ID 67707
სურსათის უვნებლობა და საინსპექციო კონტროლი 300 ლარი

კონტაქტი

თბილისის სახელმწიფო

599318133

[email protected]

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

ბოლო ვადა: 11 დეკემბერი

კომენტარი

სსიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი" აცხადებს მიღებას სურსათის უვნებლობისა და საინსპექციო კონტროლის სასერტიფიკატო კურსზე.

კურსის მიზანია, მოამზადოს სურსათის უვნებლობის სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ შეაფასონ სურსათის უვნებლობის უზრუნველმყოფი ძირითადი ფაქტორები და პრინციპები და განახორციელონ საინსპექციო კონტროლი სურსათის მიმოქცევის სხვადასხვა ეტაპზე.

კურსი განკუთვნილია როგორც დიპლომირებული, ასევე საბაზო განათლების მქონე პირებისათვის, რომელთაც თავიანთი საქმიანობიდან ან სამომავლო პერსპექტივებიდან გამომდინარე აინტერესებთ აღნიშნული პროგრამის გავლა ან/და საჭიროებენ დაადასტურონ თავიანთი კომპეტენციები სურსათის უვნებლობის სფეროში.

კურსი შედგება 2 თეორიული მოდულისაგან, სურსათის უვნებლობა (40 სთ) და საინსპექციო კონტროლი (30 სთ).

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს ეცოდინება:

** სურსათთან ასოცირებული საფრთხეების შესახებ;
** სურსათის უვნებლობის უზრუნველმყოფი ძირითადი საკანონმდებლო მოთხოვნების შესახებ;
** სურსათში ნორმირებას დაქვემდებარებულ ქიმიურ, ბიოლოგიურ, რადიოლოგიურ ფაქტორები;
** სურსათის ხარისხისა და ხარისხის მართვის ინფრასტრუქტურის რაობა;
** სხვადასხვა ჯგუფის სასურსათო პროდუქციის პრიორიტეტული დამაბინძურებლები და მათი წარმოებისა და გადამუშავების თავისებურებები;
** სურსათის უვნებლობის სფეროში მოქმედი ადგილობრივი, რეგიონული და საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და მათი უფლებამოსილებების შესახებ;
** სურსათის უვნებლობის მართვის თანამედროვე სისტემები;
** სურსათის ბიზნეს-ოპერატორებზე კონტროლის განხორციელების ფორმები და მეთოდები.

შეეძლება:

** მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება;
** სხვადასხვა ტიპის ბიზნეს-ოპერატორის საინსპექციო კონტროლის განხორციელება;
** სურსათის ბიზნესოპერატორის ფაქტობრივი მდგომარეობის დადგენილ ან ზოგად მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასება;
** კრიტიკული და არაკრიტიკული შეუსაბამობების და მათი გამომწვევი ფაქტორების ამოცნობა და ბიზნეს-ოპერატორისათვის შესაბამისი რჩევებისა და რეკომენდაციების მიწოდება.
** მიღებული ცოდნისა და ინფორმაციის საფუძველზე შესაბამისი წყაროების მოძება, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.
** ბიზნეს-სუბიექტებთან ადეკვატური კომუნიკაციის დამყარება.

კურსის მოცულობა: 87 საათი (2 თვე).
კურსის ღირებულება: 300 ლარი

სასერტიფიკატო კურსის ავტორები და ტრენერები:

გიორგი მიქაძე - მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი;
ქეთევან დადიანი - თსუ მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე.

კურსის თეორიული ნაწილი ჩატარდება დისტანციურად, Zoom-ის გამოყენებით, პრაქტიკული ნაწილი და ტესტირება კი ჩატარდება პირისპირ, თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრში.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.

საკონტაქტო ინფორმაცია: თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრი (ილია ჭავჭავაძის გამზ. 1). კურსის კურატორი: ტელ.: 555 603080.; 599318133; ელ.ფოსტა: [email protected]

ცენტრი უფლებას იტოვებს, საჭიროების შემთხვევაში გააუქმოს ან შეცვალოს კურსის დაწყების თარიღი. ცვლილების შესახებ დაუყოვნებლივ ეცნობება უკვე დარეგისტრირებულ მსმენელებს.

კურსი დაიწყება მიმდინარე წლის დეკემბერში.

კურსზე რეგისტრაციისთვის მიჰყევით ბმულს: https://newtsutest.tsu.ge/ka/continuous-courses/certificate-training/programs/337