძლიობა: 3 თვე. (36 აკადემიური საათი).

ერთი თვის  ღირებულება:  150 ლარი.

 

ანტიცელულიტური წონის საკორექციო მასაჟი

კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე.

კურსის ღირებულება:   300 ლარი.

 

სახის კლასიკური მასაჟი

კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე.

კურსის ღირებულება: 300 ლარი.

კურს გაუძღვება 11 წლიანი სტაჟის მქონე მაღალკვალიფიციური ექიმ-მასაჟისტ-რეაბილიტოლოგი თამარ აბაშიძე.

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ facebook გვერდს:

https://www.facebook.com/newgen.ge/

 

მის: ყაზბეგის 26 I კორ. I სართ. ( დელისის მეტროსთან).

ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40

ელ.ფოსტა:[email protected]                                                                                                           

 

 

განთ. 14 თებერვალი 17:29

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

120 ლარი

საოფისე პროგრამები და გაძლიერებული ექსელი

ID 58343

საოფისე პროგრამები და გაძლიერებული ექსელი

 

საოფისე პროგრამების შემსწავლელი კურსი (Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint).   

კურსი მოიცავს:

 1. ვინდოუსის ფანჯრის აგებულება და მისი მენიუს შესწავლა. დაკარგული ფაილების მოძებნა.
 2. პროგრამების ინსტალაცია და მისი ამოშლა. შრიფტების ინსტალაცია. ეკრანის ზომის, ფონის შეცვლა.
 3. ფაილების და საქაღალდეების შექმნა
 4. დოკუმენტის დისკზე, ფლეშკაზე ჩაწერა. winrar ინფორმაციის დაარქივება და მისი გახსნა.  დამცავის დაყენება.

MS Word:

 1. Word-ის დოკუმენტის შექმნა, მისი დაფორმატება
 2. ცხრილების აგება
 3. სურათების და სხვა გრაფიკული გამოსახულების ჩასმა
 4. სვეტებისა და სექციების გაკეთება
 5. სარჩევის შექმნა, სქოლიო
 6. პრინტერსა და სკანერთან მუშაობა
 7. დოკუმენტის დაცვა, პაროლის დაყენება

 MS Excel:

 1. ელექტრონული უჯრების გაცნობა
 2. ელექტრონული ცხრილის აგება
 3. ტექსტური და რიცხვითი მონაცემები
 4. ცხრილში მონაცემების შეტანა და მისი ფორმატირება
 5. ფორმულების შედგენა
 6. დიაგრამების აგება მონაცემთა ბაზაზე
 7. ლოგიკური და ჯამური ფუნქციების შესწავლა
 8. ხელფასის უწყისის შედგენა
 9. მონაცემთა ბაზის გაფილტვრა, მისი სორტირება
 10. ბეჭდვის პარამეტრები
 11. დოკუმენტის დაცვა

MS PowerPoint:

 1. სლაიდების შექმნა
 2. გრაფიკული ფაილების შემოტანა
 3. ტექსტის რედაქტირება 
 4. სლაიდ-შოუს მოწყობა
 5. ფონების შერჩევა
 6. მუსიკის დადება

Internet Explorer - ინფორმაციის მოძიება, ელექტრონული ფოსტის შექმნა.


კურსის ღირებულება: ჯგუფი-120 ლარი.

                                        ინდივიდუალური-150 ლარი

კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია. კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 1 სთ.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

 

მის: ყაზბეგის 26 ( დელისის მეტროსთან).

ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40

ელ.ფოსტა:[email protected]       

 

 

 

 

გაძლიერებული Excel-ის კურსი

კურსი მოიცავს:

 1. ცხრილის ფორმატირება.
 2. დიაგრამის აგება და დამუშავება - Design, Layout, Format პანელი.
 3. ქაღალდზე ბეჭდვა (წინასწარი დათვალიერების რეჟიმი, ბეჭდვის პარამეტრები).
 4. ინფორმაციის დაცვა (დავთრის, დავთრის ელემენტების და მონაცემთა დაცვა).
 5. ფორმულის შედგენა და ფორმულასთან მუშაობა.
 6. ფუნქციები

         Excel-ის ფუნქციები:

 • მათემატიკური და ტრიგონომეტრიული ფუნქციები: LOG, MOD, POWER, RAND, SIN, SQRT.
 • სტატისტიკური ფუნქციები: DEVSQ, COUNT, MEDIAN, MODE, CORREL, COVAR.
 • ლოგიკური ფუნქციები: AND, OR, NOT, IF, NESTED IF, IFERROR.
 • ტექსტური ფუნქციები: LEFT, RIGHT, MID, CONCATENATE, TEXT, VALUE, EXACT, REPT, TRIM, LEN, UPPER, LOWER, PROPER, REPLACE, CLEAN, ROMAN.
 • მონაცემთა ბლოკთან სამუშაო ანუ ბაზური ფუნქციები: DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA, DGET, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSTDEV, DSTDEVP, DSUM, DVAR, DVARP.
 • საძიებო და სამისამართო ფუნქციები: ADDRESS, CHOOSE, HYPERLINK, INDIRECT, ROW, ROWS, TRANSPOSE.
 • საინფორმაციო ფუნქციები: INFO, ISBLANK, ISNUMBER, ISTEXT, ISNONTEXT, ISERR, ISERROR.
 • თარიღისა და დროის ფუნქციები: TODAY, NOW, HOUR, DAY, DAYS DAYS360, MONTH, YEAR, YEARFRAC, WEEKDAY,NETWORKDAYS, WORKDAY.

ფინანსური ფუნქციები:

 •   ამორტიზაციის გამოთვლა: SLN, SYD.
 •   ანაბრის მნიშვნელობის გამოთვლა: PV, FV, PMT, NPER, RATE.
 •   ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი: What-IF Analysis / Goal Seek
 1. მონაცემთა დამუშავება :
 • მონაცემთა ბლოკი - Database
 • ფილტრი - Advanced Filter
 • მონაცემთა სტრუქტურიზაცია - Group
 • მონაცემთა შერწყმა - Consolidate
 • განმეორებადი მონაცემების დაჯამება
 1. მონაცემთა სისწორე - Date Validation.
 2. პირობითი დაფორმატება - Conditional formatting
 3.  საყრდენი ცხრილი და დიაგრამა :
 • რა არის საყრდენი ცხრილი - PivotTable
 • საყრდენი დიაგრამა - PivotChart

კურსის ღირებულება:  200 ლარი                                                                                                               კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია. კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 1 სთ.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ facebook გვერდს: https://www.facebook.com/newgen.ge/

 

მის: ყაზბეგის 26 I კორ. I სართ. ( დელისის მეტროსთან).

ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40

ელ.ფოსტა:[email protected]                     

 

 

 

განთ. 14 თებერვალი 17:28

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

100 ლარი

გერმანული ენა + Au Pair პროგრამა

ID 58342

გერმანული ენა + Au Pair პროგრამა

 

ტრენინგ ცენტრი ,,ნიუ გენი“ გთავაზობთ გერმანული ენის შესწავლას გოეთეს ინსტიტუტის სერტიფიკატისთვის. კურსები გათვლილია მოსწავლეებისათვის, აბიტურიენტებისა  და სტუდენტებისათვის. ყველასთვის ვისაც სურს სწავლა და მოგზაურობა გერმანიაში. ჩვენი ცენტრი ასევე გთავაზობთ Au-Pair პროგრამას. დაგეხმარებით სააგენტოს საშუალებით ოჯახის მოძებნაში მთელი გერმანიის მასშტაბით.

ენის კურსები მოიცავს სხვადასხვა საფეხურს:

1.საწყისი დონე: Grundstufe: A1; A2 – განკუთვნილია მათთვის ვინც თავიდან იწყებს გერმანულის სწავლას. ამ დონეზე უმოკლეს ვადაში შეიძენთ ზეპირი და წერითი მეტყველების საბაზისო დონეს.

2. საშუალო დონე: Mittelstufe: B1; B2 –  ენის სწავლების ძირითადი საფეხურია. გაიმდიდრებთ ლექსიკას, დაეუფლებით გრამატიკის დიდ ნაწილს, თავისუფლად და დაუბრკოლებლად ისაუბრებთ ნებისმიერ თემებზე. შეძლებთ სხვადასხვა სირთულის ლიტერატურის, სტატიების წაკითხვას და აღქმას. ამ დონის შემდეგ შესაძლებელია დაიწყოთ ენის დაუფლება პროფესიული მიმართულებებით. 
3. პროფესიული დონე: Oberstufe: C1; C2 – ხდება სამეტყველო ენის დახვეწა, შეისწავლება პროფესიონალურ დონეზე გერმანულად საუბარი, რთული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის დაძლევა, ნებისმიერი დიალოგისა და ტექსტის თარგმნა. შეძლებთ სწრაფად საუბარს, რთული და მოცულობითი ტექსტების აღქმა- გაგებას.

 

მეცადინეობა ტარდება კვირაში - 2ჯერ. 1 სთ.

კურსის ღირებულება:  100 ლარი. (პირველი და მეორე დონეებისთვის).

 • Au-Pair პროგრა– 500 ლარი. (თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად).

კურს გაუძღვება  მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგი, რომელსაც განათლება აქვს მიღებული გერმანიაში.

 

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ facebook გვერდს: https://www.facebook.com/newgen.ge/

 

მის: ყაზბეგის 26 I კორ. I სართ. ( დელისის მეტროსთან).

ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40

ელ. ფოსტა: [email protected]                                                                                                           

 

 

განთ. 14 თებერვალი 16:31

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00