ფილტრი

მომსახურება

2000 ლარი

სამართლებრივი დახმარება (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი)

ID 84572

☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537

 

✅ Free legal advice - 577 111 537

 

☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 

2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 

3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 

4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 

6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 

7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;

12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;

13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.

14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

 

მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

 

✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

www.dlb.ge 

 

მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37;

განთ. 4 სექტემბერი 14:30

ბოლო ვადა 31 იანვარი 2026 00:00

2000 ლარი

სამართლებრივი დახმარება (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი)

ID 84154

☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537

 

✅ Free legal advice - 577 111 537

 

☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 

2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 

3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 

4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 

6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 

7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;

12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;

13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.

14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

 

მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

 

✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

www.dlb.ge 

 

მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37;

განთ. 28 აგვისტო 13:42

ბოლო ვადა 31 იანვარი 2026 00:00

2000 ლარი

სამართლებრივი დახმარება (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი)

ID 83727

☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537

 

✅ Free legal advice - 577 111 537

 

☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 

2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 

3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 

4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 

6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 

7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;

12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;

13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.

14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

 

მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

 

✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

www.dlb.ge 

 

მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37;

განთ. 22 აგვისტო 13:32

ბოლო ვადა 31 იანვარი 2026 00:00

2000 ლარი

სამართლებრივი დახმარება (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი)

ID 82888

☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537

 

✅ Free legal advice - 577 111 537

 

☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 

2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 

3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 

4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 

6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 

7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;

12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;

13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.

14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

 

მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

 

✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

www.dlb.ge 

 

მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37;

განთ. 8 აგვისტო 14:13

ბოლო ვადა 31 იანვარი 2026 00:00

20003 ლარი

ID 82835

HOW TO JOIN ILLUMINATI ONLINE+27790324557 IN  UGANDA, SOUTH AFRICA, SOUTH SUDAN, BELGIUM, U.S.A, U.K, U.A.E, SAUD ARABIA, QATAR, OMAN, CANADA, DUBAI, , GERMANY, KABALE, WAKISO, KAMPALA, Join the illuminati Austria+27790324557, Join the illuminati Belgium+27790324557, Join the illuminati Bulgaria+27790324557, Join the illuminati Croatia+27790324557, Join the illuminati Cyprus+27790324557,Join the illuminati Czech Republic+27790324557, Join the illuminati Denmark+27790324557, Join the illuminati Estonia+27790324557, Join the illuminati Finland+27790324557, Join the illuminati France+27790324557, Join the illuminati Germany+27790324557, Join the illuminati Greece+27790324557, Join the illuminati Hungary+27790324557, Join the illuminati Ireland+27790324557, Join the illuminati Italy+27790324557, Join the illuminati Latvia+27790324557, Join the illuminati Lithuania+27790324557, Join the illuminati Luxembourg+27790324557,Join the illuminati Malta+27790324557,
Join the illuminati The Netherlands+27790324557, Become A member (+27790324557), Illuminati online Poland+27790324557, Illuminati online Portugal+27790324557, Illuminati online Romania+27790324557, Illuminati online Slovakia+27790324557, Illuminati online Slovenia+27790324557, Illuminati online Spain+27790324557, Illuminati online Sweden+27790324557, Illuminati online the Åland Islands+27790324557, Illuminati online the Azores+27790324557, Illuminati online the Canary Islands+27790324557, Illuminati online French Guiana+27790324557, Illuminati online Gibraltar+27790324557, Illuminati online Guadeloupe+27790324557, Illuminati online Madeira+27790324557, Illuminati online Martinique+27790324557, Illuminati online Mayotte+27790324557, Illuminati online Réunion+27790324557, Illuminati online Saint Martin+27790324557, Illuminati Bolivia+27790324557, Illuminati Brazil+27790324557, lluminati Chile+27790324557, Illuminati Colombia+27790324557, Illuminati Ecuador+27790324557, Illuminati Falkland Islands+27790324557, Illuminati French Guiana+27790324557, Illuminati Guyana+27790324557, Illuminati Paraguay+27790324557, Illuminati Peru+27790324557, Illuminati Suriname+27790324557, Illuminati Uruguay+27790324557, Illuminati Venezuela+27790324557, Where to join Illuminati in  Anguilla+27790324557, Where to join Illuminati in Antigua and Barbuda+27790324557, Where to join Illuminati in Aruba+27790324557, Where to join Illuminati in Bahamas+27790324557, Where to join Illuminati in Barbados+27790324557, Where to join Illuminati in Belize+27790324557, Where to join Illuminati in Bermuda+27790324557, Where to join Illuminati in British Virgin Islands+27790324557, Where to join Illuminati in Canada+27790324557, Where to join Illuminati in Cayman Islands+27790324557, Where to join Illuminati in Costa Ric+27790324557, Where to join Illuminati in Cuba+27790324557, Where to join Illuminati in Dominica+27790324557, Join Illuminati for wisdom Dominican Republic+27790324557, Join Illuminati for wisdom El Salvado+27790324557r, Join Illuminati for wisdom Greenland+27790324557, Join Illuminati for wisdom Grenada+27790324557, Join Illuminati for wisdom Guadeloupe+27790324557, Join Illuminati for wisdom Guatemala+27790324557, Join Illuminati for wisdom Haiti+27790324557, Join Illuminati for wisdom Honduras+27790324557, Join Illuminati for wisdom Jamaica+27790324557, Join Illuminati for wisdom Martinique+27790324557, Join Illuminati for wisdom Mexico+27790324557, Join Illuminati for wisdom Montserrat+27790324557, Join Illuminati for wisdom Navassa Island+27790324557, Illuminati knowledge In Netherlands Antilles+27790324557, Illuminati knowledge In Nicaragua+27790324557, Illuminati knowledge In Puerto Rico+27790324557, Illuminati knowledge In Saint Kitts and Nevis+27790324557, Illuminati knowledge In Saint Lucia+27790324557, Illuminati knowledge In Saint-Pierre and Miquelon+27790324557, Illuminati knowledge In Saint Vincent and the Grenadines+27790324557, Illuminati powers Trinidad and Tobago+27790324557, Illuminati powers Turks and Caicos Islands+27790324557, Illuminati powers USA+27790324557, Illuminati powers United States Virgin Islands+27790324557,  Illuminati online+27790324557, Join Illuminati for wisdom, Illuminati benefits Afghanistan+27790324557, Illuminati benefits Armenia+27790324557, Illuminati benefits Azerbaijan+27790324557, Illuminati benefits Bahrain+27790324557, Illuminati benefits Bangladesh+27790324557, Illuminati benefits Bhutan+27790324557, Illuminati benefits Brunei+27790324557, Illuminati benefits Cambodia+27790324557, Illuminati benefits China+27790324557, Illuminati benefits Cyprus+27790324557, Illuminati benefits Georgia+27790324557, Illuminati benefits India+27790324557, Illuminati benefits Indonesia+27790324557, Illuminati benefits Iran+27790324557, Illuminati benefits Iraq+27790324557, Illuminati benefits Israel+27790324557, Illuminati benefits Japan+27790324557, Illuminati benefits Jordan+27790324557, Illuminati benefits Kazakhstan+27790324557, Illuminati benefits Kuwait+27790324557, Illuminati benefits Kyrgyzstan+27790324557, Illuminati benefits Laos+27790324557, Illuminati benefits Lebanon+27790324557, Illuminati Malaysia+27790324557, Illuminati Maldives+27790324557, Illuminati Mongolia+27790324557, Illuminati Myanmar+27790324557, Illuminati Nepal+27790324557, Illuminati North Korea+27790324557, Illuminati Oman+27790324557, Illuminati Pakistan+27790324557, Illuminati Palestine+27790324557, Illuminati Philippines+27790324557, Illuminati Qatar+27790324557, Illuminati Russia+27790324557, Illuminati Saudi Arabia+27790324557, Illuminati Singapore+27790324557, Illuminati South Korea+27790324557, Illuminati Sri Lanka+27790324557, Illuminati Syria+27790324557, Illuminati Taiwan+27790324557, Illuminati Tajikistan+27790324557, Illuminati Thailand+27790324557, Illuminati Timor-Leste+27790324557, Illuminati Turkey+27790324557, Illuminati Turkmenistan+27790324557, Illuminati United Arab Emirates (UAE), Illuminati Uzbekistan+27790324557, Illuminati Vietnam+27790324557, Illuminati Yemen+27790324557, Illuminati New Zealand+27790324557, Illuminati Australia+27790324557, Join the Illuminati Facebook+27790324557, Join the Illuminati community+27790324557, Join the Illuminati group+27790324557, Join the Illuminati team+27790324557, Join the Illuminati squad+27790324557, Join the Illuminati+27790324557,Join the Illuminati+27790324557, Join the Illuminati Facebook+27790324557, Join the Illuminati community+27790324557, Join the Illuminati group+27790324557,Join the Illuminati team+27790324557, Join the Illuminati squad+27790324557, Join the Illuminati+27790324557.
Anywhere in the world, you are a businessman or woman, politician, musician or student and you want to be rich, famous and powerful in life, you are a businessman or artist , politician or pastor and want to become a great, powerful and famous in the world, join us to become one of our official members today. You are given an ideal opportunity to visit the Illuminati and their representatives upon completion of registration, no sacrifices of human lives are required, the Illuminati Brotherhood brings wealth and glory to life, you now have full access to eradicate poverty from your life . Only a member who has been initiated into the Illuminati Brotherhood has the authority to induct a member into the Church. Join us today from anywhere in the world and make your dreams come true. Once you become a member you will be rich and famous for the rest of your life
The Illuminati were a secret society founded in Bavaria (now part of modern-day Germany) that existed from 1776 to 1785 - its members initially proclaimed themselves perfectibilists. Inspired by Enlightenment ideals, the group was founded by Adam Weishaupt, Professor of Canon Law. He wanted to promote reasoning and philanthropy and counteract superstition and religious influence in society. Weishaupt sought to change the way states were run in Europe, removing the influence of religion from government and giving people a new source of "enlightenment".
It is believed that the first meeting of the Bavarian Illuminati took place on May 1, 1776 in a forest near Ingolstadt. Here five men laid down the rules that would govern the secret order.
Eventually, the group's goals centered on influencing political decisions and disrupting institutions such as the monarchy and the Church. Some members of the Illuminati joined the Illuminati to recruit new members. A bird known as the "Owl of Minerva" (Minerva is the ancient Roman goddess of wisdom) eventually became her main symbol.
How are the Illuminati connected to the Illuminati?
The Illuminati are a fraternal order that developed from the guilds of stonemasons and cathedral builders of the Middle Ages. In some countries, notably the US, there has historically been much paranoia about the Illuminati - in fact, a single-issue political movement was formed in 1828 known as the Anti-Masonic Party. Due to the original Illuminati recruitment of Illuminati, the two groups have often been confused with one another.
How did you join the Illuminati?
To join the Illuminati, one had to have the full approval of the other members, possess wealth, and be of good standing in a suitable family. There was also a hierarchical system of Illuminati membership. After entering as a 'Novice' you progressed into a 'Minerval' and then an 'Enlightened Minerval', although this structure later became more complicated as 13 degrees of initiation are required to become a member.
Did the Illuminati use rituals?
They used rituals - most of which remain unknown - and pseudonyms were used to keep members' identities secret. However, the rituals we know (found in confiscated, secret papers) explain how novices could rise to a higher level within the Illuminati hierarchy: they had to make a report of all the books they owned, write a list of their weaknesses , and reveal the names of all the enemies they had. The novice would then promise to sacrifice personal interests for the good of society.
What is the all seeing eye?
The "Eye of Providence" - a symbol resembling an eye in a triangle - appears on churches around the world, as well as on Masonic buildings and the US one dollar bill. It has been associated not only with the Illuminati, but also with the Illuminati as a symbol of the group's control and surveillance of the world.
Originally a Christian emblem, the all-seeing eye was used in paintings to represent God's watchfulness over humankind. In the 18th century it was used in new ways - for example in Jean-Jacques-François Le Barbier's The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, an illustrated version of the human rights document adopted by the French National Constituent National Assembly in 1789. Here it is presented as an instrument of paternalistic reason, who watches over the new democratic nation.
There is no official connection between the all-seeing eye and the Illuminati - the proposed connection likely stems from the fact that the original group shared similarities with the Illuminati, who used the image as a symbol of God.
Apply to become an Illuminati member
Official application
Join the Illuminati online
Call/Whatsapp:+27790324557
Email:[email protected]

განთ. 7 აგვისტო 14:03

ბოლო ვადა 14 ივნისი 2024 00:00

2000 ლარი

სამართლებრივი დახმარება (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი)

ID 80719

☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537

 

✅ Free legal advice - 577 111 537

 

☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 

2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 

3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 

4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 

6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 

7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;

12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;

13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.

14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

 

მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

 

✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

www.dlb.ge 

 

მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37;

განთ. 10 ივლისი 12:17

ბოლო ვადა 31 იანვარი 2026 00:00

"""ვახტანგიშვილის"" საადვოკატო ბიურო სრული იურიდიული მომსახურება, წარმომადგენლობა სასამართლოსა და სხვა ორგანოებში სისხლის, სამოქალაქო, ადმინიატრაციულ, საკონსტიტუციო და სხვა საქმეებზე. ჩვენი სამართლებრივი მხარდაჭერა თქვ

ID 78838

"ვახტანგიშვილის"  საადვოკატო  ბიურო სრული  იურიდიული  მომსახურება, წარმომადგენლობა  სასამართლოსა და სხვა  ორგანოებში სისხლის, სამოქალაქო,  ადმინიატრაციულ,  საკონსტიტუციო  და  სხვა საქმეებზე. ჩვენი  სამართლებრივი  მხარდაჭერა თქვენი  წარმატების  საწინდარია. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 599 99 99 73
"Vakhtangishvili " Law Firm provides full legal services, representation in courts and other bodies in criminal, civil, administrative, constitutional and other cases. Our legal support is the key to your success. Contact us at: 599 99 99 73"
Адвокатская фирма "Вахтангишвили» оказывает полные юридические услуги, представительство в судах и других органах по уголовным, гражданским, административным, конституционным и другим делам. Наша юридическая поддержка – залог вашего успеха. Свяжитесь с нами по адресу:
599 99 99 73"

განთ. 22 ივნისი 19:03

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

თარგმნა ყველა ენაზე

ID 68360

გითარგმით ნებისმიერი სირთულის ტექსტს ყველა ენაზე სწრაფად და ხარისხიანად ნოტარიული დამოწმებით

განთ. 1 თებერვალი 16:51

ბოლო ვადა 31 მაისი 2024 00:00

100 ლარი

ადვოკატი ნატო გოგმაჩაძე

ID 67751

ადვოკატის მომსახურება საქართველოში

ტე: 558099559

მეილი: [email protected]

განთ. 12 იანვარი 14:26

ბოლო ვადა 31 აგვისტო 2025 00:00

1000 ლარი

საქართველოს ახალგაზრდა დეტექტივები - პოლიგრაფის ცენტრი

ID 58342

საქართველოს ახალგაზრდა დეტექტივები გთავაზობთ კერძო დეტექტივის მომსახურებას.
  ·     კერძო გამოძიება.
  ·     ბიზნეს პარტნიორის, მისი ფინანსური მდგომარეობის და ბიზნეს რეპუტაციის შესწავლა
 ·      პარტნიორის საიმედოობის დადგენა.
  ·     სრული ანგარიში კომპანიის  ფინანსური მდგომარეობის შესახებ.
  ·     იურიდიული და ფიზიკური პირების მიმართ ფინანსური  გამოძიების ჩატარება
  ·     კომპანიის საკადრო პოლიტიკის დაგეგმვა, ინფორმაციული მხარდაჭერა
  ·     ბიზნესის უსაფრთხოების შემოწმება და უზრუნველყოფა.
  ·     წარუმატებელი გარიგებების თავიდან აცილება, არაკეთილსინდისიერ გადამხდელთა დროული ამოცნობა.
  ·     მარკეტინგული კვლევები 
  ·     ინტელექტუალური საკუთრების და საავტორო უფლებების დარღვევის ფაქტების გამოძიება.
  ·     პროდუქციის ფალსიფიკაციასთან და კონტრაფაქციასთან დაკავშირებული კანონდარღვევის ფაქტების გამოძიება.
  ·     დაკარგული და მიმალვაში მყოფი ადამიანების, მოწმეების და ბენეფიციარების ძებნა- მოძიება.
  ·     სხვადასხვა  ცხოვრებისეული სიტუაციების გარკვევა
  ·      მოზარდებზე მეთვალყურეობა, მათი ქცევის ანალიზი,  პრევენცია და დაცვა  ნეგატიური ზეგავლენისგან.
  ·     სხვადასხვა კონკრეტულ მოვლენებთან დაკავშირებული ფაქტების კვლევა-ძიება.
  ·     კიბერუსაფრთხოების  უზრუნველყოფა, დაკარგული ინფორმაციის აღდგენა.
  ·     შენობების და კავშირგაბმულობის საშუალებების  შემოწმება.
  ·     კრიმინალური თვალთვალის გამოვლენა,  კონტრზომები.
  ·     იურიდიული დახმარება და კონსულტაცია.
  ·     პირადი დაცვა და უსაფრთხოება.

ტელ: + (995) 557-32-35-21

განთ. 10 აპრილი 2022 12:32

ბოლო ვადა 21 ივნისი 2025 00:00

12 ლარი

საქართველოს დეტექტივთა კონფედერაცია გთავაზობთ კერძო დეტექტივის მომსახურებას.

ID 58194

– იურიდიული კონსულტაცია და წარმომადგენლობა;
– შიდა უსაფრთხოების საინფორმაციო უზრუნველყოფა;
– კომერციული შპიონაჟისა და მიზანმიმართული საბოტაჟის გამოვლენა და ნეიტრალიზაცია;
– არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა;
– პარტნიორთა, პოტენციურ პარტნიორთა, კლიენტთა, პერსონალის გადამოწმება და რისკების შეფასება;
– მოვალეთა მოძიება;
– ტექნიკური მხარდაჭერა თანამედროვე ტექნოლოგიებით;
– უსაფრთხო საინფორმაციო არხების, პრივატული შეხვედრების კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა.
– ღალატი (გამოვლენა მტკიცებულება);
– შვილებზე მეთვალყურეობა და მავნე გარემოსგან მათი დაცვა (ნარკომანია, აზარტული თამაშები, საეჭვო ურთიერთობები);
– ინფორმაციის შეგროვება ოჯახური ურთიერთობების სფეროდან;
– ალიმენტისთვის საჭირო მტკიცებულებათა მოძიება;
– საქორწინო კონტრაქტი;
ტელ: + (995) 555-74-63-18

განთ. 4 აპრილი 2022 13:43

ბოლო ვადა 13 ივნისი 2025 00:00

1000 ლარი

კერძო დეტექტივთა ბიურო გთავაზობთ 24 საათიან კვალიფიციურ მომსახურებას

ID 58081

პიროვნებების საცხოვრებელი ადგილის და ტელეფონის დაზუსტება∙
 მონაცემების და ცნობების შეგროვება∙ 
პარტნიორის საიმედოობის დადგენ∙ 
ფიზიკური პირის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა∙ 
ოჯახური მდგომარეობის და სხვა ბიოგრაფიული მონაცემების დაზუსტება∙ 
მშობლებისთვის დახმარება: მოზარდებზე მეთვალყურეობა, მათი ქცევის ანალიზი, დაცვა ნეგატიური ზეგავლენისგან (ოჯახიდან გაქცევა, სამართალდარღვევა, ნარკომანია, სასწავლო პროცესების გაცდენა და სხვ.)∙
 მოსამსახურეების, ძიძების, მიერ მოვალეობების შესრულების კონტროლი∙ 
სხვადასხვა ცხოვრებისეული სიტუაციების გარკვევა∙ 
საპასპორტო და ბიოგრაფიული მონაცემების დადგენა∙
 სხვადასხვა ინფორმაციული ბაზებიდან მონაცემების და ცნობების მიღება∙ 
შენობების და კავშირგაბმულობის საშუალებების შემოწმება∙ 
კრიმინალური თვალთვალის გამოვლენა, კონტრზომებიპირადი დაცვა და უსაფრთხოება.
ტელ: + (995) 593-17-89-34

 

განთ. 30 მარტი 2022 12:42

ბოლო ვადა 13 ივნისი 2025 00:00