ID 64094
ტრენინგი - გრძელვადიანი აქტივების აღრიცხვის IFRS სტანდარტები 300 ლარი

კონტაქტი

დელოიტი

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

ბოლო ვადა: 8 მარტი

კომენტარი

"დელოიტ აკადემიის" ტრენინგი: გრძელვადიანი აქტივების აღრიცხვის განახლებული IFRS სტანდარტები და მათი გავლენა ქონების გადასახადზე

"დელოიტი" საქართველოს ბაზარზე პროექტებს 1995 წლიდან ახორციელებს, თბილისის ოფისი კი 2001 წელს გაიხსნა. დელოიტის თბილისის ოფისი კლიენტებს სთავაზობს აუდიტორულ, საგადასახადო, იურიდიულ, ფინანსური კონსულტაციებისა და რისკების მართვის მომსახურებას.

"დელოიტ აკადემია"

"დელოიტ აკადემია" უზრუნველყოფს როგორც კორპორატიული ტრენინგების ჩატარებას ორგანიზაციებისთვის, ასევე ღია ტრენინგების ორგანიზებას ნებისმიერი მსურველი ფიზიკური პირისთვის.

"დელოიტ აკადემიის" ტრენინგის უპირატესობები

ტრენინგს უძღვებიან დელოიტის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე თანამშრომლები, რომლებმაც განახორციელეს არაერთი არსებითად მნიშვნელოვანი პროექტი ფინანსური თუ საგადასახადო აუდიტის კუთხით;

ტრენინგი მოიცავს როგორც თეორიულ კურსს, ასევე პრაქტიკულ მაგალითებს.

2019 წლის იანვრიდან ძალაში შევიდა ახალი სტანდარტი (IFRS 16) რომელმაც ძირეულად შეცვალა ფინანსური/საოპერაციო ლიზინგის აღრიცხვის პრინციპები მეიჯარის მხრიდან. აღნიშნულმა ცვლილებებმა შესაძლოა გავლენა იქონიოს ქონების გადასახადით დასაბეგრი აქტივების განსაზღვრაზე და შესაბამისად ქონების გადასახადის გაანგარიშებაზე.

"დელოიტ აკადემია" გიწვევთ ტრენინგზე, რომლის მიზანია გაგიზიაროთ დელოიტის ცოდნა და მრავალწლიანი გამოცდილება გრძელვადიანი აქტივების აღრიცხვა/დაბეგვრასთან დაკავშირებით.

ტრენინგის თემა: გრძელვადიანი აქტივების აღრიცხვის განახლებული IFRS სტანდარტები და მათი გავლენა ქონების გადასახადზე

** საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ძირითადი საშუალებების (IAS 16); აქტივის გამოყენების უფლების (IFRS 16); გასაყიდად გამიზნული ქონების (IFRS 5) და საინვესტიციო ქონების (IAS 40) აღრიცხვის თავისებურებები;
** საგადასახადო კოდექსის / კანონქვემდებარე აქტების მოთხოვნები ქონების გადასახადით დაბეგვრასთან დაკავშირებით, ასევე IFRS-ით აღრიცხვასთან დაკავშირებული თავისებურებები და აქტუალური მიდგომები;
** საგადასახადო ორგანოს მიერ გამოცემულ სიტუაციურ სახელმძღვანელოებსა და საგადასახადო დავებზე დაყრდნობით პრაქტიკაში დამკვიდრებული ინტერპრეტაციებისგან განსხვავებული მიდგომები;
** ძირითადი საშუალებების დღგ-ით დაბეგვრის თავისებურებები.

ტრენინგის თარიღი: 10 მარტი, 2020 წ. 14:00 -18:00
მისამართი: მერაბ ალექსიძის ქ. 12, ბიზნეს ცენტრი King David, მე-2 სართული
ტრენინგის ღირებულება: 300 ლარი, დღგ-ის გარეშე. *-20% - ერთი კომპანიიდან 2 ან მეტი თანამშრომლის რეგისტრაციისას

სამუშაო ენა: ქართული

ტრენინგზე დასარეგისტრირებლად, გთხოვთ შეავსოთ განაცხადი მოცემულ ბმულზე.

"დელოიტი" გულისხმობს ერთ ან რამოდენიმე დელოიტ ტუშ ტომაცუ ლიმიტედის კომპანიას, რომელიც წარმოადგენს გარანტიით უზრუნველყოფილ ბრიტანულ კერძო კომპანიას (DTTL), მისი წევრი კომპანიების ქსელს და მასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს. DTTL და მისი ყოველი წევრი წარმოადგენს იურიდიულად დამოუკიდებელ ცალკე პირს. DTTL (რომელიც ასევე მოიხსენიება როგორც გლობალური ქსელი "დელოიტი") კლიენტებს არ უზრუნველყოფს სერვისის მიწოდებით. DTTL-ისა და მისი წევრი კომპანიების დეტალური აღწერისთვის გთხოვთ იხილოთ http://www.deloitte.com/about.

"დელოიტი" ახორციელებს აუდიტორულ, საკონსულტაციო, ფინანსური რჩევების, რისკების მართვის, საგადასახადო და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების მიწოდებას, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო კომპანიებისთვის. "დელოიტი" - კომპანიების გლობალური ქსელი, ჟურნალ "Fortune"-ს მიერ გამოქვეყნებული მსოფლიოს 500 უმსხვილესი კომპანიიდან დაახლოებით 400-ს ემსახურება 150-ზე მეტ ქვეყანაში მოღვაწე წევრი კომპანიების მეშვეობით. "დელოიტი" კლიენტებს უზრუნველყოფს მსოფლიო მასშტაბის შესაძლებლობებითა და უმაღლესი ხარისხის მომსახურებით, ურთულესი ბიზნეს-ამოცანების გადასაჭრელად. "დელოიტში" დასაქმებული 312 000-ზე მეტი პროფესიონალი გამსჭვალულია მიზნის მიღწევის იდეით. მეტი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ჩვენს გვერდებს სოციალურ ქსელებში Facebook, LinkedIn, Twitter.

ეს შეტყობინება მოიცავს მხოლოდ ზოგად ინფორმაციას და შესაბამისად არცერთი, დელოიტ ტუშ ტომაცუ ლიმიტედი (DTTL), მისი წევრი კომპანიები და დაკავშირებული ორგანიზაციები (ერთობლივად წოდებულნი როგორც "დელოიტის ქსელი") ამ შეტყობინების საფუძველზე არ იღებს პასუხისმგებლობას საკონსულტაციო ან პროფესიული მომსახურების მიწოდებაზე.რაიმე გადაწყვეტილების მიღებამდე ან ქმედების განხორციელებამდე, რომელიც გავლენას იქონიებს თქვენს ფინანსებსა და ბიზნესზე, უმჯობესია კონსულტაცია გაიაროთ კვალიფიციურ კონსულტანტთან."დელოიტი"-ს ქსელის არცერთი წევრი კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი პირის რაიმე სახის დანაკარგზე, რომელიც ეყრდნობა ამ შეტყობინებას.

© 2020 შპს "დელოიტი" და ტუში. ყველა უფლება დაცულია.